BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 32/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.00.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Ad.1 Wicestarosta – Lech Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 31 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 5. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

 7. Zaopiniowanie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody dla Joanny Dardzińskiej-Mądry.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

 12. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

 13. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2020.

 14. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 15. Sprawy różne:

  - zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dot. remontu drogi powiatowe nr 1925B – odc. II Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode w km. 0+015,00 – 1+230,00.

  - wniosek w sprawie naprawy pobocza na drodze Piątnica – Kalinowo

   

  Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Grażyna Kołodziejska – Skarbnik powiatu - wycofała z porządku obrad pkt 13 tj. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2020.

   

  Wobec braku dalszych uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

   

  Edward Jarota – Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie powiatowym istnieje potrzeba opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022. Zadania opisane w obowiązującej strategii są nadal aktualne, zwłaszcza dotyczące zadań profilaktycznych. Będą kontynuowane w następnym okresie. Gminy zostały zaproszone do współpracy. Na czele zespołu p. Lech Szabłowski oraz przedstawiciele organizacji i instytucji z Miasta Łomża.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/104/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.4 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

   

  Edward Jarota – Część środków wydzielona na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową realizowaną przez PCPR i PUP są niewykorzystane. Dlatego też istnieje potrzeba przekazania środków 1014,65 zł. z PUP do PCPR żeby nie zwracać ich do PFRON.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

   

  Ad.5 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Wiolettę Filipkowską – podinspektora w wydziale GN.

   

  Wioletta Filipkowska – Powiat nabył nieruchomość w Dobrzyjałowie na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Górki Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy. Nieruchomość chcemy przekazać pod trwały Zarząd jednostce – Zarządowi Dróg Powiatowych na czas nieokreślony.

   

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego. (decyzja z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 6 Wicestarosta – ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kontynuując przedstawił wszystkie oferty, które wpłynęły oraz przedstawił kwoty dofinansowania. (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Komisja postanowiła przyznać wsparcie wszystkim oferentom, w kwocie niższej nić oczekiwane ze względu na ograniczenia finansowe.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2016 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/105/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Wicestarosta przedstawił Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody dla Joanny Dardzińskiej-Mądry. Uchwałą Rady Powiatu na wniosek Zarządu został zmieniony Regulamin przyznawania nagród dla pracowników oświaty. Są to pracownicy Poradni psychologiczno – pedagogicznej Nr 1 w Łomży. Zasadnicza zmiana polega na określeniu możliwości finansowych przekazania środków na nagrody. Zostało to określone uchwałą Zarządu na poziomie 55 % puli środków na nagrody, która jest kwotą w gestii Starosty Łomżyńskiego. 45% puli środków przeznaczone na nagrody nadawane przez Dyrektora. Zwykle nagrody były przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Termin przesunął się z powodu zmian regulaminu. Zgodnie z regulaminem wniosek o przyznanie nagrody może złożyć m.in. Naczelnik Wydziału merytorycznego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali wniosek Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody dla Joanny Dardzińskiej-Mądry. (wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 8 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Karolinę Przybyłek – Naczelnika Wydziału Komunikacji.

   

  Karolina Przybyłek – Rada Powiatu ma obowiązek ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi jak również kosztów jego przechowywania na parkingu na koszt właściciela. Kontynuując wyszczególniła przypadki konieczności usunięcia pojazdu z drogi wymienione w ustawie. Proszę o przyjęcie projektu pod obrady sesji.

   

  Wicestarosta – W jakim stosunku są stawki w porównaniu do bieżącego roku ?

   

  Karolina Przybyłek – Stawki są niższe. W projekcie zawarte są stawki maksymalne wg. Wytycznych Ministra Finansów na dany rok. Płacimy usuwającym stawki wynegocjowane. Są to koszty w kwocie ok 5.000,00 zł rocznie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                 i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

   

  Ad. 9 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska - uchwała obejmuje niewielkie zmiany dotyczące przyznania środków      z rezerwy Ministra Finansów oraz dotacji celowej – zwiększenie na kwotę 302,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, te środki zostaną przeznaczone dla PCPR. Kwota środków z rezerwy ministra Finansów dotyczy rozliczeń 2014roku. Przesunięcie proponowane jest w zadaniu trasy pieszo rowerowe – w zadaniu inwestycyjnym w jednej kwocie była ujęta budowa ścieżki jak          i wykupy gruntów. Dla celów ewidencyjnych te dwa zadania muszą być wyodrębnione.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok(uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 10 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska – po zatwierdzeniu przez Zarząd uchwały dot. projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ukazała się nowa metodologia weryfikacji WPF. Zmiany są dostosowaniem do wymogów nowej metodologii. Kwoty nie ulegają żadnym zmianom. Zostały analitycznie rozszerzone pewnie pozycje.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/107/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 11 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – dostosowaliśmy zmiany do sugestii RIO w pozytywnej opinii, dotyczy ona w momencie uchwalania zawarcia upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/108/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 12 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – wpłynęło 2 wnioski odnośnie objęcia wydatków jako niewygasających, czyli takich, które były zaplanowane w budżecie roku bieżącego natomiast podmioty nie zdążyły tych wydatków zrealizować. Wniosek wydziału GN – dot. umów zawartych na realizację dokumentacji, które ze względów technicznych nie zostały zrealizowane. Wniosek ZDP – dot. realizacji drogi w obrębie Jednaczewa.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                 i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

   

  Ad. 13 Punkt został wycofany.

