BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 35/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.15.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

  1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

  1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

  1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

  1. Irena Przybylak
  2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

  

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  1. Przyjęcie protokołu z 34-go posiedzenia Zarządu.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.
  3. Sprawy różne.

  

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

 

Grażyna Kołodziejska - Zwiększa się plan dochodów budżetu 30.900,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami tytułem uzyskania dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2016 roku Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Zwiększa się plan wydatków budżetu w planie finansowym o kwotę 30.900,00 zł, w tym zadania własne : przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach, przewozu osób zmarłych oraz tytułem odszkodowania i kosztów procesu zgodnie z wyrokiem sądowym, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.900,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej, przeniesienia środków dotyczą opłacenia pomieszczeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 9 (dot. kwalifikacji wojskowej).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,  przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/116/2016 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

  

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 35-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 15:14
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 15:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 726 razy