BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 43/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 maja 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 11.30

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady

stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad

 2. Przyjęcie protokołu z 41-go i 42-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)”.

 4. Zatwierdzenie Arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno - pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2016/2017.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 5. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad XV Sesji Rady Powiatu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej.

 8. Sprawy różne.

  16.1. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy z przeznaczeniem na gabinet audioprotetyczny.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 41-go i 42-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokoły z 41-go i 42-go posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Elżbietę Bazydło – Zastępcę Dyrektora PUP.

   

  Elżbieta Bazydło – Jest to druga edycja programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, jest to program dotyczący aktywizacji osób młodych do 30 roku życia, współfinansowany z EFS. Kwota przeznaczona na realizację tego programu wynosi 2 200 000,00 zł. Programem jest objętych 271 osób.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (II)”. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/144/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.4 Starosta zapoznała zebranych z arkuszem organizacyjnym Poradni Psychologiczno - pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2016/2017.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, zatwierdzono arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno - pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2016/2017.

   

  Ad.5 Starosta zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, zatwierdzono sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

   

  Ad. 6 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Porozumienie jest kontynuacją ustaleń z Gminą Łomża, utwardzenie poboczy na drodze 1947 B. Pierwszy odcinek został zrobiony w tamtym roku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/145/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 7 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Porozumienie dotyczy chodnika o dł. 250m w miejscowości Strzeszewo na naszej drodze Do naszych zadań należy przygotowanie dokumentacyjne przetargu na zakup materiałów, nadzór i wykonanie. Gmina finansuje zakup materiałów w kwocie 25 000 zł. Kolejne porozumienia dotyczą chodników na ul. Kolejowej w Śniadowie – dwa odcinki 150 m i 500 m. Wójt zapewnia środki w 100 %. Naszym zadaniem byłaby organizacja przetargu, opracowanie dokumentacji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/146/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 8 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Opracowana dokumentacja na 3 drogi na terenie gminy Jedwabne. Kotowo Plac, Stare Kotowo, Bronaki Stryjaki Karwowo. Zwróciliśmy się do Burmistrza czy byłby zainteresowany kontynuacją przygotowania tych inwestycji. Burmistrz zadeklarował uczestnictwo w kontynuacji przygotowania w jednej z tych inwestycji przez wsparcie kwotą 18.000,00 zł. na podział działek czyli 50 % wartości podziału. Podział działek jest to pierwszy etap przygotowania inwestycji. Następnym etapem będzie wykup działek, gdzie będą potrzebne większe środki. Po uregulowaniu własności pasa dopiero przygotowanie przetargu i realizacja tej inwestycji.

   

  Starosta – po rozpatrzeniu wniosku ZDP o zmiany w budżecie z p. Skarbnik, po analizie budżetu trudno było znaleźć środki na ten cel. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięć co do innych inwestycji zależnych od tego, czy dostaniemy środki zewnętrzne gdzie potrzebny będzie wkład własny – środki zaplanowane.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „przeciw”, głosów „za” i wstrzymujących się nie było, odrzucili projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

   

  Ad. 9 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Porozumienie dotyczy odcinka Kalinowo – Drozdowo na odc. 1,3 km. do opracowania dokumentacji pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie schetynówki. Po analizie stanu prawnego własności pasa drogowego możemy objąć 300 m do końca Kalinowa, dlatego też dokumentacja bez miejscowości Kalinowo. Pas drogowy wchodzi w działki prywatne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/147/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 10 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Wójt od lat dofinansowuje inwestycje na drogach powiatowych. W tym roku gmina przeznaczyła kwotę 200 000,00 zł. na drogę powiatowa odcinek Męczki – Rutki o długości 550 m. Dofinansowanie tej inwestycji kwotą 20 000,00 zł z naszego budżetu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/148/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 11 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – Zmiany na podstawie wytycznych z PUW – Zmiany w klasyfikacji paragrafów. Druga zmiana – wprowadzenie do budżetu zadania na kwotę 14.391,00 zł. – konieczność opracowania planu publicznego transportu zbiorowego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/149/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 12 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – Po stronie dochodów zostały wprowadzone dotacje z innych jst – Gmin - na zadania inwestycyjne. Na zadania remontowe 345.000,00 zł. W ramach wydatków niewygasających po stronie dochodów zostały przyjęte środki w kwocie 40 227,00 zł, wynika z nie zrealizowanej umowy z firmą LAZAR. Po stronie dochodów jest wprowadzona dotacja z Miasta Łomża na Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. Po stronie wydatków propozycja wprowadzenia środków na remont chodników, poboczy i dróg zgodnie z omawianymi porozumieniami. Zwiększone środki na wydatki na zakup serwera dla wydziału geodezji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

  Ad. 13 Starosta zapoznała zebranych z porządkiem obrad XV Sesji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 14 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Studenckiego – Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

   

  Stanisław Studencki – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym jednostki.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/150/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 15 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora ZPOZ. Zgodnie z przepisami ustawy nagrodę przyznaje Zarząd Powiatu na wniosek Rady Społecznej ZPOZ.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 43/151/2016 z dnia 18 maja 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 16 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Studenckiego – Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

   

  Stanisław Studencki – zapoznał zebranych z wnioskiem o wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy z przeznaczeniem na gabinet audioprotetyczny. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, rozpatrzyli pozytywnie wniosek Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy z przeznaczeniem na gabinet audioprotetyczny.

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 43-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                  

      

                                                                                                                 

 

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 09:20
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 09:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 482 razy