BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 930. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1000. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

              

 

Funkcje poszczególnych członków Komisji, które zostały ustalone w trakcie pierwszego posiedzenia, przedstawiają się następująco:

1. Adam Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodniczący Komisji Adam Sowa przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
  3. Opracowanie i przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.
  4. Sprawy różne:

1)        Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

2)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017.

3)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

4)        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających          z upływem roku budżetowego 2014.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji Adam Sowa udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – poinformowała, że ważnym instrumentem finansowym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie wprowadzona w formie uchwały Rady Powiatu na lata 2015-2018. Projekt w sprawie WPF na wskazany okres uzyskał pozytywną opinię organu nadzorczego tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Prognozowane dochody i limity wydatków są zgodne z danymi liczbowymi zawartymi w projekcie budżetu na 2015 rok. Budżet roku 2015 będzie deficytowy, zaś lata 2016 - 2018 to budżety zrównoważone.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018, po czym poinformował, że wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”       i głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018 (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji Adam Sowa ponownie udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt budżetu na 2015 rok został przejęty przez Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada 2014 rok i został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Zapisy w nim są zgodne z obowiązującym prawem w ramach, którego funkcjonują powiaty. Minister Finansów zaprojektował na rzecz powiatu subwencje               w wysokości 8.795.338,00 zł, wyższe od tegorocznej o 45.423,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.259.600,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 11.192.768,00 zł, co daje łączną wartość prognozowanych dochodów 26.247.706,00 zł. Limit wydatków został ustalony na kwotę 27.426.061,00 zł, w konsekwencji budżet staje się deficytowy. Deficyt budżetowy w wysokości 1.178.355,00 zł, zostanie pokryty      z nadwyżki z lat ubiegłych. Przy konstruowaniu budżetu spełniono wymogi ustawy o finansach publicznych między innymi w odniesieniu do określania dochodów i wydatków budżetu Powiatu    w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Inaczej mówiąc dochody plus nadwyżka budżetowa umożliwia sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Kwoty wskazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego dla Powiatu, są kwotami wstępnymi zapisanymi w projekcie budżetu Państwa na 2015 rok. Ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2015 roku. Prognozowane dochody są realistyczne, które jednak nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Konieczne jest zaangażowanie środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.178.355,00 zł. Wydatki na utrzymanie poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na minimalnym poziomie, a jedynie wydatki obligatoryjne zostały zwiększone, jeśli była taka potrzeba. W tej sytuacji zmniejszają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiały realizację zadań inwestycyjnych. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji ogólnej jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest niewystarczająca i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji zaplanowanej na 2015 rok na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.613.871,00 zł, przyjęto poziom wydatków na poziome 6.100.000,00 zł, który zabezpieczy minimalne potrzeby. Na wydatki inwestycyjne - drogowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.519.687,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.531.613,00 zł, o 239.503,00 zł więcej niż w 2014 roku, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży. Przy braku wzrostu dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy    o finansach publicznych. W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków z nadwyżek z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizowania inwestycji ani uzyskania jakiegokolwiek kredytu w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy                 o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidulanym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których jak już da się zauważyć Powiat nie osiąga. Należy uznać, że w projekcie zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednak nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, poza obowiązkowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1.680,00 zł do 1.750,00 zł. Zmiany wynagrodzeń osobowych skutkują zwiększeniem wydatków na następne lata. Utrzymywanie się od kilku lat dochodów na podobnym poziomie, przy choćby minimalnym wzroście wydatków, (energia elektryczna, usługi pocztowe) istnieje zagrożenie zachwiania płynności finansowej powiatu. Naruszenie art. 242 skutkowałoby drastycznym cięciem wydatków, ustalonych i tak już na minimalnym poziomie. Skutkowałoby zakłóceniem funkcjonowania nie tylko Starostwa Powiatowego jako urzędu powiatu, ale także jednostek organizacyjnych powiatu. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok jest dokumentem poprawnym i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu kompetencji ustawowych, może być uchwalony. W ciągu roku budżetowego można wprowadzać zmiany w budżecie, jeżeli zaistnieją zasadne przesłanki. Zarząd przedłoży stosowne projekty uchwał Radzie, w sytuacji braku ustawowych kompetencji do ich wprowadzenia we własnym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.

 

