BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA NR GN-I.6821.15.2015

Decyzja o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

Łomża, 13 listopada 2015 r.

GN-I.6821.15.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 i 2, art. 130, art.132 ust.1a i 6, art. 133 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

 

1. Ustalić odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, jednostka ewidencyjna Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości tj. 0,029 ha w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku – na kwotę 2229,00 zł (słownie: Dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) w tym:

a) 1295,00 zł – odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości,

b) 907,00 zł – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

c) 27,00 zł – odszkodowanie za straty w plonach i przywrócenie przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0090 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV.

2. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie
do urządzenia depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym w Łomży oraz do złożenia w nim w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, ustalonej kwoty odszkodowania.

Uzasadnienie

 

Radca Prawny Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wnioskiem z dnia 15 września 2015 roku wystąpił o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (w tym za powstałe na niej szkody), tj. z działki nr 85 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości powstało na skutek wydanej przez Starostę Łomżyńskiego decyzji znak: GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku, na mocy której inwestor (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie  Jeziornie) uzyskał możliwość wejścia na grunt w celu wykonania prac budowlano – montażowych polegających na przeciągnięciu przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założeniu odstępników na przewód roboczy, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Zgodnie z art. 129 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu jeżeli wystąpił między innymi przypadek określony w art. 124 – 126 tej ustawy. Wymieniona decyzja Starosty Łomżyńskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oraz zezwalająca na czasowe wejście na grunt została wydana w oparciu o art. 124 i 124a ustawy. Podjęcie decyzji uwarunkowane było koniecznością zrealizowania inwestycji celu publicznego (linii elektroenergetycznej) na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z wniosku wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania za zajęcie przedmiotowej nieruchomości, ponieważ nie ma ona ustalonego kręgu właścicieli. Zatem według art. 113 ust. 6 nieruchomość ta ma nieuregulowany stan prawny.

Odpowiednio do rozstrzygnięcia zawartego w art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pozyskano operaty szacunkowe, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, określające wartość odszkodowania z tytułu:

a) zmniejszenia wartości nieruchomości - 1295,00 zł,

b) ustanowienia służebności przesyłu - 907,00 zł,

c) strat w plonach i przywrócenia przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0090 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV - 27,00 zł.

Przedstawione przez wnioskodawcę operaty szacunkowe zdaniem organu zostały sporządzone prawidłowo pod względem prawnym i merytorycznym i mogą stanowić jeden z dowodów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia w korzystaniu z działki nr 85. Ich poprawność merytoryczną zweryfikowano na podstawie informacji od inwestora o zmianach na gruncie spowodowanych podczas realizacji inwestycji.

W związku z tym, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny należy uwzględnić uregulowanie zawarte w art. 133 pkt. 2 ustawy, czyli ustalone odszkodowanie wpłacić do depozytu sądowego. Inwestor we wniosku nie wskazał miejsca wykonania zobowiązania. Zatem kierując się właściwością miejscową położenia nieruchomości oraz siedziby organu orzekającego o odszkodowaniu, ustalił miejsce złożenia kwoty odszkodowania do depozytu w Sądzie Rejonowym w Łomży. Zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania – zgodnie z art. 132 ust. 6 ustawy – są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, ponieważ uzyskały zezwolenie na wejście na grunt, wydane przez Starostę Łomżyńskiego w trybie art. 124 ust. 1 (decyzja GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. ).

Mając na uwadze wyżej ustalony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa orzeczono jak w sentencji decyzji.

Stosownie do art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, a ponadto na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Gminy w Śniadowie i sołectwa wsi Żebry na okres 14 dni.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,      

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Żebry.

 

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:14
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2842 razy