BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XIV/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.20.

 

 Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnej Barbary Zalewskiej oraz radnego Andrzeja Konrada Piotrowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2022.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie „ Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 20121”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2021.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2015 rok.

 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2015 rok.

 16. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zamknięcie obrad.

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIII- ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji rady Powiatu, która miała miejsce 12 lutego 2016 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.

  Podczas posiedzenia w dniu 12 lutego podjęto 2 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

 • przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Śniadowo.

 • przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B ul. Jana Pawła II w Wiźnie”.

  Podczas posiedzenia w dniu 26 lutego podjęto 3 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na wycięcie siedmiu drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Kolegialna 1, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 • upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do dokonywania przeniesień    w planach wydatków budżetowych na 2016 r.

 • zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wycięcie siedmiu drzew na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży ul. Kolegialna 1.

  Podczas posiedzenia w dniu 11 marca 2016r. podjęto 2 uchwały. Były to uchwały w sprawie:

 • przyjęcia porozumienia z gminą Wizna w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wizna.

 • Przyjęcia porozumienia z gminą Piątnica w zakresie przebudowy dróg powiatowych    i gminnych na terenie Gminy Piątnica.

  Zarząd przyjął również 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 • powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania przedstawicieli do Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

  Podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2016r. podjęto 5 uchwał. Były to uchwały w sprawie:

 • w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2015 rok.

 • w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych  z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 • w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego na własność Powiatu Łomżyńskiego   w formie darowizny udziału wynoszącego 258/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. Józefa Piłsudskiego 11A, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działka nr 12066/10 o pow. 0,8503 ha

 • w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

  Rozpatrzono 3 wnioski:

 • Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetów przeznaczonych na realizację kontraktów.

 • Dyrektora ZPOZ o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia socjalno – biurowego  z przeznaczeniem na działalność z zakresu transportu sanitarnego.

 • Wniosek Burmistrza Jedwabnego o zmianę kategorii drogi powiatowej 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne.

  Podczas posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2016r. podjęto 3uchwały. Były to uchwały w sprawie:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 • w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego.

 • w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Łomża.

  Zarząd przyjął również 5 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 • w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 • w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • w sprawie Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 • w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2022.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.

Z najważniejszych wydarzeń między sesjami Starosta wymieniła:

 • 17.02.2016r. – Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Związku Powiatów Woj. Podlaskiego.

 • 18.02.2016r. – Spotkanie „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.

 • 25.02.2016 r. – Spotkanie dot. wspólnego transportu zbiorowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

 • 02.03.2016r. – Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w woj. Podlaskim.

 • 16.03.2016r. – Posiedzenie Zespołu ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi ekspresowej S61 Via Baltica.

 • 24.03.2016r. – Spotkanie dot. partnerstwa lokalnego na rzecz lokalnego rynku pracy.

 • 21.04.2016r. – Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

  Radna Agnieszka Zduńczyk:

  1. Ponieważ 4 kwietnia br. zostało przesłane pismo do Starosty w związku z planowaną realizacją inwestycji na odcinku drogi powiatowej Łuby Kurki – Leopoldowo, to chciałabym zapytać, czy było to pismo już przedmiotem dyskusji?

   

  2. Ponieważ w lutym 2015 roku została ogłoszona ustawa o rzeczach znalezionych, która weszła w życie w maju 2015 roku, chciałabym zapytać jak to jest realizowane na terenie naszego powiatu?

   

  3. W związku z tym, że materiały na sesję znowu dotarły do mnie na 3 dni przed sesją, proszę aby były przesyłane w wersji elektronicznej.

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 17 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022 wynika z uchwały podjętej przez Radę w lutym br. oraz z uchwał Zarządu Powiatu podjętych w ostatnim kwartale. Następnie wymieniła i omówiła proponowane zmiany.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022 została podjęta      15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Rady ponownie poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Grażyna Kołodziejska – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 14-ma głosami „za”, 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/81/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy przyznania kwoty w wysokości 2.000,00 zł, jako dotacji celowej na potrzeby nagrody fundowanej w ramach kolejnej edycji „Teatru w walizce”

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/82/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady udzielił głosuDyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – zapoznał zgormadzonych z Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2021”.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji po czym udzielił głosu Radnemu Janowi Kuczyńskiemu

 

Radny Jan Kuczyński – czy musimy płacić za dzieci z terenu naszego powiatu, umieszczone      w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych.

