BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 945, natomiast zakończenie o godzinie 955.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Przewodniczącego Komisji – Adama Krzysztofa Sowy). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. - - - - - - - - - - - - - - - -   – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Zduńczyk przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  2. Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie zmian budżetu. Wyjaśniając poinformowała, że zawiera on 5 załączników. Załączniki od 1 do 3 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od 29 kwietnia do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 20 maja 2015 roku. Jest też zmiana proponowana przez organ wykonawczy powiatu, a ujęta w zapisach § 2 i 3 projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 356.353,00 zł, na uzupełnienie planu wydatków na remont drogi powiatowej nr 1826B Gardoty – Grzymki gm. Przytuły. Plan dochodów zwiększy się wprowadzając część środków uzyskanych z rozliczenia zadania inwestycyjnego tj. pomocy finansowej z gm. Piątnica. Gmina w bieżącym roku rozliczyła się z zadania realizowanego w 2014 roku i środki można m. innymi przeznaczyć na to zadanie. Koszt remontu drogi został określony na kwotę 1.505.669,43 zł, z czego 1.149.317,57 zł sfinansowane zostanie z dotacji budżetu państwa, a kwota 356.353,00 zł to udział powiatu, który proponuje się zabezpieczyć na realizacji tego zadania. Naprawa tej drogi będzie prowadzona w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, jak już nadmieniłam z 76% udziałem budżetu państwa. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 projektu niniejszej uchwały.

 

Z kolei Agnieszka ZduńczykWiceprzewodnicząca Komisji zapytała czy te 305.000,00 zł to całość środków na współpracę z gminami w zakresie modernizacji dróg powiatowych?

 

Barbara Gorzęba – tak, to jest aktualny stan po przesunięciach – na dzień dzisiejszy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad 2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby analizy Komisji.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Agnieszka Zduńczyk, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 6-te posiedzenie Komisji Budżetu.

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                               

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 12:31
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 12:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 605 razy