BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1220 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1230. Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

  

Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu:

1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Dariusz Kossakowski – członek Komisji.

4. Lech Marek Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński – członek Komisji.

5. Agnieszka Zduńczyk – członek Komisji

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Zaproponowany porządek obrad:

  1. Ukonstytuowanie Komisji.
  2. Sprawy różne:
  • Ustalenie terminu zaopiniowania projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Przebieg posiedzenia:

Ad 1 Posiedzenie otworzyłaStarosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, która serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym poinformowała, że przedmiotem obrad będzie kwestia ukonstytuowanie się Komisji. Jest to realizowane w trybie pilnym ze względu na potrzebę zaopiniowania w najbliższym czasie projektu budżetu powiatu na 2015 rok, który ma być przyjęty przez Radę Powiatu do końca br.

Następnie zapytała zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji.

 

Po dokonaniu krótkich konsultacji, na przewodniczącego Komisji Budżetu zgłoszono kandydaturę radnego Sławomira Łomotowskiego, natomiast na wiceprzewodniczącego Komisji zgłoszono kandydaturę radnego Andrzeja Piotrowskiego.

 

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili innych kandydatur, wobec czego zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji zostało jednogłośnie przyjęte.

 

W kolejnych głosowaniach członkowie Komisji 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (głosów przeciwnych nie było) opowiedzieli się za wybraniem na Przewodniczącego Komisji – radnego Sławomira Łomotowskiego oraz za wybraniem na Wiceprzewodniczącego Komisji – radnego Andrzeja Piotrowskiego.

 

Ad 2 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zaopiniować projekt budżetu przed rozpoczęciem obrad III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani, przychylając się do propozycji Przewodniczącego, nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

  

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Sławomir Łomotowski zakończył 1-sze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:25
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 411 razy