BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 maja 2015 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1425. Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu nieobecny był śp. radny Adam Sowa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Skład osobowy Komisji:

1. Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Biedrzycki – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Andrzej Piotrowski – członek Komisji.

4. Adam Sowa – członek Komisji.

5. Jacek Nowakowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący KomisjiKazimierz Polkowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Przyjęcie protokołu z 1-go posiedzenia Komisji.

 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2014.

 3. Sformułowanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 4. Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z I-ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. Nawiązując do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z I-ego posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – na wstępie odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Następnie stwierdziła: po krótce przedstawię wykonanie budżetu za rok ubiegły – uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku budżet powiatu na 2014 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 25.527.752,00 zł oraz wydatki w wysokości 26.712.373,00 zł. Budżet po stronie wydatkowejzostał wykonany w 94,51 % w stosunku do ogólnego planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję się , iż na wydatki inwestycyjne w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.090.824,92 zł tj. 84,33 %, w tym: na zakupy inwestycyjne – 581.578,87 zł; z tego: w ramach projektów unijnych 472.518,99 zł (wkład własny powiatu – 70.877,86 zł); na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 3.509.246,22 zł. Z tego wynika, że wydatki były wyższe od planowanych dochodów o 1.184.621,00 zł. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 32.817.472,00 zł tj. o 7.289.720,00 zł czyli o 28,56 %, a plan wydatków o 8.797.195,00 tj.      o 32,93 %, do wysokości 35.509.568,00 zł i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie 2.692.096,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: a) dotacji celowej z budżetu państwa – 1.515.414,00 zł w tym 600.000 zł na drogę klęskową); b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 2.262.240,00 zł; c) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych – 3.288.264,00 zł; d) inne źródła na kwotę – 223.802,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych składają się:

 • 432.113,30 zł na dokumentację geodezyjną, projektową oraz odszkodowania za nieruchomości;

 • 2.740.395,37 zł na pokrycie kosztów przebudowy odcinków dróg powiatowych, realizując zawarte porozumienia z gminami;

 • 92.836,02 zł – dokumentacja i koszty związane z modernizacją i rewaloryzacją Muzeum Przyrody w Drozdowie;

 • 120.000,00 zł na koszty inwestycji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie, w ramach dotacji z budżetu państwa;

 • 123.901,53 zł na współfinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych dla gm. Wizna.

  Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami.

  Realizacja budżetu w roku 2014 przebiegała na ogół poprawnie. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych      w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Natomiast porównując dochody uzyskiwane w latach 2012-2013-2014 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania nie ulega zmianie. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej    o wskaźnik inflacji 7.902.226 w 2012 r., 7.914.482 w 2013 r., 7.911.367 w 2014 r., bez subwencji oświatowej. Udziały od podatku od osób fizycznych i od osób prawnych wzrosły. Udziały                w podatku CIT uzyskano w kwocie 37.862,11 zł, wyższe o 27.762,11 zł, chociaż są to w dalszym ciągu bardzo małe wpływy, w 2012 roku 2.900,80 zł, zaś w 2013 r. 15.759,02 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie, nadwyżka z lat ubiegłych topnieje. W tej sytuacji, coraz trudniej będzie realnie zabezpieczyć bieżące wydatki, a nie mówiąc już o inwestycjach. Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności, co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.

  Budżet roku 2014 zamknął się wynikiem ujemnym. Deficyt został pokryty ze środków z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 1.013.980,37 zł. Ponadto planowany deficyt na 2015 rok w kwocie 1.617.023,00 zł, także znajdzie pokrycie w tych środkach.  

  Ponadto otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2014 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania między innymi z tytułu usług wg faktur, które wpłynęły w styczniu, a dotyczyły grudnia 2014 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2014 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca            I kwartału 2015 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.

  Reasumując podkreślam, że oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Kazimierz Polkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie opinii o następującej treści: „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty              i Skarbnika a także po zapoznaniu się z uwagami innych komisji, stwierdziła co następuje:

 1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 32.817.472,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 32.545.585,83 zł, co stanowi 99,17 % planu.

 2. Dochody z tytułu wykonania praw majątkowych i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały wykonane na kwotę 335.183,46 zł tj. 93,06 % planu.

 3. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 35.509.568,00 zł. Wydatki zrealizowano o wartości 33.559.566,20 zł, co stanowi 94,51 % planu.

 4. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 4.851.072,00 zł, co stanowi 13,66 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 4.090.824,92 zł, co stanowi 84,33 % planowanych wydatków na inwestycje. Zadania inwestycyjne o wartości 171.939,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2015 roku jako wydatki niewygasające (m. innymi zmiana terminu zakończenia inwestycji lub rozpoczęcia).

 5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 30.658.496,00 zł, zrealizowano je w wysokości 29.468.741,28 zł, co stanowi 96,12 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 49,43 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 25,08 % to zadania zlecone i na porozumienia.

 6. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2014 roku ustalony został na poziomie 2.692.096,00 zł, który planowano sfinansować z nadwyżek z lat ubiegłych.

 7. Budżet Powiatu zamknął się za 2014 rok deficytem budżetowym w wysokości 1.013.980,37 zł.

 8. Powiat na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiada wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2014 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń  i gwarancji.

 9. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok i informacją  o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się: bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 2.719.571,49 zł – wykazujący deficyt z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok w kwocie 1.013.980,37 zł; łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 60.305.465,73 zł; łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.123.996,49 zł; oraz łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i wykazujący wzrost funduszu 2.332.942,89 zł.

  Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia oraz wyłączenia wynosi 71.109.372,74 zł (91.084.208,45 zł minus umorzenia 19.974.286,48 zł oraz wzajemne wyłączenia 549,23 zł) i obejmuje aktywa trwałe 65.304.908,37 zł oraz aktywa obrotowe w kwocie 5.804.464,37 zł.

  Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje podstawę do pozytywnej oceny o realizacji budżetu Powiatu za 2014 rok i wystąpienia do Rady Powiatu              z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2014 zostało zaopiniowane pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było (opinia Komisji z dnia 12 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Z kolei Przewodniczący Komisji, nawiązując do powyższegozaproponował przyjęcie wniosku Komisji o następującej treści: „Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2014 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok. Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok i wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu oraz zapoznaniu się z Uchwałą Nr RIO.II-00321-53/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2015 roku Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutoriom za 2014 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie było.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku ww. opinia – o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było (opinia i wniosek Komisji z dnia 12 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Kazimierz Polkowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył         2-gie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

             

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:29
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 503 razy