BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 40/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1200 natomiast zakończenie o godzinie 1250.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wycofanie 3 punktów 6,7,8 z porządku obrad i przeniesienie ich pod obrady na kolejne posiedzenie Zarządu.

 Starosta zaproponowała wprowadzenie 2 punktów w sprawach różnych:

9.1 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego na własność Powiatu Łomżyńskiego w formie darowizny udziału wynoszącego 258/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. Józefa Piłsudskiego 11A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o pow. 0,8503 ha

9.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkty zostały wycofane z porządku obrad i przeniesione pod obrady na kolejne posiedzeniu Zarządu oraz wprowadzone 2 punkty w sprawach różnych 9.1 oraz 9.2. Zmiany zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 39-go posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów.

 4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia socjalno – biurowego z przeznaczeniem na działalność z zakresu transportu sanitarnego.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w zakresie pieczy zastępczej za rok 2015 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 9. Sprawy różne:

  9. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok.

9.1 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego na własność Powiatu Łomżyńskiego w formie darowizny udziału wynoszącego 258/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. Józefa Piłsudskiego 11A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o pow. 0,8503 ha

9.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

9.3 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Jedwabnego o zmianę kategorii drogi.

 

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Studenckiego – Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Stanisław Studencki – Wniosek dotyczy wynajęcia gabinetów lekarzom kontraktowym i pielęgniarkom kontraktowym w większości gabinetów lekarza rodzinnego, które odbywa się cyklicznie.  (kopia wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Umowa posiada takie same złożenia jak do tej pory.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaopiniowali pozytywnie wniosek.

 

Ad.4 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Studenckiego – Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Stanisław Studencki – Wniosek dotyczy wynajęcia pomieszczeń firmie, która zajmuje się transportem sanitarnym – nie potrzebuje lokali medycznych, którymi my dysponujemy. Potrzebuje lokali socjalno-biurowych, którymi nie dysponujemy – musielibyśmy je dostosować.  Wnioskuję o negatywne rozpatrzenie wniosku. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaopiniowali negatywnie wniosek.

 

 

Ad.5 Starosta  poprosiła o zabranie głosu p. Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – Sprawozdanie dotyczy systemu pieczy zastępczej za 2015 rok. Kontynuując przedstawił zgromadzonym treść sprawozdania. (kopia sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli sprawozdanie systemu pieczy zastępczej za 2015 rok.

 

Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska - zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. Kontynuując poinformowała, że plan dochodów po zmianach wynosi 33 594 800,94 zł. po stronie wydatków budżetu 34 336 898,00 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony  o  9 504 643,00 zł. z czego wydatki bieżące 1 652 000,00 zł. i wydatki majątkowe o 5 852 000,00 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w 151 % w stosunku do planu, dochody majątkowe 96,87 % . Wydatki bieżące 94,88 % a wydatki majątkowe 86,48 % w stosunku do planu. Deficyt budżetu ogółem planowany był na poziomie 1 178 355,00 zł na początku roku.  W trakcie roku został zwiększony do 3 347 000,00 zł. Ostatecznie wyniósł 742 097,55 zł. Znacznie niższy niż w trakcie roku był zakładany. Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki jest tzw. nadwyżka operacyjna. Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Obrazuje sytuację możliwości jednostki. Za 2015 rok nadwyżka operacyjna wynosi 2 216 668,00 zł. W stosunku do roku 2014 roku wzrosła o 510 889,00 zł. Skumulowana nadwyżka czyli nadwyżka budżetu ogółem za lata ubiegłe wynosi 2 348 198,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego nie uległa zasadniczej zmianie. Zobowiązania nie wymagalne na koniec roku wyniosły 1 121 213,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne wynosiły 10 528,00 zł w większości były to sprawy skierowane do egzekucji komorniczej lub rozłożone na raty. W trakcie roku na sfinansowanie deficytu został zaciągnięty kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. Jest to kredyt długoterminowy do 2020 roku. Koszty obsługi kredytu to kwota 1 480,00 zł. W budżecie po stronie dochodów mamy bardzo niewielki udział dochodów, które zależne są od powiatu. Wysokość subwencji, dotacji, dotacji celowych, udziały w CIT PIT są dzielone  algorytmem. Opłaty, wynajmy, z tytułu opłat komunikacyjnych i innych opłat stanowią zaledwie 10 % wszystkich dochodów powiatu. Jest dlatego niewielka możliwość wpływania i kreowania tych dochodów. Podejmowane działania wydatkowe muszą się wiązać z oszczędnościami. Przedstawione informacje zawierają szczegółowe dane z wykonania budżetu z zachowaniem zasady oszczędności, gospodarności, celowości zaciągania zobowiązań.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2015 rok. (kopia uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/132/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Oryginał uchwały w zbiorze uchwał zarządu Powiatu).

