BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- z kotłowni
- procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, procesy drukarskie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,
- z chowu lub hodowli zwierząt
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:
- pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych
- składowanie odpadów.
- ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
- wód chłodniczych,
- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospołecznej,
- wód zasolonych,
- wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
3. Pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych.
4. Składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

1. przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
2.  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
    osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga stosownego pozwolenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 mar 2016 08:01
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 08:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1938 razy