BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 30/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 listopada 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1340.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek  Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                     

- członek  Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 28 – ego i 29 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 5. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.  

 6. Przyjęcie porozumienia z Gminą Nowogród i z Gminą Jedwabne w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg.

 7. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad XI sesji Rady Powiatu.

 8. Sprawy różne:

  - przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomzyńskiego na 2015 rok.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 28-go i 29-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 28-go i 29-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu Stanisława Kozikowskiego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami.

   

  Stanisław Kozikowski – 30 października odbył się kolejny przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność powiatu położonej w miejscowości Gać – jest to budynek po przychodni lekarskiej. Cena wywoławcza 153 599,50 zł. Nikt nie przystąpił do przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym. Istnieją dwie możliwości . Ogłoszenie kolejnego przetargu przy tej samej cenie wywoławczej lub ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań przy rokowaniu możemy obniżyć cenę o 60%. Cena wywoławcza byłaby 122.879,60 zł. Rokowania mają to do siebie, że można przeprowadzić je raz. Jeżeli nie będą skuteczne to jeszcze raz trzeba przeprowadzić procedurę od oszacowania wartości nieruchomości przez 2 przetargi zwykłe. Jedna osoba monitoruje przebieg przetargów. Nie wiem czy obniżenie o 40% wartości nieruchomości zachęci ta osobę do kupna.

   

  Starosta – Jest to nie remontowany stary ośrodek zdrowia.

   

  Stanisław Kozikowski – Na chwilę obecną nie generuje kosztów.

   

  Starosta – Proponuję podjąć uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drodze rokowań. Jeżeli uda nam się sprzedać nieruchomość nawet za mniejsza kwotę zawsze będzie to korzyść dla powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/97/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – w budżecie starostwa powiatowego w chwili obecnej jest zaplanowana kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Środki te zaplanowano na zakup dwóch inkubatorów dla noworodków. Z radcą prawnym ustaliliśmy, iż wystarczy podjąć uchwałę Zarządu Powiatu, gdyż wskazany jest imiennie Szpital jako dotowany.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/98/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 5.1 Starosta poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – podstawowe zmiany po stronie dochodów bieżących w ramach zadań zleconych zostały dokonane decyzjami Wojewody. Zmniejszone dotacje w związku z przewidywanym nie wykonaniem zakładanych wydatków w zakresie gospodarki gruntami – geodezja oraz PCPR nie wykorzystane środki na pobyt całodobowy. W dochodach bieżących w ramach zadań własnych zwiększone środki o kwotę 3.000,00 zł również w PCPR z przeznaczeniem na szkolenie pracownika. Są to środki z krajowego funduszu szkoleniowego. W dochodach majątkowych w ramach zadań własnych zadanie trasy rowerowe – zarówno po stornie dochodów jak i wydatków majątkowych to zadanie zostało urealnione do kwoty przewidywanych wydatków kwoty określonej w umowie. Nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami – w umowie zostały uwzględnione wydatki odnośnie wykupu gruntów jako nie kwalifikowalne ale uda się uzyskać zwrot tych nakładów w ramach projektu. W ramach wydatków bieżących zadań zleconych zostały zmniejszone wydatki w kwocie 119.286. 00 zł to jest odpowiednie do dochodów bieżących z zadań zleconych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w budżecie powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/99/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 5.2 Grażyna Kołodziejska – uchwała zawiera zmiany, które zostały wprowadzone decyzją Starosty i Dyrektora PCPR. Są to przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie kompetencji poszczególnych jednostek. W Starostwie przesunięcie środków w celu zapewnienia pokrycia wydatków w związku z usuwaniem pojazdów. W PCPR kwota 11,199,00 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie się wychowanków. Przesunięcie środków z porozumień na zadania własne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski –Celem zawarcia porozumienia z Gminą Nowogród i Gminą Jedwabne jest wzajemne świadczenie pomocy pomiędzy samorządami z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg. Sieć dróg gminnych przeplata się z drogami powiatowymi. Utrzymanie zimowe z punktu widzenia efektywności świadczenia usług czy przez gminę czy przez powiat przecina drogę gminną czy powiatową. Pod względem efektywności wykorzystania przy jednym podmiocie wykonywującym czynności jest zdecydowanie wyższa niż przy dwóch podmiotach. Już kilka lat temu doszliśmy do porozumień z samorządami gm. Jedwabne i gm. Nowogród żeby na zasadzie wzajemności świadczyć te usługi. Taka zgoda jest w przedłożonych dla Państwa porozumieniach. Umowy zawierane z jednym i drugim samorządem są dla nas bardzo korzystne. My z kolei zobowiązaliśmy się do wykonania dla gm. Nowogród chodnika o dł. 300m na drodze powiatowej, zaś dla gm. Jedwabne 200 m. chodnika również na drodze powiatowej. Różnice wynikają z ilości km. Wnioskuje o zatwierdzenie porozumień.

   

   Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymanie dróg na terenie gminy Jedwabne (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Nowogród w sprawie współpracy w zakresie utrzymanie dróg na terenie gminy Nowogród (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 7 Starosta zapoznała zebranych z porządkiem obrad XI Sesji Rady Powiatu łomżyńskiego planowanej na 2 grudnia 2015r. o godz. 12.00.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.                

   

  Ad. 8. 1 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – przedstawiony projekt zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego dotyczy wniosku Muzeum Przyrody z Drozdowie. Proponuje się przesunięcie środków z rezerwy z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do konkursu zw. z modernizacją budynku Muzeum. Pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia wszystkich załączników do zmian, które były wprowadzane zarządzeniami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

   

  Ad. 8.2 Starosta zapoznała zebranych z pismem z Gminy Wizna dot. zabezpieczanie kwoty 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego. (Kopia pisma stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Wskazuje drogę Męczki – Rutki, proponuję na razie odłożyć tą sprawę na początek roku 2016. Jest również prośba o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji drogi w m. Srebrowo. Nie jest ona wpisana w projekt budżetu i w tej chwili nie będziemy wprowadzać zmian. Wrócimy do tej sprawy

   

  Ad. 8.3 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Miastkowo. (Kopia wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Następnie poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora ZDP.

   

  Janusz Świderski – Stan prawny został uregulowany, w tej sytuacji możemy mówić o nakładce. Możemy przystąpić do tego działania wspólnie z gminą. Proponuję 50% dofinansowania..

   

  Starosta – Zgadzam się z tą propozycję. Budżet jest już przygotowany. Wniosek wpłynął już po przyjęciu projektu budżetu. Przełóżmy to na rok następny. Udzielimy odpowiedzi.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 30-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 14:16
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 14:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1002 razy