BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 34/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 stycznia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30 natomiast zakończenie o godzinie 14.00.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta

 1. Tomasz Chojnowski
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 1. Przyjęcie protokołu z 33-go posiedzenia Zarządu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.
 4. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi w imieniu Powiatu Łomżyńskiego.
 8. Sprawy różne:

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego.

- Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Przytuły o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2016.

 

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Wicestarosta – Powiat łomżyński przygotował Program Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku, który był przyjmowany na Zarządzie oraz poddany konsultacjom społecznym. RDOŚ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wskazują potrzebę opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju. W postępowaniu przetargowym została wyłoniona firma, która przygotowała prognozę. Jest to firma Instytut Zrównoważonego Rozwoju. Miała ona na celu analizę, ocenę skutków poszczególnych elementów Programu na środowisko. Nie ma negatywnych skutków realizacji Programu Rozwoju na środowisko.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/111/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Lecha Szabłowskiego – Wicestarostę.

 

Wicestarosta – Następnym obowiązkiem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.   (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/112/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Kozikowskiego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Stanisław Kozikowski – po 5-ciu przetargach na sprzedaż nieruchomości w Gaci oraz po ogłoszonych rokowaniach nikt się nie zgłosił do zakupu. Mając na uwadze to, że piąty przetarg był 30 października 2015r. po przystąpieniu do rokowań przez okres pół roku nieruchomość może być sprzedawana w wyniku rokowań. 30 kwietnia upływa termin pół roczny. Ostatnie rokowania odbyły się 14 stycznia. Można przeprowadzić jeszcze jedne rokowania, które mogą się odbyć 30 dni od ostatnich rokowań. Cena została obniżona maksymalnie do 60% wartości oszacowanej. Uchwała podjęta 25 listopada 2015r. pozostaje. Jakie jest stanowisko Zarządu – kolejne rokowania czy ogłaszamy kolejny przetarg.

 

Starosta – Proponuję żeby jeszcze raz przystąpić do rokowań.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję o powtórzeniu rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać.

 

Ad.6 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Omawiana uchwała jest uchwałą okołobudżetową. Zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publ. istnieje obowiązek przedstawienia jednostkom planu dochodów i wydatków, które zostały określone w uchwale budżetowej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/113/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Druga uchwała jest także uchwałą okołobudżetową. Istnieje konieczność opracowania planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami dla jednostki samorządu. Przedstawiony został plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie tych zadań, który jest zgodny z budżetem powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/114/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Na podstawie artykułu 54 ust. 1 pkt 2, jeżeli chcemy upoważnić do dysponowania środkami pieniężnymi pracownika, inną osobę wymagane jest podjecie uchwały. W tym wypadku proponuje się upoważnić p. Grażynę Głażewską do dysponowania środkami na zasadach zastępowania skarbnika.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi w imieniu Powiatu Łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/115/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9.1 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. . Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

 

Grażyna Kołodziejska – w związku ze zmianami w ustawie o finansach publ., które miały miejsce w roku 2015, weszły w życie 1 stycznia 2016 r. niezbędne jest wprowadzenie tej uchwały. W poprzednim okresie Starostwo Powiatowe sprawowało obsługę finansową Poradni psychologiczno – pedagogicznej nr 1 w Łomży na podstawie porozumienia. Zmiany wskazują obowiązek określenia takiej obsługi finansowej w uchwale Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego.

.

Ad. 9.2 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Przytuły (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). W ciągu drogi gminnej jest skrzyżowanie z droga powiatową. Przedmiotowa droga będzie przeznaczona do remontu w ramach wniosku składnego do PROW przez Gminę. Koszt przebudowy skrzyżowania wynosi 99,791 zł. Dofinansowanie w ramach PROW wynosi 63.63 %.  Pozostanie udział własny, który wyniesie ok. 40 tys. zł.  Dyrektor ZDP proponuje podpisanie porozumienia, w którym, będzie zawarte dofinansowanie wkładu własnego w połowie. 

 

Wicestarosta – Uważam, że powinniśmy wesprzeć Gminę Przytuły w tym działaniu, na ile będzie to możliwe finansowo.

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono kolejnych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 34-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                                                                                                                                                              

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2016 08:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sty 2016 08:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 651 razy