BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 29/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1500. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek  Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                     

- członek  Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 26 i 27 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży na Gabinet Stomatologiczny.

 4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Piątnicy, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego.

 5. Zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania stanu prawnego działek znajdujących się na terenie Gminy Śniadowo stanowiących mienie komunalne będące własnością gminy, a w rzeczywistości posiadających status dróg powiatowych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji Powiatu Łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.

 9. Rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 10. Sprawy różne:

  - przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 26-go i 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 26-go i 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu Stanisława Studenckiego - Dyrektora ZPOZ w Łomży.

   

  Stanisław Studencki – 27 października p. Grzegorz Głuszkowski - stomatolog złożył podanie z prośbą o wynajem pomieszczenia w ZGLR nr 3 w Łomży przy ul. Wyszyńskiego 10. Dlatego też zwróciłem się z wnioskiem do Zarządu Powiatu. Bardzo ostrożnie podchodzę do sprawy wynajmu pomieszczeń ze względu na problemy z najemcami, lokatorami, głownie finansowe. Bardzo wnikliwie przyjrzałem się sprawie oraz panu Głuszkowskiemu i rekomenduję żeby Zarząd nie wyrażał zgody na wynajem, ze względu na uzależnienie tego pana oraz z uwagi na fakt umieszczenia w lokalnej gazecie informacji podanej przez rodziców pana Głuszkowskiego, że nie odpowiadają za długi Syna. (Kserokopia oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Nasze lokale są przeznaczone pod wynajem pod usługi medyczne i nie wymagają dodatkowych zabiegów do przystosowania lokalu żeby otworzyć w tym miejscu gabinet. Nie chciałbym żeby sprowadzić na przychodnię Nr 3 kogoś kto zakłóci działalność i zepsuje opinię. Walczyliśmy o obecny wygląd i dobre wyposażenie między innymi posiadamy nowy sprzęt usg na wysokim poziomie. Proszę o odrzucenie wniosku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „przeciw”, odrzucili wniosek Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży na Gabinet Stomatologiczny. (Wniosek stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu)

   

  Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu Stanisława Studenckiego - Dyrektora ZPOZ w Łomży.

   

  Stanisław Studencki – ZPOZ jest użytkownikiem nieruchomości w Piątnicy. Urząd Gminy Piątnica zwróciła się z prośbą o wycięcie drzewa rosnącego na skraju tej nieruchomości, które utrudnia wyjazd z mleczarni. Proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.

   

  Irena Przybylak – Czy zostaną posadzone inne drzewa?

   

  Stanisław Studencki – chcielibyśmy uregulować cały teren nieruchomości. Kiedyś mieliśmy obietnicę Wójta że będzie partycypował w kosztach utworzenia parkingów, ale nie doszło to do skutku. Mamy nadzieję, że teraz coś takiego nastąpi i wtedy należy podjeść kompleksowo do tych działań. Kilka świerków rośnie na terenie posesji. Na chwilę obecną wstrzymałbym się. Taka decyzja będzie z Gminy Piątnica, ale dopiero wtedy kiedy będziemy kompleksowo to wykonywać. Musimy wykonać instalację sanitarną w przyszłości.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Piątnicy, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/92/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 5 Starosta poprosiła o zabranie głosu Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

   

  Stanisław Kozikowski - Wójt Gminy Śniadowo zwrócił się z wnioskiem o uregulowanie stanu faktycznego na terenie gm. Śniadowo ( Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) w m. Wszerzecz, Szczepankowo i Jakać Młoda. Droga w miejscowości Wszerzecz w ciągu drogi powiatowej – przez miejscowość droga gminna. Trzeba ten grunt przejąć na rzecz powiatu (Dz. Nr 413). (Kopia z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Druga droga to Szczepankowo. Grunty również w ciągu drogi powiatowej. Jest to również oczywiste że grunty muszą być nabyte na rzecz powiatu. Zarząd Dróg Powiatowych potwierdza. (Dz. Nr 1513/23 i 1513/2). (Kopia z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Trzecia miejscowość to Jakać Młoda. Zaznaczona na mapie jest droga wojewódzka Łomża – Śniadowo – Ostrów Maz. Czerwona ramka – oznaczona arteria drogi powiatowej. Zarząd Dróg mówił o 3 działkach (Dz. Nr 103, 104 i 106) (Kopia z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Droga powiatowa a grunty gm. Śniadowo. Ta droga nie jest powiązana z żadnym ciągiem drogi powiatowej. Dwie propozycje: Można nabyć grunty na rzecz Powiatu lub zmiana kategorii drogi na gminną. Stanowisko Zarządu Dróg Powiatowych: nie widzi przeszkód żeby dalej administrować tą drogą.

