BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XIII/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 12 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego, radnego Antoniego Włodkowskiego i radnej Agnieszki Zduńczyk). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Z kolei poinformował, że w I-szym Samorządowym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej - Śniadowo 2016, o Puchar Starosty Łomżyńskiego, w dniu 6 lutego 2016 roku w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Śniadowie drużyna Powiatu Łomżyńskiego zajęła I miejsce. W imprezie udział wzięli: Wicestarosta Łomżyński – Lech Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jarosław Kulesza, Burmistrz Nowogrodu – Józef Piątek, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski, Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski, Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – Zdzisław Dobrowolski, Kierownik Posterunku Policji w Śniadowie – Leszek Klepacki.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00. Zostało rozegranych 10 meczów systemem każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa to: I miejsce – Starostwo Powiatowe w Łomży (wszystkie mecze wygrane), II miejsce – Gmina Śniadowo, III miejsce – Gmina Miastkowo, IV miejsce – Gmina Nowogród, V miejsce – Gmina Przytuły.

W klasyfikacji indywidualnej tytuł Najlepszego Bramkarza zdobył – Marcin Pieńkowski – ze Starostwa Powiatowego w Łomży. Natomiast Najlepszym Strzelcem turnieju został zawodnik gospodarzy – Piotr Dryka.

Nawiązując do powyższego złożył serdeczne gratulacje zawodnikom drużyny Powiatu Łomżyńskiego, natomiast zebrani nagrodzili zwycięzców ww. Turnieju hucznymi oklaskami.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Elżbieta Parzych poinformowała, że na sesji będzie nieobecny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z powodu konieczności wyjazdu do Białegostoku. Natomiast na kolejnej sesji lub innym spotkaniu będzie omówiony odrębny temat poświęcony inwestycjom drogowym na terenie powiatu łomżyńskiego, gdzie będzie można zadać szczegółowe pytania Panu Dyrektorowi w tym zakresie. Na te spotkanie zostaną wcześniej przesłane radnym Powiatu szerokie materiały                 i opracowania dotyczące tej tematyki.  

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowany porządek obrad został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się     i  głosów przeciwnych nie było.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.

  4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

  14. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa        i Porządku w roku 2015.

  15. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań Biblioteki Powiatowej.

  16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  17. Wolne wnioski.

 • Zamknięcie obrad.

             

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu             i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych               w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XII-ej Sesji Rady           Powiatu został przyjęty 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji rady Powiatu, która miała miejsce 28 grudnia 2015 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia podjęto 2 uchwały. Były to uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

  Podczas posiedzenia w dniu 18 stycznia podjęto 5 uchwał. Były to uchwały w sprawie:

 

 1. przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

 2. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

 3. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów            i wydatków.

 4. planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 5. upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi w imieniu Powiatu Łomżyńskiego.

  Podjęto decyzję w sprawie dalszego postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać.

  Podczas posiedzenia w dniu 29 stycznia podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

  Podczas posiedzenia w dniu 3 lutego podjęto 2 uchwały Były to uchwały w sprawie:

 1. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Śniadowo                w Powiecie Łomżyńskim do kategorii drogi gminnej publicznej.

 2. w sprawie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań pieniężnych.

  Zarząd przyjął również 7 projektów uchwał Rady Powiatu :

 1. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 2. w sprawie Powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową

 3. w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych.

 4. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz            z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 5. w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2020.

 7. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.

  Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

  Z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyłam osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu chciałabym wymienić Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, które miało miejsce 19.01.2016r.

   

   

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że zamiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024 wynikają z planowanych zmian w budżecie powiatu, po czym przedstawiła wskaźniki dotyczące wysokości planowanego deficytu oraz planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych. Reasumując dodała, że zmiany generalnie wynikają         z kwestii odstąpienia od realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Osobne – Śniadowo.

 

Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Kazimierz Polkowski – Przedstawiciel Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2024 została podjęta     14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/72/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia o kwotę 30.900,00 zł z tytułu zapewnienia bezpłatnej obsługi prawnej oraz kwoty dotyczące zmian majątkowych. Ponadto zmiany obejmują modyfikacje przeprowadzone między paragrafami budżetowymi. Także zmiany

odnoszą się do sprawy związanej z brakiem uzyskania odpowiednio wysokiej oceny          naszego wniosku złożonego w kwestii przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne.

 

Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Kazimierz Polkowski – Przedstawiciel Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/73/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – projekt uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego wynika ze zmian przepisów, które wprowadzono w 2015 roku. Wcześniej taka obsługa była prowadzona na podstawie porozumienia, natomiast aktualnie powinna być realizowana na podstawie uchwały Rady Powiatu. Zakres tej obsługi nie ulega zmianie.

