BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 945, natomiast zakończenie o godzinie 1000.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji: 1. Sławomir Łomotowski                 - Przewodniczący Komisji.

2. Andrzej Konrad Piotrowski        - Wiceprzewodniczący Komisji. 3. Dariusz Kossakowski                   - członek Komisji. 4. Lech Marek Szabłowski               - członek Komisji. 5. Agnieszka Zduńczyk                    - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  2. Sprawy różne:

  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1Izabela Grochowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży –  poinformowała, że w związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON przygotowany został projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu PRFON z dnia 9 lipca br. zwiększył nam środki na pomoc osobom niepełnosprawnym o kwotę 32.508,00 zł. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowiącą załącznik do w/w pisma środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosą w 2015 r. 865.674 zł. W uchwale z 29 kwietnia 2015 r. na ten cel zabezpieczona została kwota 833.166 zł. Mimo takich uzupełnień środków, od wielu lat nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb niepełnosprawnych.

Procedura wymaga, aby ww. kwestia została uregulowana uchwałą Rady Powiatu. Środki będziemy wydatkować na pielucho-majtki, turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci          i młodzieży,dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,itp., czyli rzeczy najbardziej podstawowe. Powyższe środki pozwolą objąć pomocą większą liczbę niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu gł. spec. z Wydziału PRS.

 

Elżbieta Gosk – proponowane zmiany w zakresie przyznawania stypendiów polegają na sposobie wypłaty stypendiów, które będą mogły być wypłacane i miesięcznie i z góry za cały rok. Ponadto zmiany dotyczą sposobu rozliczania stypendiów, które będą rozliczne w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu, na który owe stypendium zostało przyznane. Natomiast zasady rozliczania obejmują informację nt. sposobu wydatkowania środków z uzasadnieniem i dołączenie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie tych środków wraz z opisem osiągnięć jakie w tym okresie stypendysta poniósł oraz jakie osiągnął wyniki.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – czy ta kwota 2.500,00 zł jest przyznawana na cały rok?

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – tak.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – czy stypendysta będzie musiał spełniać jakieś bieżące kryteria?

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – tylko te kryteria, które są określone w wytycznych.

 

Przewodniczący Komisji – osobiście, przeglądając teczki kandydatów do stypendium, stwierdziłem, że stypendysta musi mieć naprawdę szczególne osiągnięcia.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – kiedy Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs?

 

Elżbieta Gosk – myślę, że już na początku października.

 

Przewodniczący Komisji – bardzo dobrze, że został ustalony podział na różne dziedziny, ponieważ wpływa wiele wniosków i wybór jest trudny.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

 

Ad 3 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               

 

Data powstania: piątek, 25 wrz 2015 10:08
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2015 10:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 806 razy