BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.20, natomiast zakończenie o godzinie 9.40. Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Starosty – członka Komisji Elżbiety Parzych i Przewodniczącego Komisji Adama Krzysztofa Sowy). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji: 1. Adam Krzysztof Sowa                - Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk                    - Wiceprzewodnicząca Komisji. 2. Tomasz Paweł Chojnowski           - członek Komisji. 3. Elżbieta Parzych                           - członek Komisji. 4. Kazimierz Polkowski                    - członek Komisji. Przebieg posiedzenia:

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Zduńczyk przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej        w formie dotacji celowej Miasta Łomży.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 5. Sprawy różne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

   

  Ad 1 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

   

  Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora    w Łomży o ufundowanie nagrody finansowej na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi 2.000,00 zł. Zaznaczyła, iż od wielu lat Powiat Łomżyński współpracuje na tym gruncie z Teatrem. Z racji, że Teatr Lalki i Aktora jest jednostką organizacyjną Miasta Łomży, więc na początku pieniądze wpłyną do budżetu Miasta, a następnie zostaną przekazane na rzecz Teatru.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miasta Łomży, projekt uchwały został zaopiniowany 3-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  Ad 2 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

   

  Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wymuszone zmianami, jakie zaszły w wyniku zmian w budżecie, które zmieniają wynik finansowy. Doszło do zwiększenia deficytu o kwotę 39.866,00 zł, który ukształtowany na poziomie 1.617.023,00 zł. Są to zmiany, w które wprowadza się nowe zadania inwestycyjne,        a także wprowadza się zmiany w planie dochodów.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, projekt uchwały został zaopiniowany 3-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  Ad 3 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk ponownie udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

   

  Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – po krótce przedstawiła projekt proponowanych zmian budżetu, który zawiera osiem załączników. Dwa ostatnie załączniki zawierają szczegółowe zmiany w budżecie, natomiast pierwsze z zamieszczonych załączników przedstawiają zmiany, które były już wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w okresie od lutego do 22 kwietnia 2015 roku, a także zawierają proponowane zmiany. Doszło do zmiany w załączniku inwestycyjnym, wydatki zwiększyły się z kwoty 2.297.983,00 zł do kwoty 2.557.545,00 zł., do budżetu powiatu wpłynęły pieniądze z rozliczenia inwestycji przeprowadzonej przez Gminę Piątnica, Urząd Skarbowy zwrócił podatek w związku z realizacją zadań przez Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz po części jest rozliczony pierwszy wniosek projektu polsko-litewskiego  „W tyglu kultur ...”. Ponadto istnieje propozycja zmniejszenia planu dochodów o kwotę 280.505,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 294.434,00 zł. W § 3 przenosi się w ramach planu dochodu budżetu kwotę 229.874,00 zł. Z powodu zmiany deficytu, jego zwiększenia, należy zmienić załącznik przychody i rozchody oraz załącznik nr 4, który dotyczy dotacji z powodu jej urealnienia i proponowana jest dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na dalszą modernizację.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian      w budżecie powiatu łomżyńskiego na lata 2015, projekt uchwały został zaopiniowany 3-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk przypomniała o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, który był do wglądu przed posiedzeniem Komisji. Ponownie Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Powiatu          o zabranie głosu.

   

  Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt budżetu na 2015 rok przewidywał zaplanowanie diet dla 17 radnych. Natomiast w obecnej chwili jest 15 radnych, gdyż dwóch radnych to pracownicy Starostwa w związku z powyższym wynagradzani są z innego tytułu. W związku z powyższym istnieje możliwość sfinansowania przedstawionej propozycji. Co do zasady będzie brakowało 594,00 zł, ale zawsze występują oszczędności, które pokryją przewidziane braki. Skarbnik Powiatu podsumowała, iż na chwilę obecną jest zapewnienie pokrycia proponowanej zmiany w dostępnych środkach pieniężnych.  

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, projekt uchwały został zaopiniowany 3-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  Ad 5 Po przedstawieniu przez Wiceprzewodniczącą Komisji kolejnego punktu porządku posiedzenia, nikt z zainteresowanych nie wniósł żadnych spraw do rozpatrzenia.

   

  Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Agnieszka Zduńczyk, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Budżetu.

   

                                                                       

                                                                                                              

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:21
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 450 razy