 

Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Kazimierz Polkowski – Przedstawiciel Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Wicestarosta – Lech Szabłowski – na wniosek Wójta Gminy Śniadowo Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową. Chodzi o odcinek ul. Stara Stacja o długości około 750 mb. Po przejęciu Gmina ma zamiar zmodernizować ten odcinek na koszt podzielony między oba samorządy. Wartość kosztorysowa to ponad 600.000,00 zł. Udział Powiatu to około 34 %. 

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Wicestarosta – Lech Szabłowski – podobnie jak w poprzednim przypadku na wniosek Wójta Gminy Śniadowo Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządu odcinków dróg powiatowych, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby przebudować te odcinki ze środków tego Programu oraz ze środków własnych. 

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 11 Adam Puza – współtwórca Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku, przedstawił najistotniejsze elementy dotyczące ww. Programu. Reasumując stwierdził, że mimo najniższych dochodów w województwie podlaskim, Powiat Łomżyński zdołał wykonać                   i sfinansować wiele inwestycji. Ponadto podkreślił, że jądrem tego Programu jest 26 zadań najważniejszych do realizacji dla Powiatu, wraz z możliwościami sfinansowania tych zadań (pełna treść Programu stanowi złącznik do uchwały Rady Powiatu).

 

Następnie Agnieszka Kasperowicz z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. – współtwórca Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku, przedstawiła najistotniejsze elementy dotyczące ww. Prognozy (pełna treść Prognozy stanowi złącznik do uchwały Rady Powiatu).

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/77/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Starosta – Elżbieta Parzych – projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego jest wynikiem drobnej technicznej zmiany, która została opisana w paragrafie 1 projektu

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała o zmianie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie komisje na swoich posiedzeniach opracowały plany pracy na 2016 rok. Wobec powyższego zapytał zgromadzonych czy są jakieś uwag odnoszące się do tego tematu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego  na 2016 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lutego 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – odczytał sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2015 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 15 Krystyna Sobocińska – DyrektorMiejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Biblioteki z realizacji zadań Biblioteki Powiatowej w 2015 roku (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ad 16 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad nie zgłoszono żadnych zapytań lub interpelacji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 17 1) W Wolnych wnioskach Starosta – Elżbieta Parzych –  stwierdziła, że wg wytycznych ustawowych rada powiatu ma otrzymać sprawozdanie o wysokości zarobków nauczycieli,             w związku z czym taka informacja została przed sesją rozdana – obejmująca zarobki nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 17 2) Radna Irena Przybylak poprosiła Dyrektora ZDP w Łomży o wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym w miejscowości Drozdowo.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 17 3) Wiceprzewodniczący Rady – Adam Zaczek – poinformował, że na ternie powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża, a także na terenie okolicznych powiatów nie ma zapewnionej opieki pediatrycznej dla dzieci, które uległy wypadkom. Wobec tego z każdym złamaniem itp. trzeba jeździć do Białegostoku.

Nawiązując do powyższego zaproponował, aby Zarząd Powiatu wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wicestarosta – potwierdził fakt, że nie ma specjalistów jeżeli chodzi o opiekę w ww., zakresie dla dzieci, a także prócz ortopedy także nie ma neurologa dziecięcego na naszym terenie. Ewentualnie Szpital Wojewódzki w Łomży mógłby prowadzić taką opiekę. Z takim zapytaniem oficjalnie wystąpimy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 17 4) Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – chciałbym zapytać czy jest zapewniona opieka zdrowotna w naszej placówce zdrowia w Rogienicach. Z tego co przekazała mi Pani sołtys, to zmarł lekarz, który tam pracował.

 

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – wg wszystkich zaleceń i norm, które nas obowiązują, od 1 lutego w ww. ośrodku zdrowia pracuje naszych dwóch lekarzy z Ośrodka Zdrowia                w Jedwabnem. Są oni tam od 8.00 do wyczerpania pacjentów. Wskazani lekarze mają duże doświadczenie i pacjenci z tego co wiem są zadowoleni.

 

Przewodniczący Rady – jak sprawa przedstawia się jeżeli chodzi oprzypisanie pacjentów do lekarzy?

 

Stanisław Studencki – pacjenci z ww. ośrodka zdrowia, którzy nie chcą się zapisać do naszych lekarzy, pozostają zapisani do ośrodka zdrowia, który jest w Rogienicach.

 

Przewodniczący Rady – czy wg obowiązującej procedury wymaganej przez NFZ muszą się zapisać do jakiegoś lekarza?

 

Stanisław Studencki – jeżeli pacjent chce może się zapisać do ośrodka zdrowia do placówek, które nie są z terenu Rogienic. W ciągu roku pacjent może 3-krotnie bezpłatnie przepisać się do innego lekarza.  Natomiast jeżeli chcą, aby nie płacić za skierowanie na badania to powinni zapisać się do naszych lekarzy i placówek.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 18 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

           

                       

Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2016 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2016 13:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 538 razy