BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 

I.   Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor w zespole do spraw organizacyjnych i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

II.   Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)      Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • wykształcenie wyższe administracyjne;
 • co najmniej 5 lat stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o samorządnie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera z zakresu obsługi programów biurowych;
 • wiedza z zakresu administrowania systemem informatycznym;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych poniżej progu 30 000 euro;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu procedur przetargowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • cechy osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność.

2)      Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • wykształcenie wyższe informatyczne;
 • doświadczenie w administrowaniu stroną internetową;
 • doświadczenie w administrowaniu systemem informatycznym;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

III.   Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu i odpłatności w w/w ośrodku;
 • realizacja programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • opracowywanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych dotyczących działalności PCPR;
 • prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w PCPR w Łomży;
 • przeprowadzanie zamówień publicznych na towary i usługi niezbędne do realizacji zadań PCPR poniżej progu 30 000 euro;
 • przeprowadzanie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy towarów i usług niezbędnych do realizacji zadań PCPR w Łomży;
 • administrowanie systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją w PCPR w Łomży;
 • administrowanie stacjami roboczymi, kontami użytkowników, systemami antywirusowymi, zasobami sieciowymi PCPR oraz bazami danych;
 • administrowanie stroną internetową PCPR w Łomży oraz publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakresie działalności PCPR.

 

IV.   Warunki pracy na danym stanowisku:

 • planowana data zatrudnienia: od 1 listopada 2015 r.;
 • praca w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami i partnerami PCPR w Łomży;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa może być zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PCPR w Łomży. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V.  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.

 

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, sekretariat, p. 209. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:„Oferta Pracy: Inspektor”.

Termin składania ofert: do dnia 9 października 2015 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do PCPR w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII.   Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Łomża, dnia 25 września 2015 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 wrz 2015 12:01
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2015 12:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:23
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1374 razy