BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4 w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Starosty Elżbiety Parzych). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji: 1. Barbara Zalewska                         - Przewodnicząca Komisji.

2. Dariusz Kossakowski                   - Wiceprzewodniczący Komisji. 2. Elżbieta Parzych                           - członek Komisji. 3. Stefan Szymański                         - członek Komisji. 4. Adam Zaczek                               - członek Komisji. Przebieg posiedzenia:

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Zalewska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 4. Sprawy różne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

   

  Ad 1-3 Elżbieta Zalewska – Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

   

  Stanisław Kozikowski – cały pakiet projektów uchwał nad którym dzisiaj debatujemy wiąże się    z zadaniami służby geodezyjnej, którą powiat wykonuje. Zadania te z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego są zadaniami z zakresu administracji rządowej, wymagają innego finansowania. Średnio z budżetu państwa powiat otrzymuje 100.000,00 zł rocznie na wykonanie tychże zadań. W związku z małą pomocą ze strony państwa pojawił się pomysł, aby środki na realizację tych zadań pozyskiwać z funduszy unijnych. 14 kwietnia 2014 roku został podpisany list intencyjny przez Głównego Geodetę Kraju, Wojewodę Podlaskiego oraz Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie woli współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania  i prowadzenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Celem jest przeniesienie istniejących zbiorów do postaci cyfrowej. Następnie 18 marca 2015 roku na Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta deklaracja o wspólnym realizowaniu zadań związanych z modernizacją i cyfryzacją zadań geodezyjnych.

  W świetle nowej perspektywy unijnej na 2014-2020 istnieje możliwość pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach tych dwóch projektów możliwe jest zorganizowanie dla Województwa Podlaskiego około 40.000.000,00 zł. W przeliczeniu na jeden powiat to od 2.500.000,00 do 3.000.000,00 zł, zatem to około 500.000,00-600.000,00 zł rocznie.

  Najlepszą formą na pozyskanie tych środków unijnych jest forma związku, która automatycznie eliminuje wewnętrzną konkurencję w ramach samego związku. Jest to projekt kompletny dla całego związku. Są to sprawdzone wzorce z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekty tych uchwał muszą być podjęte przez wszystkie powiaty Województwa Podlaskiego.

  Jedynym obciążeniem w związku z członkostwem jest składka w wysokości 10 gr od mieszkańca powiatu. Przy wielkości naszego powiatu to około 5.000,00 zł rocznie.

   

  Barbara Zalewska – jak wygląda ściąganie składnik?

   

  Stanisław Kozikowski – wynika to z podpisanej deklaracji, to jednorazowa opłata leżąca po stronie powiatu.

   

  Adam Zaczek – jak będzie wyglądał późniejszy podział pozyskanych środków finansowych? Czy też z podziałem na jednego mieszkańca?

   

  Stanisław Kozikowski – statut póki co precyzyjnie nie określa sposobów podziału pieniędzy. Zakładając, że w podziale na liczbę powiatów, a więc 1/14 a zarazem i proporcjonalnie do ilości mieszkańców kwota otrzymanych środków będzie na podobnym poziomie. Rocznie to około 45.000,00 zł dla naszego powiatu. Naczelnik podaje także pewne zagrożenia płynące z otrzymania takiej puli środków pieniężnych. Największe niebezpieczeństwo wiąże się z wyłonieniem solidnego i kompetentnego wykonawcy.

   

  Barbara Zalewska – kogo statut proponuje do reprezentacji w Związku?

   

  Stanisław Kozikowski – mowa jest o powołaniu dwóch osób ze względu na charakter pełnionej przez nich funkcji, a więc Starostę i geodetę powiatowego.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

   

  Przewodnicząca Komisji po wysłuchaniu Naczelnika – Stanisława Kozikowskiego powzięła decyzje o głosowaniu nad zaopiniowaniem wskazanych uchwał.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, projekt uchwały został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, projekt uchwały został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

  W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, projekt uchwały został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 W sprawach różnych Stanisław Kozikowski – wyjaśnił zebranym na czym polega problem  z przetworzeniem danych z wersji papierowej na wersje cyfrową.

   

   

  Następnie Przewodnicząca KomisjiElżbieta Zalewska, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 4-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

    

                                                                                                                                            

                                                                                                               

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 12:11
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 12:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 708 razy