BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 36/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 lutego 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.00.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski                          

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – wprowadziła do porządku obrad pkt 9a tj. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2020.

 

Zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkt został wprowadzony jako pkt 9a do porządku obrad i został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 35 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianę uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Śniadowo w Powiecie Łomżyńskim do kategorii drogi gminnej publicznej.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań pieniężnych.

 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  9a Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy    Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2020.

 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.

 11. Sprawy różne.

  - zapoznanie z porządkiem obrad XIII Sesji Rady Powiatu

  - rozpatrzenie wniosku sołtysa wsi Stare Jemielite.

  - złożenie wniosku przez p. Antoniego Włodkowskiego.

   

  Wobec braku dalszych uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 35-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały. Wprowadzona jest mała zmiana, którą należy przyjąć.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu o zmianę uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

   

  Ad.4 Starosta poprosił o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Wójt Gminy Śniadowo zwrócił się o zaopiniowanie propozycji zamiaru zaliczenia drogi wewnętrznej Skowronki do kategorii dróg gminnych publicznych. (kopia ww. opinii stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) Zarząd Dróg Powiatowych po dokonanej analizie opiniuje pozytywnie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Śniadowo w Powiecie Łomżyńskim do kategorii drogi gminnej publicznej. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/117/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.5 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Wójt zwrócił się z wnioskiem o przejęcie drogi 1944B i przekazanie w zarząd oraz współfinansowanie przebudowy tej drogi.(kopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) Jest to docinek o długości 548 m. Przygotowaliśmy stosowną uchwałę w tej sprawie oraz porozumienie. Zarząd dróg pozytywnie opiniuje. Pozostaje sprawa odniesienia się do możliwości finansowych dla tej inwestycji.

   

  Rafał Pstrągowski – Wójt Gminy Śniadowo – Wniosek dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1944 B, jest to część ul. Stara Stacja w Śniadowie o dł. 548 m. Odcinek tej drogi przechodzi przez pas kolejowy o dł. 205 m. Wybudowanie na tych dwóch odcinkach nawierzchni asfaltowej zamknęłoby jedną z największych pętli ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Śniadowo. Od miejscowości Koziki położonej na granicy z Gminą Łomża prowadzącą od drogi wojewódzkiej poprzez Sierzputy Marki Sierzputy Zagajne Wypychy Stare Jemielite aż do Śniadowa. Ulica Stara stacja składa się z odcinka drogi powiatowej i odcinka drogi gminnej o dł. 300 m. Składaliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach środków przebudowy dróg powiatowych i gminnych, jesteśmy daleko na liście rankingowej. Po konsultacji z radnymi podejmujemy się realizacji tego zadania gminnego w budżecie tego roku. Jednocześnie wystąpiliśmy do Państwa o dotację na przebudowę właśnie tej drogi. Powiat w budżecie 2016 na przebudowę skrzyżowania przeznaczył 20.000,00 zł. Przebudowę odcinka w pasie kolejowym o dł. 205m gmina wzięłaby na siebie. Koszt realizacji całego odcinka wynosi 87.000,00 zł. Wartość kosztorysowa całej inwestycji zmniejszy się z 406.000,00 zł do 318.647,49 zł. Propozycja jest taka żeby zbudować ją po 50%. Kwotę 318.647,49 zł. dzieląc na połowę jest to po 160.000,00 po stronie Gminy i Powiatu. Tę kwotę należałoby pomniejszyć o to co Państwo zabezpieczyliście na przebudowę skrzyżowania czyli 20.00,00 zł. Występuję z prośbą do Zarządu o kwotę około 139.000,00 zł. Tym samym udałoby się zrealizować ciąg drogi powiatowej o łącznej długości 548 m. i 205 m które wykonałaby gmina. Łącznie jest to 753m.

  Zwolniły się środki w naszym budżecie jako dotacja dla Powiatu na odcinek Chomętowo – Osobne, gdyż inwestycja nie będzie realizowana. Była to z naszej strony kwota 486.000,00.

