BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 845 Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 900. Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

 

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza– członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 2. Sprawy różne.

   

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu budżetu na 2015 rok.

 

Barbara Gorzęba – mając na względzie powyższe oraz w związku z deklaracjami radnych               o szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu na kolejny rok, przedstawiła najistotniejsze elementy ww. dokumentu. Objaśniając stwierdziła, że ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2015 roku. Prognozowane dochody są realistyczne, które jednak nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Konieczne jest zaangażowanie środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.178.355,00 zł. Wydatki na utrzymanie poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na minimalnym poziomie, a jedynie wydatki obligatoryjne zostały zwiększone, jeśli była taka potrzeba. W tej sytuacji zmniejszają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiały realizację zadań inwestycyjnych. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji ogólnej jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest niewystarczająca   i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji zaplanowanej na 2015 rok na utrzymanie dróg powiatowych        w wysokości 2.613.871,00 zł, przyjęto poziom wydatków na poziome 6.100.000,00 zł, który zabezpieczy minimalne potrzeby. Na wydatki inwestycyjne – drogowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.519.687,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.531.613,00 zł, o 239.503,00 zł więcej niż w 2014 roku, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży. Przy braku wzrostu dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych.            W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków z nadwyżek  z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizowania inwestycji ani uzyskania jakiegokolwiek kredytu    w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidulanym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których jak już da się zauważyć Powiat nie osiąga.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 8-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów przeciwnych nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Ad 2 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych zaproponował zgłaszanie dodatkowych tematów.

 

Zebrani nie zgłosili innych zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 2-gie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:33
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 576 razy