BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 28/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 listopada 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.10. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Elżbieta Parzych                                      
- Starosta.
2.      Lech Marek Szabłowski
- Wicestarosta.
3.      Tomasz Chojnowski
- członek  Zarządu.
4.      Irena Przybylak
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
Sprawy różne:

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta poprosiła o zabranie głosu Panią Grażynę Kołodziejską Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z uchwałą dotyczącą zmian  w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok. Podkreśliła, że zgodnie z uchwałą zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.052.082,00 zł, zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.481.768,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było,  podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/91/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 28-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 11:42
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 11:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 686 razy