   

  Ad. 14 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – propozycja zmian w budżecie na rok bieżący związana jest z uporządkowaniem pozycji budżetowych. Jedna zmiana dotyczy tras rowerowych, przesunięcia pomiędzy paragrafami, przedstawiane wcześniej dotacje, ponadto środki przyznane i realizowane w ramach projektów, część projektów została zrealizowana i zakończona i dlatego też kwoty w poszczególnych paragrafach podlegają usunięciu lub zmniejszeniu. Do projektu wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wpłyną środki ok. 4.000,00 zł. dwa wnioski o środki nie zostaną zrealizowane i dlatego tez trzeba było budżet dostosować. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonane na wniosek PINB.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                 i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

   

  Ad. 15 Wicestarosta zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem Sesji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 16 Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Beatę Sierzputowską – Kierownika w ZDP.

   

  Beata Sierzputowska - wniosek dotyczy zmiany właścicieli działek na drodze powiatowej nr 1925B – odc. II Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode. Opracowany jest już projekt na remont tej drogi i istnieje konieczność przyjęcia niektórych działek z uwagi na fakt, że pas drogowy jest za wąski. Niektóre działki zostały już wydzielone tylko nie została wykonana zmiana właścicieli działek. Jest konieczność wykonania zmiany właścicieli działek ponieważ nie mieścimy się ze wszystkimi elementami które są najważniejsze dla funkcjonowania drogi. Proszę o wyrażenie zgody.

   

  Wicestarosta – Postępowanie zostało wszczęte w roku 1997 przez Dyrekcję okręgową z Białegostoku, która miała za zadanie wykonać dokumentację techniczną. Została wykonana wstępna koncepcja, został wykonany podział działek wzdłuż tego pasa drogowego. Część działek została wykupiona część nie. Dyrekcja okręgowa przestała funkcjonować po reformie administracyjnej. Po reformie ta droga stałą się drogą powiatową (wcześniej wojewódzką łomżyńską). Ta drogą jest pierwszą spośród tych, które w poprzedniej kadencji zostały zakwalifikowane do remontu w ramach dotacji ze środków klęskowych. Nieruchomości będą pozyskiwane w różnym trybie. Część na zasadzie wykupu, część z art. 73. Podziały zostały wykonane wcześniej, została kwestia pozyskania tych działek. Wniosek dotyczy wyrażenie zgody na wszczęcie postepowania przez wydział GN w celu nabycia nieruchomości. Droga jest zakwalifikowana do klęskówek i będzie na to dotacja.

   

  Wioleta Filipkowska – Kto zabezpieczy środki na całość zadania. Będzie to ok. 80.000,00 zł. Składa się na to wykup działek, grunty rolne – 20 zł/1m, w miejscowości 10zł/1m, - ok. 60.000,00 zł.

   

  Wicestarosta – Nie mamy na tym etapie wiedzy jak grunty będą pozyskane część może nieodpłatnie będzie przekazana, część może być przejęta w innym trybie.

   

  Tomasz Chojnowski – Zabezpieczenie środków na drogę powiatową przez gminę?

   

  Wicestarosta – w ramach współpracy, w drodze porozumienia. Część nieruchomości jest własnością gminy.

   

  Beata Sierzputowska – Nie jest to umieszczone w budżecie. Do końca stycznia będziemy składać propozycje, które zadanie ma być dofinansowane. Mamy jeszcze dwa odcinki do realizacji na tej drodze.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dot. remontu drogi powiatowej nr 1925B – odc. II Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode w km. 0+015,00 – 1+230,00. (w/w wiosek stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.16.1. Wicestarosta poprosił o zabranie głosu p. Irenę Przybylak.

   

  Irena Przybylak – Ponawiam swoją prośbę odnośnie drogi Piątnica Kalinowo. Stan jezdni             i pobocza pogorszył się. Trzeba odprowadzić wodę, która utworzyła wyrwę, naniosła ziemię na jezdnię, co stwarza zagrożenie.

   

  Wicestarosta – Prośba zostanie przekazana do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 31-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                               

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 13:28
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2016 13:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 610 razy