 

 

Ad.7 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z informacją o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku przeznaczoną                    do publicznej wiadomości. Informacja taka jest przygotowywana cyklicznie co roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/133/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.8. Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – zmiany dotyczą wysokości środków na realizację programu 500+ kwota 213 000,00 zł. oraz ostateczne kwoty dotacji dla domu pomocy w Kownatach. Została zmniejszona o kwotę 30 000,00 zł. Pozostałe zmiany to drobne przesunięcia pomiędzy paragrafami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/134/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9. Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Zapoznała zebranych z Bilansem z wykonania budżetu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali bilans z wykonania budżetu. (kopia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9.1 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego na własność Powiatu Łomżyńskiego w formie darowizny udziału wynoszącego 258/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. Józefa Piłsudskiego 11A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o pow. 0,8503 ha. Poinformowała o konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego na własność Powiatu Łomżyńskiego w formie darowizny udziału wynoszącego 258/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. Józefa Piłsudskiego 11A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o pow. 0,8503 ha. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/135/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9.2 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z uprzednio podjętej uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/136/2016 z dnia 30 marca 2016 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9.3 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Burmistrza Jedwabnego w sprawie zmiany kategorii drogi na wojewódzką, który był rozpatrzany uprzednio. Dot. drogi Wizna - Jedwabne oraz dołączyć drogę Nowogród – Śniadowo. Poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – Zgodnie z ustaleniami przeanalizowaliśmy wniosek p. Burmistrza Jedwabnego oraz wniosek p. Tomasza Chojnowskiego Członka Zarządu. Opiniujemy pozytywnie w/w wnioski, aby spróbować zawnioskować do Sejmiku Województwa Podlaskiego o zmianę kategorii tych dróg na wojewódzkie. Z punktu widzenia sieci dróg powiatowych zarówno jedna jak i druga ma istotne znaczenie jeżeli chodzi o połączenia drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Zgodnie z rozporządzeniem do dróg wojewódzkich zalicza się drogi, które spełniają wymogi połączenia między miastami i są istotne z punktu widzenia strategicznego - czy mają istotne znaczenie dla województwa, jak i obronności. Są to kryteria ogólne, które będą brane pod uwagę przez Zarząd Województwa. Są to czynniki krytyczne będące kryterium przy kwalifikacji tych dróg. Należy przeanalizować czy przedmiotowe drogi spełniają wymogi. W moim przekonaniu funkcjonalność obydwóch dróg ma swoje uzasadnienie dla ruchu.  Doinwestowanie tych dróg jest bezwzględnie niezbędne. Dlatego też opowiadałbym się za wnioskowaniem o zmianę kategorii dróg do Sejmiku Województwa, który podejmie decyzję. Uprzednio musi być pozytywna opinia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury.

 

Wicestarosta – Zmniejszeniu ulegnie subwencja na drogi po zmianie kategorii. Jakie mamy gwarancje po zaakceptowaniu wniosku o zmianę kategorii drogi, że Zarząd Województwa podejmie się modernizacji tej drogi?

 

Janusz Świderski – Droga Osobne – Śniadowo – do przebudowy 2,5 km drogi. Droga Wizna Jedwabne   praktycznie cała jest to przebudowy łącznie z przepustami i mostkiem.

 

Starosta – Zarząd Dróg Powiatowych przygotuje wniosek o wydanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat zmiany kategorii dróg. Droga Nowogród- Chojny i  Droga Jedwabne Wizna.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było pozytywnie zaopiniowali wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 40-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                

     

                                                                                                                 

 

Data powstania: środa, 13 kwi 2016 09:05
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 09:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 469 razy