BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 15 grudnia 2015 r.

GN-I.683.2.6.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Zosin, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/1 o pow. 0,0183 ha, przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – ETAP I – odcinek długości 2245,70 (km rob. 0+000 – 2+245,70).

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  2. podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża,

           - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Zosin.

Do wiadomości:

1.   Walentyna Truchel,

2.   Halina Żebrowska.

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 14:27
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:15
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2272 razy