BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

GN-I.6821.22-28.2015 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Łomża, 21 stycznia 2016 r.

GN-I.6821.22 - 28.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:

  • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 432, 438 i 443,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 478,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Wszerzecz, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 17,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 38 i 70/1,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kaliszki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 24,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 64,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 161,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 120,

 

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa zezwolenia na budowę i eksploatację napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

 

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
  2.             podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 13:56
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 13:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2016 08:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 691 razy