BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1340.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Przewodniczącego Komisji – Adama Krzysztofa Sowy oraz członka Komisji – Starosty Elżbiety Parzych). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

1. - - - - - - - - - - - - - - - -   – Przewodniczący Komisji.

2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.

3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.

5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Zduńczyk przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  3. Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca KomisjiAgnieszka Zduńczyk udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – przedstawiła projekt uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018. Wyjaśniając poinformowała, że wydłuża on prognozę finansową na lata 2015-2020 w związku z planowanym kredytem na wydatki inwestycyjne. Kredyt planowany jest do spłacenia w ciągu 5 lat na kwotę 1.000.000 zł ze spłatą od   2016 roku. W 2015 roku będzie uruchomiony i w tym roku będą spłacane tylko odsetki. Po zmianach budżet zamknie się deficytem w wysokości 3.347.327,00 zł, który pokryty zostanie środkami z nadwyżki z lat ubiegłych i wspomnianym kredytem. W wieloletniej prognozie wskazane zostały kwoty spłaty długu na lata 2015-2020 i prognozowane dochody i limity wydatków na lata 2019-2020. Szczegółowe objaśnienia do zmiany ujęto w załączniku nr 2 niniejszego projektu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok zawiera 6 załączników. Załączniki od 1 do 4 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych  w okresie od sesji rady w maju do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 18 czerwca 2015 roku. Natomiast Zarząd powiatu proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Wysoką Radę w § 2 i 3. Po stronie planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, ponieważ po analizie wykonania dochodów za 5 m-cy i jak sytuacja się nie zmieni, przewiduje się, że dochody będą wyższe. Wydatki na 2015 rok były zaplanowane niższe od potrzeb. W związku z ponad planowanymi dochodami ,możliwe jest zwiększenie planu wydatków o zadania, które nie mogły być zaplanowane ze względu na niskie wykonanie planu w poprzednich latach. Proponuje się wydatkować środki na zwiększenie o jeden etat w służbach geodezyjnych, 30.000 zł – miedzy innymi są to zalecenia ostatniej kontroli – oraz na wprowadzenie dalszych zmian w ewidencji gruntów i budynków, 70.000 zł. Ponadto zmiany zapisane w pkt 2 § 2 na kwotę 4.920 zł dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych. Są to zmiany porządkujące plan finansowy projektu unijnego „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego …”. W § 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków. Zwiększa się o kwotę 109.000 zł wydatki bieżące w tym: 100.000 zł na wydatki z zakresu zadań geodezyjnych oraz 9.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek kredytu. Kredyt planuje się uruchomić w III lub IV kwartale br. ze spłatą od 2016 roku. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.721.304,00 zł z czego: 1.000.000 zł na zakupy inwestycyjne na rzecz ZDP w Łomży zapis w załączniku nr 1 poz. 12; 721.304,00 zł zadnia inwestycyjne ujęte  w zał. nr 1 w poz. 2 i 10. Po zmianach wynik budżetu tj. deficyt wzrośnie z kwoty 1.617.023,00 zł do wysokości 3.347.327,00 zł. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6 projektu niniejszej uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – jaki jest udział własny Gminy Zbójna i Gminy Łomża w kosztach przebudowy przedmiotowych dróg powiatowych?

 

Wicestarosta – jeżeli chodzi o drogę Stara Łomża – Siemień – Rybno jest to projekt, który został rozpoczęty jeszcze w III kadencji, w IV kadencji było przygotowanie do tego przedsięwzięcia, natomiast teraz nastąpiło podpisanie umowy w sprawie przekazania dotacji na jedną część inwestycji.

Całość odcinka to ponad 8 km, którego kosztorys opiewa na ponad 17 mln zł. W związku, że nie udało się pozyskać na tą inwestycję żądnych środków ze źródeł zewnętrznych, postaraliśmy się       o wpisanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej – na budowę ścieżki rowerowej – tylko w tym zakresie. Będzie to około 2 km. Dotacja to ponad 3 mln zł. I tylko taki fragment budujemy. Natomiast dokumentacja była finansowana ze środków Gminy Łomża             i Powiatu.

