BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1220, natomiast zakończenie o godzinie 1230. Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Barbara Zalewska - Przewodnicząca Komisji. 2. Dariusz Kossakowski – Wiceprzewodniczący Komisji. 3. Adam Zaczek – członek Komisji. 4. Elżbieta Parzych – członek Komisji. 5. Stefan Szamański – członek Komisji Zaproponowany porządek obrad: Ukonstytuowanie Komisji. Sprawy różne: Ustalenie terminu zaopiniowania projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

          

Przebieg posiedzenia:

 

Jako pierwsza głos zabrała Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, która poinformowała, że przedmiotem posiedzenia ma być ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2015 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu do końca br.

Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanego tematu posiedzenia. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na Przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnej Barbary Zalewskiej, natomiast na Wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Dariusza Kossakowskiego.

 

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

 

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” (głosów przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radną Barbarę Zalewską oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji – radnego Dariusza Kossakowskiego.

 

Ad 2 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych zaproponował, aby zaopiniować projekt budżetu na 2015 rok przed rozpoczęciem obrad III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani, przychylając się do propozycji Przewodniczącego, nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

 

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

 

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji orazz uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Barbara Zalewska, zakończyła 1-sze posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

 

 

  

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:09
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 382 razy