BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 930, natomiast zakończenie o godzinie 1010.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 23-ego posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji   w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 5. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 6. Sprawy różne:

 1. Rozpatrzenie wniosku ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 2 w Łomży.

 2. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

 3. Omówienie sprawy dotyczącej wykonania odwodnienia w miejscowości Niewodowo – gmina Piątnica.

 4. Informacja nt. przebudowy drogi powiatowej na odcinku Krzewo – Krzewo Nowe.

 5. Informacja nt. zatrudnienia nowego Sekretarza Powiatu.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych          i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 23-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – w związku z wspólnie przygotowaną inwestycją dotycząca przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m, doszliśmy do wniosku, że najlepszym i jedynym rozwiązaniem jest, aby był jeden inwestor. Wobec tego Burmistrz zgodził się na przejęcie tego odcinka. Projekt porozumienia jest już uzgodniony  z Burmistrzem i radcą prawnym Gminy oraz naszym. Sprawa konkretnie dotyczy tego, że na styku drogi gminnej oraz powiatowej znajduje się zlewnia wód, wody spływają z drogi powiatowej na drogę gminną i ponadto zalewają także okoliczne pola. Natomiast jedna działka znajduje się na terenie, na którym ma być przebudowana droga gminna i powiatowa. W związku z tym powstały komplikacje z jej podziałem. Problem ten jest już od kilku lat i na dziś tak postanowiliśmy go uregulować.

 

Wicestarosta – w projekcie porozumienia nie mamy wpisanych kwot i w związku z tym Wojewoda może uchylić taką uchwałę.

 

Starosta – dziś nie powinniśmy przyjmować tego projektu porozumienia, natomiast Zarząd Powiatu, mając stosowne upoważnienie w uchwale rady, będzie mógł przyjąć porozumienie, w czasie kiedy kwoty będą już znane.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali ww. propozycję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu odcinka drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o dł. 1364,63 m. (uwzględniający wykreślenie w paragrafie 2 pkt 2).

 

Ad 4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” związane jest z II etapem wykonania remontu tego odcinka drogi. Pierwszy etap został wykonany 2 lata temu. Chcąc ubiegać się o środki zewnętrzne musi być podjęta taka uchwała intencyjna. Obecny rok jest ostatnim, w którym jest ważna dokumentacja techniczna i ważne pozwolenia na realizację inwestycji. Ponadto ten wniosek dobrze wpisuje się w wytyczne konkursowe.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych      w zakresie realizacji inwestycji.

 

Ad 5 1) Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczących dzielności Wydziału GN. Konkretnie chodzi o przeniesienie środków między rozdziałami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 24/79/2015 z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 2) Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały wynika z decyzji kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu. Decyzje te dotyczą przeniesień środków między paragrafami w jednym rozdziale, bez wydatków osobowych i majątkowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 24/80/2015 z dnia 30 września 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 1) Starosta przechodząc do spraw różnych zapoznała zebranych z wnioskiem Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 2 w Łomży (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 2 w Łomży.

 

Ad 6 2) Starosta poinformowała, że Gmina Wizna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych. Z kolei o uzupełnienie poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – Wójt corocznie podejmuje działania wspierające przebudowę dróg powiatowych. Aktualnie pozostał odcinek około 150 m w miejscowości Srebrowo do dokończenia. Ponadto odcinek drogi powiatowej Janczewo – Bronowo także proponuje do przebudowy –  w ramach wspólnego udziału finansowego, ponieważ widzi konieczność modernizacji tego odcinka.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

 

Ad 6 3) Starosta udzieliła głosu radnemu Antoniemu Włodkowskiemu, który poprosił o omówienie sprawy dotyczącej odwodnienia w miejscowości Niewodowo – gmina Piątnica.

 

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – problem, ma już około 14 lat, łącznie ze sprawą sądową, którą wytoczył poprzedni Wójt Gminy Piątnica – Edward Łada. Jeszcze przed wojną woda miała w tym miejscu naturalny odpływ, jednak ktoś wydał pozwolenie na budowę w nieodpowiednim miejscu i właściciel działki, aby woda nie zalewała jego działki nasypał ziemię. W związku z tym naturalny spływ uległ zasypaniu.

Sprawa w ostatnim czasie uległa pewnym zmianom, jeden z współwłaścicieli działki, na której miało być zrobione odwodnienie wycofał się z deklaracji i wstępnych uzgodnień i zażyczył sobie dodatkowych wjazdów, wyższej ceny, a także innych robót, które w zasadzie uniemożliwiają wykonie tego odwodnienia w pierwotnej wersji. Okazało się, że wynika to z tego, że córka właścicieli chce się tam budować.

 

Antoni Włodkowski – czy pogłębienie rowów lub utworzenie zbiornika retencyjnego poprawiłoby sytuację?

 

Janusz Świderski – w związku z taką sytuacją zaplanowaliśmy dwa rozwiązania zastępcze. Pierwsze obejmuje wykonanie zlewni w okolicy, na którą będą spływać okoliczne opady, jednak do tego potrzeba wsparcia ze strony Wójta Gminy Piątnica. Te zadanie powinno być podjęte wspólnymi siłami.

Będziemy także starać się, aby inny właściciel działki zgodził się na wykonanie odwodnienia na jego działce – w ramach empatii społecznej może ktoś zgodzi się na taki odruch, innych rozwiązań nie widzę.

Jeżeli doszłoby do przebudowy drogi – kompleksowego, to w takim przypadku sprawa byłaby inaczej rozwiązana, ale do tego, jak wiemy, potrzeba ogromnych środków.

 

Zebrani nie wnieśli uwag dalszych lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 6 4) Starosta udzieliła głosu radnemu Antoniemu Włodkowskiemu, który poprosił o omówienie sprawy dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Krzewo – Krzewo Nowe.

 

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – sprawa jest w trakcie realizacji, z tego co pamiętam, to do końca listopada projekt techniczny będzie już ukończony.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ad 6 5) Starosta poinformowała, że w ramach konkursu, który został rozstrzygnięty w dniu 16 września br. został zatrudniony nowy Sekretarz Powiatu – pani Beata Korwek.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 24-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                              

 

 

 

Data powstania: czwartek, 1 paź 2015 14:44
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2015 14:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 703 razy