Z kolei jeżeli chodzi o inwestycję na terenie Gminy Zbójna, to dokumentacja była zlecona jeszcze w roku ubiegłym. W tej chwili jest ona na ukończeniu. Natomiast nie mamy jeszcze uzgodnień co do wysokości partycypacji poszczególnych samorządów. Nie mamy w tym zakresie porozumienia.

Będzie to negocjowane a Gminą Zbójna.

 

Radny Kazimierz Polkowski – jest jeszcze szansa na to, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych uda się pozyskać dofinasowanie. Wówczas udział własny zupełnie ulegnie zmianom.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – na jaki okres będzie zaciągany kredyt?

 

Barbara Gorzęba – na 5 lat, odsetki będą malejące. Przetarg będzie rozstrzygnięty po podjęciu przez Radę uchwały. Natomiast spłatę rozpoczniemy od przyszłego roku.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – czy przewiduje pani problemy ze spłata kredytu?

 

Barbara Gorzęba – już mamy wydatki bieżące niższe nad dochodami bieżącymi. Prognozowane dochody są znaczne i to powinno pozwolić nam na spłatę pożyczki, a ponadto powinno pozostać nam jeszcze na wydatki inwestycyjne. Jednak nie wiem jak dokładnie będą kształtowały się nasze udziały i subwencje. To jest od nas niezależne.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – był wniosek na poprzedniej sesji o przygotowanie przez Zarząd informacji nt. planów inwestycyjnych w ramach naszego budżetu. Zostaliśmy przy tym poinformowani, że nie mamy już środków na inwestycje dodatkowe – w ciągu najbliższych dwóch lat i z tego powodu nie są wykonywane dokumentacje techniczne na kolejne odcinku dróg naszego powiatu.

 

Wicestarosta – czy to miał przygotować Zarząd Dróg Powiatowych?

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – raczej chodziło o Zarząd Powiatu.

 

Wicestarosta – na początku kadencji podaliśmy informację nt. posiadanych dokumentacji technicznych i prowadzonych robót. Wysłaliśmy zapytania do Gmin, w których zmienili się wójtowie lub burmistrzami, z zapytaniem czy chcą kontynuować inwestycje dotyczących odcinków, na które mamy dokumentację.

Nowy projekt to jedynie na odcinek Szablak – Łomża, w m. Jednaczewo. Tu chodzi o nową dokumentację.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – nie kryłam oburzenia na poprzedniej sesji, ponieważ były uzgodnienia w mojej obecności z Wójtem Gminy Miastkowo, łącznie z Panem Wicestarostą           i Panią Starostą i Panią Barbarą Chojnowską. Było ustalone, że dokumentacja zostanie wykonana, jedynie należy złożyć wniosek. Natomiast zostało to 5-ma głosami odrzucone. Stąd też zastanawiam się czy nie złożyć wniosku na sesji, aby nie składać żadnych wniosków o wykonanie dokumentacji, bo nie ma to żadnych środków w ciągu najbliższych dwóch lat. Czujemy się oszukani i zaskoczeni, tym że nie bezie żadnej dokumentacji

 

Wicestarosta – ja nie rezygnowałabym z modernizacji tego odcinka na ternie gminy Miastkowo. proponowałbym pochylić się nad tym i przeanalizować szanse na realizację i ustalić czas realizacji. Uwzględniając nasze możliwości finansowe i możliwości zewnętrzne.

Jeżeli szanse byłyby w ostatnim roku tej kadencji, to należałoby przystąpić na wykonanie dokumentacji rok wcześniej, aby dokumentacja nie straciła ważności.

Spraw nie jest przekreślona w mojej ocenie.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – była decyzja ustalona, że dokumentacja będzie robiona w 2016 roku, później się z niej wycofano. Jeżeli będziemy gdybać przez kilka lat to upłynie cala kadencja.

 

Wicestarosta – decyzji i zobowiązań finansowych nie może Zarząd podejmować na kolejne lata, wymagałoby to uchwały intencyjnej Rady. Zarząd może być oskarżony, że źle wydaje środki – jeżeli ta dokumentacja nie zostałaby wykorzystana.

