BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 37/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30 natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak                    

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady wprowadziła do porządku obrad punkt 3a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni” (II) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,

Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkt został wprowadzony jako pkt 3a do porządku obrad i został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Śniadowo.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B ul. Jana Pawła II w Wiźnie”.

  3a Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni” (II) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 4. Sprawy różne.

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo oraz zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do projektu porozumienia.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Śniadowo. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/119/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 Starosta przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna oraz zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do projektu porozumienia.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B ul. Jana Pawła II w Wiźnie”. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/120/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Starosta przedstawiła zgromadzonym uchwałę oraz wyjaśniła potrzebę jej podjęcia ze względu na konieczność udzielenia upoważnienia do działań związanych z realizacją projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni – jutro aktywni” (II) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/121/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 37-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

 

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 15:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 654 razy