   

  Wicestarosta – Sprawa z fragmentami gruntu wzdłuż drogi powiatowej Szczepankowo Mikołajki jest bezdyskusyjna. To jest droga i nawierzchni asfaltowej nie wymaga nakładów finansowych. Droga w miejscowości Wszerzecz droga powiatowa – smołówka droga od Szczepankowa dalej do wsi Dębowo dalej do granicy z gm. Troszyn i gm. Miastkowo – myślę, że sprawa również bezdyskusyjna droga w ciągu drogi powiatowej - powiat powinien przejąć grunty. Natomiast trzecia droga - Jakać Młoda. Jest to odcinek do wioski od drogi wojewódzkiej, w ciągu tej drogi jest most, został wyremontowany, zbudowany w II kadencji samorządu powiatowego jest w stanie dobrym, nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m – przez wieś została wybudowana przez gminę. Nie wymaga żadnych nakładów jeśli chodzi o utrzymanie nawierzchni, natomiast jeśli chodzi o utrzymanie zimowe to jest kłopotliwa dla ZDP – do wioski 300 m przez wieś 150 m i koniec. Dalej przechodzi w drogę żwirowo-gruntową dojazdową do pól – jest gminna. Do tej drogi trzeba specjalnie jechać bo nie jest w ciągu drogowym. Zawsze z gminą są odpowiednie ustalenia co od zimowego utrzymania dróg. Nie wiem czy nie najlepszym działaniem byłoby żeby gmina przejęła tą drogę – ona nie wymaga nakładów finansowych. W ewidencji dróg jest wskazana jako droga powiatowa – wskazana w ustawie przez Sejm.

   

  Starosta – Droga może być powiatowa a grunty pod nią gminne.

   

  Wicestarosta – Powinno być to uregulowane w sposób jednolity.

   

  Stanisław Kozikowski – W czasie kiedy byłą robiona komunalizacja gruntów gminnych, jasności co do kategorii drogi nie było.

   

  Wicestarosta – Przy rozmowie z ZDP oraz Wójtem trzeba wskazać żeby pójść w druga stronę – przejecie drogi na rzecz gminy.

   

  Stanisław Kozikowski – Zabiegałem dziś żeby Zarząd Dróg był przy tej dyskusji. Wójt we wniosku nie proponuje konkretnego rozwiązania.

   

  Skarbnik – Jakie koszty postepowania?

   

  Stanisław Kozikowski –Jeżeli darowizna – wtedy nie byłoby kosztów dodatkowych. Jedynie akt notarialny, przy trzech czterech działkach jednorazowo jest to koszt rzędu 1.000 – 1.500 zł. Koszty zw. z wpisem do ksiąg wieczystych. Inna droga administracyjna – trzeba złamać wszystkie dotychczasowe decyzje. Z obiegu wycofać decyzje mógłby minister na wniosek + czas oczekiwania. Pewnie byłby zasadny lub nie. Następnie komunalizacja naszego wniosku. Jest to dłuższa procedura. Inne koszty zw. z założeniem księgi wieczystej.

   

  Starosta – Należy wystąpić do ZDP o przedstawienie stanowiska w porozumieniu z Wójtem gm. Śniadowo.

   

  Wicestarosta – Propozycja nasza jest taka żeby ta droga stała się drogą gminną. Przed udzieleniem odpowiedzi Wójtowi trzeba poprzeć odpowiedź stanowiskiem ZDP.