Z kolei, w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było, przyjęli opinię o następującej treści: „Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o finansach publicznych. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 26.247.706,00 zł, ustalono na podstawie źródeł wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla powiatu. Jednakże dochody nie pokryją limitu wydatków zaplanowanych na 2015 rok w wysokości 27.426.061,00 zł. Deficyt budżetu                  w wysokości 1.178.355,00 zł będzie można pokryć ze środków nadwyżek z lat ubiegłych. Reasumując należy podkreślić, iż planowane dochody i przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych pozwolą na zrównoważenie wydatków budżetu. Zachowana została zasada, zawarta        w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, iż z każdym rokiem wyczerpują się środki nadwyżek z lat ubiegłych. Jest to skutek malejących dochodów przy jednoczesnym choćby minimalnym wzroście wydatków. Środki te pozwalały i w przypadku tego budżetu, w sposób bezpieczny dla finansów Powiatu przyjąć budżet, bez zagrożenia zachwiania płynności finansowej. Jeżeli w najbliżej przyszłości sytuacja nie ulegnie poprawie, będzie bardzo trudno opracować budżet zrównoważony, nie mówiąc już o jakichkolwiek inwestycjach. Ponadto wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, jeszcze bardziej ograniczy możliwości finansowe Powiatu. Wskaźnik indywidualny zadłużenia ma być wyliczany na podstawie średniej arytmetycznej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, bez udziału nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków. We wzorze podanym przy art. 243 ustawy mówi się jedynie o dochodach ze sprzedaży majątku, które mogą poprawić relację. Jednak w naszej jednostce taka poprawa jest nieosiągalna, bo posiadany majątek jest zbyt skromny. W tej sytuacji Powiat, nie osiągając dochodów majątkowych, będzie miał trudności w pozyskiwaniu kredytu realnego do spłacenia. Oceniając całokształt budżetu na 2015 rok Komisja opiniuje go pozytywnie. Zachowanie ostrożności przy uchwalaniu budżetu z umiarkowanym deficytem na rok 2015, związanym z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, pozwoli realizować zadania ustawowe bez drastycznych cięć wydatków w budżecie powiatu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły                   w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2015 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2015 rok, 5-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 

1. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. II kwartał.

2. Analiza sprawozdań finansowych wybranych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego. Cały rok.

3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2015 roku. III kwartał.

4. Analiza oraz zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok. IV kwartał.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok uwzględnia się opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 1) Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

 

Karolina Przybyłek – stwierdziła, że Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił nowe stawki obowiązujące w 2015 roku i w związku tym na podstawieustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela         w przypadku:                              

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,

3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych                           w przepisach ruchu drogowego,

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.                                                                                

Zgodnie z art. 130 ust. 2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi             albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Wobec powyższego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie przedstawionej Państwu uchwały jest uzasadnione. W powiecie łomżyńskim najczęstsze przypadki dotyczą sytuacji usunięcia pojazdów po kolizji drogowej oraz sytuacji kiedy pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”       i głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 2) Barbara Gorzęba – skarbnik Powiatu – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF musi być zgodna co najmniej w zakresie wyniku budżetu z budżetem. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawione w projekcie uchwały dot. zmiany budżetu na 2014 rok mają wpływ na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2.692.096,00 zł i jest mniejszy o 16.199 zł od ustalonego na poprzedniej sesji Rady. W związku z tym, należy wprowadzić zmiany w załącznikach uchwały dot. WPF na lata 2014-2017, co też uczyniono i przedstawiono Wysokiej Radzie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”       i głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 9 załączników. W załącznikach wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu, za okres od września do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Zmiany te zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 i 9 do projektu niniejszej uchwały. Zgodnie z zapisami uchwały w § 2 proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 24.497 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 6.828 zł. Wobec tego zwiększa się: o kwotę 15.684 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75801 w § 2760 – w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez MF po rozwiązaniu rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu; o kwotę 6.282 zł tytułem pozyskania dodatkowych dochodów związanych z realizacją zadań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, w dziele 852, rozdziale 85204, § 0830; oraz o kwotę 515 zł tytułem dotacji z PUW w Białymstoku na pokrycie kosztów transportu sanitarnego. Natomiast zmniejsza się przyznaną subwencję ogólną w części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 6.828 zł. W planie wydatków budżetu, zgodnie z zapisami § 3 projektu uchwały, proponuje się zmiany: tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.298,00 zł na zadania realizowane przez PCPR w Łomży – w zakresie rodzin zastępczych; oraz zmniejszenie o kwotę 6.828 zł planu wydatków na schroniska młodzieżowe, po zmniejszeniu subwencji ogólnej części oświatowej.      W ostatecznym rozliczeniu wynik budżetu na 2014 rok, który jest ujemny, zostanie ustalony na poziomie 2.692.096 zł. Po zmianach deficyt zmniejszony został o kwotę 16.199 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”       i głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 4) Barbara Gorzęba – skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Budżet jest planem rocznym wydatków i dochodów. Środki, które są nie zrealizowane w danym roku budżetowym , przechodzą na następny rok i stanowią część nadwyżki z lat ubiegłych. Jednakże art. 263 ustawy o finansach publicznych wskazuje dwie sytuacje umożliwiające uznanie niewykonanych zadań za wydatki niewygasające. Zgodnie z tymi zapisami mogą być to wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. W załączniku Nr 1 projektu uchwały w wykazie ujęte zostały zadania, na podstawie wniosków przedłożonych przez Dyrektora ZDP w Łomży i Naczelnika Wydziału Geodezji. Wnioski omawiane były na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2014 roku i zostały zaaprobowane przez Zarząd. Z wniosków wynika, że na te zadnia zostały podpisane umowy, jednak ważne przyczyny ujęte w uzasadnieniu do uchwały, zdecydowały, iż należy je ująć w wykazie wydatków niewygasających. Po przyjęciu projektu uchwały przez Radę, środki przeznaczone na te wydatki, w wysokości 279.244,00 zł, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy,        z którego będą finansowanego zadania w 2015 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”       i głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 (opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

 

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Adam Sowa,mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Budżetu.

  

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:18
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 471 razy