Na ternie gminy jedwabne mamy trzy dokumentacje, które leżą na półce i są niewykorzystane.

Szanse realizacji tej inwestycji nie są przekreślone, ja nie zamykam tej sprawy, one została jedynie odsunięta.

 

Radny Tomek Chojnowski – musimy być odpowiedzialni, nie może podejmować wydatków, które nie mają szans na realizację w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – z tego powodu był wniosek i pytanie, jakie są plany na najbliższe dwa lata.

 

Wicestarosta – na Zarządzie takiej dyskusji jeszcze nie było, jeżeli chodzi o kolejne lata to mamy WPF i tam są pewne przedsięwzięcia są wpisane. Jednak wszystko jest uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje drogowe. Na dziś mówi się o tym, że PRO ruszy i ogłoszony będzie nabór wniosków. Zastanawiamy się z którymi odcinkami dróg może zgłosić się do konkursów.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – z tego powodu chcieliśmy zgłosić swoją dokumentację, na drogę na trenie gminy Miastkowo.

 

Wicestarosta – ale dokumentacje mamy już wykonane i na te odcinki dróg planujemy składać wnioski.

Podejmujemy próby wejścia do łomżyńskiego Forum Samorządowego i w ramach tego planujmy wspólne projekty drogowe, łączące kilka samorządów.

NPPDL pewnie ruszy nabór we wrześniu, ale na ten nabór mamy już projekty.

 

Radny Tomek Chojnowski – nie znamy kryteriów na kolejny rok.

 

Radny Kazimierz Polkowski – w założeniach mamy jeden rok na ternie gminy Miastkowo, jednak nie wiem czy to wyjdzie i stąd też nie informujemy o takich przedsięwzięciach.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – na sesji była informacja, że na kolejne dwa lata nie mamy środków na inwestycje drogowe, tylko na te które zostały zaplanowane.

 

Radny Kazimierz Polkowski – na ternie gminy Nowogród też mamy projekt, który czeka na realizację i nie wiemy czy uda się go zrealizować.

 

Wicestarosta – prawda jest taka, ze nie mamy szans na realizację wykonanych projektów, najlepszym przykładem jest odcinek Stara Łomża – Rybno, gdzie kosztorys opiewa na około 17 mln zł.

Na pewno ten odcinek na ternie gminy Miastkowo ten odcinek jest ważny i powinniśmy go ponownie go podjąć.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – z jakiego powodu Zarząd planuje zakup inwestycyjny na wyposażenie aż za 1 mln zł? Dlaczego wcześniej Zarząd nie skorzystał?

 

Wicestarosta – ten kredyt wpisujemy w budżet i z kolei chcemy ustalić, które ze sprzętów zakupimy. Nad tym cały czas pracujemy i ustalamy co zakupimy.

To jest jedynie upoważnienie, do takiego kredytu. Mamy nadzieję, że nie zaciągniemy go w takiej wysokości.

W poprzedniej kadencji także były zakupy inwestycyjne dla ZDP. Były to: ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy, samochód ciężarowy i osobowy, osprzęt, pozyskaliśmy dwa samochody do odśnieżania dróg.

 

Radny Kazimierz Polkowski – aktualnie likwidujemy sprzęty, które już nie nadają się do dalszej eksploatacji. Z tego powodu konieczny jest zakup nowego sprzętu.

 

Barbara Gorzęba – to jest planowany deficyt, natomiast nie wiemy jaki kredyt będzie zaciągnięty?

 

Radny Kazimierz Polkowski – znaczna część maszyn i pojazdów, które były eksploatowane bardzo znacznie obciążały nasz budżet, dalsza ich eksploatacja nie miała uzasadnienia. To zmusza do wymiany parku maszyn i urządzeń oraz pojazdów.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie 2-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby analizy Komisji.

  

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji – Agnieszka Zduńczyk, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 7-me posiedzenie Komisji Budżetu.

 

                                                                                                                                

                                                                                                                

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 14:03
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 14:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 736 razy