   

  Stanisław Kozikowski – Występujemy do ZDP o wypracowanie stanowiska. (k stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 6. Starosta poprosiła o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego - Wicestarostę.

   

  Wicestarosta – Analogicznie do lat poprzednich ogłoszono konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego przez organizacje pozarządowe w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i promocji                            i upowszechniania turystyki. Oferty można składać do 7 grudnia 2015r. abyśmy mogli z początkiem roku zlecić realizację tych zadań. Treść ogłoszonego konkursu i szczegóły są przedstawione w załączniku do uchwały. Przedstawione są kwoty jakie będą do rozdysponowania na wsparcie tych trzech obszarów.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/93/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 7. Starosta poprosiła o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego - Wicestarostę.

   

  Wicestarosta – Do komisji konkursowej zaprosiliśmy członków organizacji pozarządowych. Zostały wysłane pisma informujące i zapraszające do uczestnictwa w komisji do organizacji pozarządowych funkcjonujących na naszym terenie. Dwie organizacje zaproponowały swoich członków. Fundacja Sztuk i Dialogu – p. Katarzyna Modzelewska i Fundacja Narwiańska – p. Adam Deptuła. Do składu komisji konkursowej proponujemy również p. Edytę Zawojska – Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych, który jest merytorycznie odpowiedzialny za to zadanie. Pozostało wskazać przewodniczącego i członka komisji.

   

  Starosta – Na przewodniczącego proponuję Lecha Szabłowskiego Wicestarostę a na członka komisji Antoniego Włodkowskiego.

   

  Zarząd poparł przedstawione kandydatury do pracy w komisji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/94/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 8 Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji Powiatu Łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”. Powiat ogranicza się tylko do płacenia składek.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji Powiatu Łomżyńskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.

   

  Ad. 9.1 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – przedstawiła zebranym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024. Reasumując dodała, że sporządzając projekt WPF posiłkowano się danymi historycznymi w zakresie dochodów i wydatków.Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody planowane na 2016 r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2016 rok oraz kalkulacji planowanych na 2016 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015 r. informującej o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też do projektu budżetu, przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, przyjęto kwotę niższą w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.            Dla kolejnych lat 2017 – 2024 dochody bieżące w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto przy założeniu wzrostu na poziomie 2%, natomiast dochody z tytułu podatków i opłat systematycznie wzrastają o wskaźnik ok. 1,3%. Ze względu na znaczący udział subwencji w dochodach bieżących ogółem, pomimo ich znacznego wzrostu w 2016 r., do założeń na kolejne lata przyjęto jedynie nieznaczny ich wzrost w stosunku do 2016 r. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na minimalnym poziomie, ponieważ nie przewiduje się znaczących dochodów z tego tytułu (są to głównie dochody ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – złomu). Wydatki bieżące na 2016 r. zostały skalkulowane w oparciu o wnioski zgłaszane przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne przestrzegając zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Długookresowe strategie dla sektora finansów publicznych zakładają dążenie do obniżania wydatków publicznych, dlatego też przy planowaniu wydatków bieżących założono ich nieznaczny wzrost średnio 1,2%. Wydatki na wynagrodzenia prognozowano na poziomie 2015 r. Jednak mając na uwadze założenia znaczącego wzrostu płacy minimalnej oraz systematycznego wzrostu średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, po zamknięciu roku budżetowego 2015 niezbędne będzie przeprowadzenie analizy finansowej w tym zakresie. Wydatki na obsługę długu zostały zabezpieczone w budżecie poszczególnych okresów na poziomie wyższym od obecnie obowiązujących stawek WIBOR. Dla kolejnych lat poza 2016 r. nie przewiduje się wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Znaczący wzrost zadłużenia planowanego na 2016 r. wynika z faktu, iż obecnie zostały ogłoszone konkursy na zadania inwestycyjne, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ich rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w I kwartale 2016 r. i dopiero w tym okresie będzie możliwe urealnienie planowanej kwoty długu i dostosowanie do planowanych wielkości wydatków inwestycyjnych. W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z już zawartej umowy kredytowej. Planowany do zaciągnięcia kredyt został rozłożony do spłaty w długim okresie do 2024 r. (ze zmienną wysokością rat), w taki sposób, aby w najbliższych latach zabezpieczyć wkład własny do inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. Nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/95/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 9.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – przedstawiła zebranym projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016. Reasumując dodała, że projekt budżetu powiatu na 2016 r. został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów oraz niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych ustawami. Planowane dochody ogółem wyniosą 31.445.743,00 zł, w tym dochody bieżące 24.977.770,00 zł, dochody majątkowe 6.467.973,00 zł. W stosunku do projektu budżetu 2015 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 745.200,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 34.125.400,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 23.859.577,00 zł. Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.265.823,00 zł. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Zakłada się że, planowane do realizacji wydatki majątkowe będą finansowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 6.457.973,00 zł, środków własnych w kwocie 1.128.193,00 zł oraz instrumentów dłużnych w wysokości 2.679.657,00 zł. Odpowiednio wydatki majątkowe w 62,91% są finansowane środkami bezzwrotnymi (środki z porozumień oraz z budżetu państwa), w 10,89 % środkami własnymi oraz w 26,2 % kredytem. Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące). Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.118.193,00 zł. Plan przychodów budżetu na 2016 rok wynosi 2.890.183,32 zł, natomiast plan rozchodów 210.526,32 zł spłata rat kapitałowych kredytu. Ostateczne kwoty wydatków majątkowych oraz kredytu zostaną skorygowane na początku 2016 r. po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań inwestycyjnych.