  Propozycja jest taka żeby wykonywał to jeden samorząd, gdyż jako gmina w tym roku jesteśmy przygotowani, w budżecie mamy zabezpieczone środki na 4 odcinki dróg. Samorząd gminy Śniadowo wyraża wolę wykonania tej inwestycji, przejęciem w zarząd i zrealizowaniem. Jeżeli chodzi o wcześniej wspomniany PROW, ta droga nie spełnia kryteriów. Jeżeli nie uda się teraz zrobić tego odcinka musimy o nim zapomnieć na kilka lat. Ciągłe apele mieszkańców o remont tej drogi do urzędu gminy jak i do powiatu, szczególnie mieszkańcy wsi Stare Jemielite.

   

  Grażyna Kołodziejska – Środki w budżecie na to zadanie nie były planowane. Zadanie, które dotyczyło drogi Osobne – Śniadowo było planowane w kwocie 979.000,00 finansowane ze środków kredytu po naszej stronie. Zadanie to nie doszło do skutku więc dokonujemy zmniejszenia wartości kredytu, który był planowany w wyjątkowo dużej kwocie na bieżący rok. Po odjęciu tego zadania pozostaje kredyt w wysokości 1.910.000,00 planowany na chwilę obecną do zaciągnięcia, na realizację innych zadań. Należy pamiętać o tym, że mamy miesiąc luty, gdzie zadania w ciągu roku mogą jeszcze wystąpić.

   

  Rafał Pstrągowski – w dalszej części programu zarządu jest również punkty dotyczący przekazania zarządu odcinków dróg powiatowych, kilku ulic w Śniadowie. Moja deklaracja, stąd mój wniosek, ponieważ uważamy ze są duże szanse otrzymania dofinansowania żeby nie obciążać powiatu my występujemy jako inwestor.

   

  Antoni Włodkowski – Powiat już nic nie będzie dokładał?

   

  Rafał Pstrągowski – Na dzień dzisiejszy nie mówimy o skutkach finansowych, jak dostaniemy dofinansowanie wtedy podejmiemy dyskusję. Jeśli chodzi o omawianą inwestycję dokumentacja była wykonana przez nas. Udział procentowy Gminy dla całej inwestycji wynosi 61 % tym samym udział Powiatu wynosi 39%. My na pewno drogę gminną będziemy wykonywać. Dokumentacja jest świeża.

   

  Janusz Świderski – Rzadko zdarza się żeby na naszą drogę, na nasz majątek gmina wychodziła z inicjatywą. Jest to co prawda niewielki odcinek drogi. Inicjatywa polega na wzięciu znacznej części dofinansowania na stronę gminy. Warto się nad tym zastanowić. Wiem jakie są ograniczone możliwości finansowe powiatu. Trzeba wziąć pod uwagę to że ta inwestycja jest dla tej drogi i kilku następnych odcinków, gdzie Wójt zwrócił się z prośbą o przejęcie w zarząd i przejmuje to na siebie. Ta inwestycja porządkuje układ komunikacyjny. Zwykle to my wychodzimy z inicjatywą i nie zawsze ze skutkiem pozytywnym. Czasem możemy wyjść z prośbą o dofinansowanie, gdzie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Z naszego punktu widzenia trudno o takie propozycje.

   

  Antoni Włodkowski - Nie zgadzam się p. Dyrektorem. Takie propozycje padają z ust innych Wójtów i są 50% lub nawet więcej.

   

  Janusz Świderski – Rzadko się to zdarza.

   

  Grażyna Kołodziejska – W budżecie wydatków majątkowych jest taka pozycja jak środki na wkład własny powiatu z tym że z tych środków miała być wykonywana dokumentacja i gdybyśmy chcieli z tych środków przeznaczyć wkład własny na to zadanie, o którym tu mówimy do końca roku pozycja jest całkowicie wyczerpana.

