BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 42/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 

 

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 930. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wycofanie z porządku obrad pkt 2 Przyjęcie protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu i przeniesienie go pod obrady na następnym posiedzeniu Zarządu.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkt został wycofany z porządku obrad i przeniesiony pod obrady na kolejne posiedzeniu Zarządu

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 6. Sprawy różne.

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – proponowane zmiany dotyczą po stronie dochodów – zwiększenie o 135 261,00 zł. natomiast po stronie wydatków zwiększenie o taka sama kwotę. Po stronie dochodów zwiększenie dotacji z tyt. realizacji zadań zlec. dla wydziału geodezji o kwotę  135 261,00 zł. dot. gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Zwiększanie w zakresie zadań programu 500+, następuje zmiana klasyfikacji budżetowej. Odpowiednio po stronie wydatków przesunięcia dotyczą zapewnienia środków na zakup okularów i środków czystości dla pracowników. Zwiększenie wydatków odpowiednio do przyznanej dotacji w ramach realizacji zadań zleconych. W zakresie PINB przeniesienie środków na podróże służbowe. W zakresie zadań promocji przesunięcie środków na nagrody konkursowe. Przeznaczenie środków w wysokości 2 000,00 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/140/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Informacja sporządzona jest jak w poprzednich okresach. W pierwszym kwartale tego roku wszystkie zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 410 450,00 zł. Po stronie wydatkowej zmniejszenie na kwotę 1 710 450,00 zł. Wskaźniki osiągnięte za pierwszy kwartał: dochody zostały zrealizowane na kwotę 6 697 824,70 zł. – 21,58%, wydatki zrealizowano w kwocie 5 641 417, 09 zł. – 17,23 %.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/141/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania uchwał w trakcie roku w przypadku zmian w zakresie realizacji zadań zleconych. W pierwszym kwartale takie zmiany miały miejsce. Okresowo zmiana planu dostosowującego do decyzji Wojewody.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/142/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 5 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Na sprawozdanie finansowe składa się bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans , roczny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. Kontynuując przedstawiła zebranym poszczególne dokumenty.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2015 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/143/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 42-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                  

     

 

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2016 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 08:38
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 573 razy