BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 31/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.45 natomiast zakończenie o godzinie 11.05.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek  Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                      

- członek  Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 30 - ego posiedzenia Zarządu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 4. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
 5. Sprawy różne:

- wniosek w sprawie naprawy pobocza na drodze Piątnica – Kalinowo.

 

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 30-go  posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 30-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Wicestarosta – zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zadaniem powiatu  jest prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu łomżyńskiego i nie tylko. Jeden punkt będzie prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Izbą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych. Drugi punkt będzie prowadzony przez organizację pozarządową, która musi być wyłoniona w drodze  konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ogłosiliśmy konkurs ofert. Komisja powołana przez zarząd powiatu miała za zadnie wyłonienie najlepszej oferty. Wpłynęło 6 ofert. 3 oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Spośród pozostałych trzech ofert komisja wyłoniła najwyżej ocenioną ofertę, która został złożona przez Stowarzyszenie wspierania poradnictwa obywatelskiego, które ma swoją siedzibę w budynku Starostwa powiatowego w Łomży, na podstawie użyczenia najmu lokalu. Ta oferta została zaproponowana do zatwierdzenia przez Zarząd powiatu.

 

Starosta – Jest to dla nas korzystne również ze względu na to, że nie musimy zapewniać dodatkowego lokalu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku.. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/101/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Wicestarosta – Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powiat łomżyński zleca realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym w trybie konkursu otwartego ofert. Poprosiliśmy organizacje pozarządowe o zgłoszenie członka do komisji konkursowej. Organizacje, które nie zgłosiły ofert w konkursie ofert  wskazały swoich przedstawicieli: Pani Justyna Milewska – fundacja DR OTIS, Pan Adam Deptuła – Fundacja Narwiańska i p. Andrzej Korytkowski – Ludowy Łomżyński Klub sportowy „Prefbet Śniadowo”. Pozostaje wskazanie dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu jako przewodniczącego komisji i członka.

 

Starosta – Proponuję P. Lecha Szabłowskiego na Przewodniczącego Komisji i p. Antoniego Włodkowskiego na Członka Komisji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/102/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Starosta poprosiła o zabranie głosu Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Wicestarosta – w związku z prośbą Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży o wsparcie finansowe w formie zakupów inwestycyjnych sprzętu niezbędnego do działalności szpitala. Po rozmowach zaproponowaliśmy zakup Spirometru na oddział chorób płuc. Pomoc finansowa ma popłynąć z kilku źródeł samorządowych, również Miasta Łomża, samorządów z terenu powiatu łomżyńskiego a także spoza naszego terenu. Deklaracje takie padły na spotkaniu w Szpitalu zorganizowanym przez Dyrektora. Najważniejszym zakupem jaki został w tym roku zrealizowany to jest sprzęt do ablacji – kardiologiczny. Pierwsza ablacja została już wykonana. Dotacja wynosi ok. 7.000,00 zł., z czego 5.000,00 zł to środki pochodzące z Gminy Śniadowo. Przekazywaliśmy Gminie Śniadowo fragment działki na której jest położony ośrodek lekarza rodzinnego. Odcinek został przekazany nieodpłatnie. Była deklaracja ze strony Gminy późniejszego wsparcia.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie darowizny sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/103/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiat.

 

Grażyna Kołodziejska - wprowadzona została zmiana w związku z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego. Po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. Starostwo będzie dokonywało zakupu spirometru, zostanie on przekazany w formie rzeczowej dla Szpitala.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Ad. 7. 1 Starosta poprosiła o zabranie głosu Irenę Przybylak

 

Irena Przybylak – Sprawa dotyczy drogi Piątnica – Wizna. Proszę o dokonanie przed zimą odprowadzenia wody z poboczy w Kalinowie, naprzeciwko przystanku i w innych miejscach, oraz puszczenia równiarki, zgarniarki po poboczach. Po ostatnich deszczach zostało tam nagromadzone dużo żwiru na jezdnię. Jezdnia zrobiła się węższa i nie równa.

 

Antoni Włodkowski – miałem w tej sprawie już 4 interwencje od mieszkańców. Żwir gromadzi się po jednej stronie ponieważ jest spadek. Nie można jechać więcej niż 40km/h. Można spowodować wypadek.

 

Starosta – Proszę o zgłoszenie wniosku na Posiedzenie Komisji Rozwoju, które odbędzie się w dniu dzisiejszym.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 31-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2015 12:21
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2015 12:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1314 razy