   

  Rafał Pstrągowski – My jako samorząd gminny też mamy pewnie dużo więcej niż państwo zaciągniętego kredytu, bo na dzień dzisiejszy to ok. 4.000.000,00. Zawsze jest wola radnych dlaczego do dróg powiatowych musimy dokładać. Są to najważniejsze drogi, prowadzą przez miejscowości. Czekamy na Państwa decyzję, chcemy ogłaszać przetargi. Jesteśmy w dobrym czasie, później może być drożej. W Śniadowie już przejęliśmy ul. Ostrołęcką przy urzędzie w 2014 roku w 100%. Dokumentacja i wykonanie wynosiła 280.000,00 zł. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji finansowej Powiatu ale jeżeli zostawimy tą drogę w tej chwili niezadowolenie społeczne będzie wielkie.

   

  Starosta – Propozycja jest taka, żeby udzielić dotacji, dofinansować tą inwestycję, naszą drogę. Środki, które były zapisane na współpracę z gminami z tej pozycji. Czy są inne propozycje?

   

  Z budżetu zdejmujemy inwestycje o wartości 3.000.000,00 zł. Gdybyśmy otrzymali dotację z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, mielibyśmy przed sobą realizację tamtej inwestycji. Zdejmujemy tamtą inwestycję, wpisujemy inna realizowaną przez Gminę Śniadowo przy naszym udziale 160.000,00 zł. Poprzednio nasz udział wynosił 900.000,00 zł.

   

  Irena Przybylak – W dalszej kolejności czekają inne drogi w powiecie, które są odsuwane.

   

  Starosta – Drozdowo jest planowane do złożenia wniosku do PROW. Odcinek ok 1 km ponieważ tyle można zrobić.

   

  Beata Sierzputowska – Już jest opracowana dokumentacja.

   

  Janusz Świderski – Zaczynamy przebudowę od przejścia dla żab do Drozdowa.

   

  Starosta – Konkretne kwoty zostaną zawarte w porozumieniu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową.

   

   

  Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Sprawa dotyczy trzech odcinków drogi. Wójt zwrócił się z wnioskiem o przejęcie w zarząd tych trzech odcinków zawartych we wniosku. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Starosta – we wniosku p. Wójt wymienił kwoty, natomiast po rozmowie z p. Wójtem doszliśmy do wniosku że na tym etapie trudno jest rozmawiać o kwotach, gdyż są to zobowiązania na lata przyszłe. Kwot wymienionych we wniosku nie bierzemy pod uwagę, jedynie przekazanie odcinków dróg w zarząd.

   

  Grażyna Kołodziejska – Czy po naszej stornie odbędzie się to bez kosztowo?

   

  Janusz Świderski – Tak. Jest już przygotowane porozumienie.

   

  Antoni Włodkowski – Długość całkowita 1570 m.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych.

   

   

  Ad.7 Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

   

  Ad. 8 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważnia zarząd do przekazywania kompetencji w zakresie delegowania zmian w planie budżetowym oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. Ustawa o finansach publicznych upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizowania działalności bieżącej, natomiast jest niezbędne odrębne upoważnienie w przypadku zawierania umów wieloletnich.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań pieniężnych. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 36/118/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 9 Starosta poinformowała zebranych o konieczności wprowadzenia do projektu uchwały kwot omawianych wcześniej w/z z wnioskami gminy Śniadowo czyli 140.000,00 zł. Gmina Przytuły również złożyła wniosek (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) środków finansowych na wsparcie inwestycji nie mamy. Wójtowi zależy na podpisaniu porozumienia, które daje punkty do PROW. Porozumienie bez naszego dofinansowania. Wniosek rozpatrzony negatywnie. Potrzeba złożenia drugiego wniosku bez zobowiązań finansowych wraz z projektem porozumienia.

   

