BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w przerwie II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 1220w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1230. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

    

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia przedstawiają się następująco:

1. Adam Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Zaproponowany porządek obrad:

  1. Ukonstytuowanie Komisji.
  2. Zapoznanie z projektem budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie otworzyłaStarosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że przedmiotem obrad będzie kwestia ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2015 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu do końca br.

Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu.

 

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnego Adama Sowy, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnej Agnieszki Zduńczyk.

 

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu zostało jednogłośnie przyjęte.

 

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (głosów przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji Budżetu – radnego Adama Sowy oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu – radnej Agnieszki Zduńczyk.

 

Ad 2 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie podstawowych i najważniejszych elementów projektu budżetu. Wyjaśniając dodał, że projekt budżetu zostanie zaopiniowany na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Barbara Gorzęba – mając na względzie powyższe oraz w związku z deklaracjami radnych o szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu na kolejny rok, przedstawiła jedynie najistotniejsze elementy ww. dokumentu. Objaśniając stwierdziła, że ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2015 roku. Prognozowane dochody są realistyczne, które jednak nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Konieczne jest zaangażowanie środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.178.355,00 zł. Wydatki na utrzymanie poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na minimalnym poziomie, a jedynie wydatki obligatoryjne zostały zwiększone, jeśli była taka potrzeba. W tej sytuacji zmniejszają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiały realizację zadań inwestycyjnych. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji ogólnej jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest niewystarczająca i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji zaplanowanej na 2015 rok na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.613.871,00 zł, przyjęto poziom wydatków na poziome 6.100.000,00 zł, który zabezpieczy minimalne potrzeby. Na wydatki inwestycyjne – drogowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.519.687,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.531.613,00 zł, o 239.503,00 zł więcej niż w 2014 roku, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży. Przy braku wzrostu dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków z nadwyżek z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizowania inwestycji ani uzyskania jakiegokolwiek kredytu w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy  o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidulanym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których jak już da się zauważyć Powiat nie osiąga.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o zaproponowanie terminu posiedzenia Komisji, na którym zostałoby dokonane zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

 

 

Członkowie Komisji postanowili spotkać się w ww. sprawie przed rozpoczęciem III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która została zaplanowana po święcie Bożego Narodzenia.

 

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Adam Sowa,mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Budżetu.

 

                 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:16
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 474 razy