BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 1020, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1030. Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

 

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.

 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.

 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.

 4. Jarosław Kulesza– członek Komisji.

 5. Adam Zaczek – członek Komisji.

 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.

 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.

 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.

 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.

 2. Sprawy różne:

 • Omówienie kwestii dotyczącej zaplanowanych inwestycji drogowych.

   

    

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły  w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2015 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Komisji, po dokonaniu krótkich konsultacji, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2015 rok, 9-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki.

 2. Przedstawienie potrzeb w zakresie poprawy stanu nawierzchni dróg metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy.

 3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

 4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2014 rok.

 5. Omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2014 rok.

 6. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

 7. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2014 roku. Zapoznanie ze stanem technicznym obiektów inżynierskich na drogach będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 8. Informacja nt. bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania pionowego i poziomego oraz funkcjonujących urządzeń drogowych.

 9. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2013 – 2014, z uwzględnieniem remontów nawierzchni: odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie oraz wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2015 roku.

 11. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

 12. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.

  Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

Ad 2 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych zaproponował zgłaszanie dodatkowych tematów.

 

Radna Barbara Zalewska – poprosiła o przedstawienie informacji nt. zaplanowanych inwestycji drogowych w kontekście rozmiaru zaplanowanych środków na ten cel oraz programów w ramach których Powiat będzie aplikował o dodatkowe środki.

 

Przewodnicząca Komisji – przypomniał, że wielkości środków zostały zaplanowane w przyjętym budżecie na 2015 roku. Z kolei poprosił Starostę o uzupełnienie tych informacji.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – stwierdził, że aktualnie trwają prace nad składaniem wniosków  o dofinansowanie, jednak nie są jeszcze znane terminy konkursów, ten rok z pewnością nie będzie obfitował w możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

  

 

Ponadto nie zgłoszono kolejnych zagadnień, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 13:34
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 13:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 693 razy