BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 18 maja 2016 r. wydał decyzję nr 204/2016, znak ROŚB.6740.1.172.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynków inwentarskich – obór na jeden budynek inwentarski – oborę o obsadzie 97 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 97 DJP) w systemie chowu mieszanym (bezściołowym i ściołowym) wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę (kanały gnojowe) o pojemności 70m3 oraz budowę zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej na działach o numerach geodezyjnym 122 i 123 położonych w miejscowości Chomentowo gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 18 maj 2016 11:02
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 11:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:02
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1665 razy