BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu:

1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.

3. Dariusz Kossakowski – członek Komisji.

4. Lech Marek Szabłowski (Wicestarosta Łomżyński) – członek Komisji.

5. Agnieszka Zduńczyk – członek Komisji

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodniczący Komisji – Andrzej Piotrowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 4. Przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.

 5. Sprawy różne.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad 1 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że art. 19 ust. 3 ustawy      z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2014. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Łomży (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 

Ad 2 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – stwierdził, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczejw podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład, oraz organem doradczym kierownika podmiotu leczniczego. W skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu wchodzą: jako przewodniczący: starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz jako członkowie: przedstawiciel wojewody, przedstawiciele wybrani przez radę powiatu w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład w liczbie nie przekraczającej 15 osób, co oznacza, że może być mniej. Kadencja rady społecznej trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady Powiatu. Ponieważ rozpoczęła się kadencja nowej Rady zaszła potrzeba powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w nowym składzie.

Kompetencja Rady Powiatu w tym zakresie wynika wprost z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

 

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – chciałbym dodać, że na sesji zostanie zaproponowana zmiana, która wprowadzi zwiększenie liczby osób proponowanych do składu rady do 12-tu, bowiem w ostatnich dniach Prezydent Miasta Łomża także zgłosił swojego kandydata.

W czasie kiedy Zarząd Powiatu przyjmował projekt uchwały, Urząd Miasta jeszcze nie zgłosił swojego kandydata.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej(opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 

Ad 3 Wiceprzewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Objaśniając podkreślił, że taka procedura jest realizowana zawsze  w sytuacji kiedy kończy się kadencja dotychczasowej Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku.

Kontynuując zapytał jacy kandydaci będą proponowani do ww. gremium?

 

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził, że kandydaci zostaną zgłoszeni przez radnych dopiero na sesji Rady Powiatu.

 

Radny Dariusz Kossakowski – nie widzę sensu, aby głosować nad projektem, który nie zawiera propozycji kandydatów.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 4 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciwnych” nie było, pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku(opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

 

Ad 4 Wiceprzewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2015 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2015 rok, 4-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

I kwartał:

 1. Zapoznanie się z listami rankingowymi i wykazem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechnienia turystyki oraz upowszechnienia kultury fizycznej oraz realizujących je podmiotów rekomendowanych przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji.

 2. Informacja Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie nt. aktualnych problemów placówki.

 3. Analiza sprawy dotyczącej powołania na nową kadencję Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

  I/II kwartał:

 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży    w roku 2014 (dyrektor MBP w Łomży).

 3. Zapoznanie z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach – posiedzenie wyjazdowe.

  II/III kwartał:

 1. Zapoznanie z bieżącą działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie  i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych      w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (z udziałem dyrektorów instytucji kultury) – posiedzenie wyjazdowe.

 2. Zapoznanie z bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej im. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży posiedzenia wyjazdowe.

  IV kwartał:

 1. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2015 Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 2. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2015 roku.

 3. Informacje dotyczące realizacji zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (Dyrektor Poradni).

 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

  Ponadto w planie pracy Komisji na 2015 rok uwzględniono opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

   

Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Sławomir Łomotowski zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

  

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 11:35
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 11:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 669 razy