BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 33/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 32-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 4. Sprawy różne:

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 32-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 32-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 302,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 r. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 302,00 zł, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej: DPS w Łomży oraz DPS w Tykocinie. Podziału środków dokonano zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu zmniejszając o kwotę 282.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w zadaniu „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi powiatowej 1937B na odcinku Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień o długości 2,246 km, gm. Łomża w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, zwiększając w danym rozdziale o kwotę 282.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na realizację powyższego zadania.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 33/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3.1 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska - Na podstawie decyzji Kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2015 rok pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w poszczególnych rozdziałach w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych     i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 33/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Starosta ogłosiła przejście do punktu 4 sprawy różne.

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 33-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                        

                                                                                                                

Data powstania: wtorek, 12 sty 2016 08:09
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2016 08:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 635 razy