  Grażyna Kołodziejska - Zmiany przedstawione w projekcie uchwały obejmują zmniejszenie dochodów ogółem o 997.948,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 987.605,00 zł. w związku z czym planowany deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 979.657,00 zł. Proponowane do wprowadzenia zmiany: po stronie dochodów własnych – zmniejszenie dochodów na realizację zadania inwestycyjnego Osobne – Śniadowo. Co łącznie daje zmniejszeni o kwotę 2.028.848,00. Po stronie dochodów bieżących, w rodzinach zastępczych zmiana klasyfikacji budżetowej jest niezbędne przemieszczenie środków. Po stronie wydatków bieżących jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie paragrafu 2320 dotacje celowe o kwotę 5.601,00 zł ze względu na zmniejszenie liczby wychowanków. Te środki niewykorzystane będą do przeniesienia w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Są to dotacje zarówno w zadaniach własnych jak i w zadaniach z porozumień, które związane są ze wzrostem kosztów utrzymania w WTZ w Marianowie jak i w WTZ BONA w związku z czym jest niezbędne zwiększenie wydatków. Poza tym w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 transport i łączność, nastąpiło przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwot, ponieważ wydatki na zadania inwestycyjne będą to środki przekazane na drogi powiatowe w zw. z czym zmienił się rozdział. Zadania i kwoty nie ulegają zmianie. W zadaniach własnych jest ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych, czyli zdjęcie całego zadania z gminy Śniadowo o kwotę 3.030.505,00 zł. Z tej kwoty 22.000,00 zł zostają zaangażowane na zadania związane z wykupem gruntów w oparciu o decyzje ZRID na podstawie wniosku Zarządu Dróg o zwiększenie wydatków. W związku z tymi zmianami ulega odpowiednio zmianie załącznik wydatków majątkowych, w którym łączne wydatki majątkowe na chwile obecną zostały zaplanowane na 7.257.318,00 zł. Załącznik przychodów i rozchodów – zmniejszeniu ulega kwota zaciągniętych kredytów o kwotę 979.657,00 zł. Załącznik dotacyjny dostosowano odpowiednio do tych zmian. Wprowadzono dotacje dla biura porad obywatelskich – decyzja o przydziale środków w ramach rezerwy ministerialnej otrzymana na koniec stycznia. Tak wyglądał projekt uchwały do dzisiejszego zarządu. Uchwała, którą zarząd podjął w dniu dzisiejszym na 140.000,00 zł należy wprowadzić jeszcze raz do projektu uchwały Rady Powiatu oraz do WPF.

   

  Starosta – Zmiana będzie wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały.

   

  Grażyna Kołodziejska – Autopoprawka do uchwały – przesunięcie ze środków na zadania wspólne, w ramach załącznika wydatków majątkowych.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

   

  Ad. 9a Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Zmiany przedstawione powyżej związane są ze zmianą wartości dochodów, wydatków, zmianą stanu zadłużenia, odpowiednio zmiana spłaty rat kapitałowych oraz zmianą stanu zadłużenia w poszczególnych kolejnych latach. Niosą one za sobą obowiązek dokonania zmian w WPF w związku z czym przedstawiony został projekt zmian, który po autopoprawce będzie uwzględniał wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków na nowe zadanie. W projekcie WPF planowane jest zmniejszenie rat kredytu, dostosowanie do aktualnego stanu budżetu i skrócenie okresu kredytowania z 2024 r. do 2022 r.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy     Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2020.

   

  Ad. 10 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – w 2014r. było zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 1 w Łomży w oparciu o które Starostwo realizowało obsługę finansowo – księgową poradni. Na podstawie ubiegłorocznych zmian przepisów w ustawie o samorządzie powiatowym istnieje potrzeba podjęcia uchwały rady powiatu o wspólnej obsłudze. Z chwilą podjęcia uchwały dotychczasowe porozumienie wygaśnie. Zakres usług pozostaje nie zmieniony.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.

   

  Ad. 11.1 Starosta zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem XIII Sesji Rady Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 11.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa Wsi Stare Jemielite. Sprawa przedmiotowej drogi była dziś omawiana. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)

   

  Janusz Świderski – Poinformujemy Sołtysa stosownym pismem.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad.11.3 Tomasz Chojnowski – Kiedy będzie podsumowanie budżetu roku 2015?

   

  Grażyna Kołodziejska – Spływają jeszcze ostatnie sprawozdania. Na koniec przyszłego tygodnia powinny być w miarę realne informacje.

   

  Ad.11.4 Złożenie Wniosku przez p. Antoniego Włodkowskiego do ZDP za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 36-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                

      

                                                                                                                 

 

Data powstania: środa, 10 lut 2016 11:20
Data opublikowania: środa, 10 lut 2016 11:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 698 razy