  Globalnie przeanalizowałam łączne wydatki na wynagrodzenia w związku z dość dynamicznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia z okresu ostatnich 2 lat. Zauważyłam, że wydatki na wynagrodzenia z budżetu w 2014 roku stanowiły prawie 180 % płacy minimalnej (średnia wynagrodzeń), planowane na 2016 rok będą w granicach 160% płacy minimalnej, czyli na przestrzeni tych dwóch lat jest to 20% spadek w stosunku do płacy minimalnej. Licząc do średniej krajowej biorąc pod uwagę wydatki z 2014r. to było prawie 80% średniej płacy krajowej, natomiast planowane na 2016r. będą w granicach 70 % , czyli do średniej płacy krajowej ok. 10 % spadek. Myślę, że jest to temat istotny nad którym trzeba będzie się również zastanowić ponieważ wypłata dodatków wyrównawczych też nie rozwiąże tego tematu i sukcesywny spadek wynagrodzeń może spowodować to, że w kolejnych latach brak uregulowań spowoduje to, że za rok lub dwa jeżeli sprawdzą się prognozy, które zakładają znaczny wzrost tych płac to będzie to istotny problem z uregulowaniem od strony formalnej i od strony „ludzkiej” wysokości zarobków w stosunku do innych grup zawodowych, stanowisk w innych miejscach. Ten problem będzie już miał miejsce w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Nad tym tematem będzie można się pochylić na początku przyszłego roku jak będzie znana już wysokość środków do podziału. Jak będą znane wysokość kwot po przetargach, zakończony będzie ostatecznie bieżący rok budżetowy.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/96/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 10 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Muzeum Przyrody w Drozdowie chce wystąpić z wnioskiem  o dofinansowanie inwestycji i w związku z tym wystąpili do nas z wnioskiem o zabezpieczenie środków 14.000 zł na opracowanie studium wykonalności i na złożenie wniosku. Zgodnie z ustaleniami środki z rezerwy ogólnej można byłoby przesunąć. Środkami z rezerwy ogólnej może dysponować tylko Zarząd. Środki te są przyznane dla jednostki kultury czyli musi być wyodrębniona dotacja celowa, którą może uchwalić jedynie Rada Powiatu. Najlepszym działaniem będzie podjęcie uchwały przez Radę zgodnie z przygotowanym projektem. Proszę o przyjęcie projektu uchwały przez Zarząd Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Przyrody w Drozdowie.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 29-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

            

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 15:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 998 razy