 

Edward Jarota – tak.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisjapozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Wobec braku dalszych pytań odnoszących się do powyższego tematu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie „Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021” została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Rady ponownieudzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – poinformował, że co roku Powiat otrzymuje środki z PFRFON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. W tym roku jest to kwota 892.482,00 zł. Kontynuując przedstawił przeznaczenie środków na poszczególne zadania.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski- Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisjapozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/84/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – zapoznał zebranych z Powiatowym Programem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2021. Kontynuując przedstawił założenia programu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisjapozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie  „Powiatowego Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc     w rodzinie na lata 2016-2021” została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się   i głosów przeciwnych nie było (Uchwała  Nr XIV/85/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Elżbiecie Gosk – Głównemu Specjaliście Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – powierzenie zdań biblioteki powiatowej miejskiej bibliotece odbywa się corocznie na podstawie porozumienia. Porozumienie jest akceptowane przez prezydenta Miasta Łomża, natomiast w tym roku dość późno zapadała decyzja w tej sprawie. Kwota 46.000,00 zł była także w roku ubiegłym przeznaczana na niniejszy cel.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Rady udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu

 

Lech Szabłowski – poinformował, że Rada Powiatupodjęła uchwałę o przystąpieniu doŁomżyńskiego Forum Samorządowego, natomiast do tego Forum samorząd powiatu może delegować swoich dwóch przedstawicieli.

Reasumując zaznaczył, że proponowana jest jego kandydatura oraz pani Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych – Edyty Zawojskiej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Jacek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania przedstawicieli do Łomżyńskiego Forum Samorządowego została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2015 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady – zapytał, jaka zdaniem Dyrektora, jest najefektywniejsza formatworzenia miejsc pracy?

 

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że jest to refundowane utworzenie miejsca pracy.

 

Radny Antoni Włodkowski – zapytał z jakiego powodu gminy nie uczestniczą w utrzymaniu urzędów pracy oraz z czego wynika różnica w kosztach ponoszonych przez Miasto Łomża oraz Powiat?

 

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że jest to wynikiem zapisów ustawy regulującej działalność oraz funkcjonowanie urzędów pracy i instytucji rynku pracy, która przyjmuje, że funkcjonowanie urzędu pracy jest finansowane proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatu i miast. Natomiast gminy nie uczestniczą w kosztach utrzymania ww. placówek.

 

Radny Adam Zaczek – zapytał z czego wynika wzrost bezrobocia w Gminie Nowogród?

 

Mieczysław Bieniek – stwierdził, że nie wie co wynikiem tego wzrostu.

 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Ad 15 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Edward Jarota – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2015 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 16 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad oraz ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Edward Jarota – zapoznał zebranychz oceną zasobów pomocy społecznej. Reasumując podkreślił, że stanowi ona tabelaryczną wersję i kompilację wcześniej przedstawionych sprawozdań (pełna treść ww. oceny stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – odpowiadając na pierwszą interpelację stwierdziła, że pismo  w prawie realizacji inwestycji drogowej na odcinku Łuby Kurki – Leopoldowo zostało skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który prowadzi postępowanie w tej sprawie i jest    w kontakcie z Wójtem Gminy Miastkowo, z którym ma ustalić szczegóły.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – odpowiadając na drugą interpelację stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie było ani jednego przypadku zgłoszenia rzeczy znalezionej, natomiast te sprawy prowadzone są przez pracownika Wydziału ORiK.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – dodała, że w tej sprawie nie ma żadnego ogłoszenia w BIP w zakładce dotyczącej prawa miejscowego.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – dodała, że zadaniazwiązane z biurem rzeczy znalezionych wynikają z ustawi i nie ma wymogu, aby Rada Powiatu podejmowała uchwałę w tej sprawie i stąd też nie ma aktu prawa miejscowego w BIP w zakładce dotyczącej prawa miejscowego.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – odpowiadając na trzecią interpelację stwierdziła, że pani radna Agnieszka Zduńczyk będzie otrzymywać materiały na sesję także drogą mailową.

 

Ad 18 Wolne Wnioski.

 

Radny Jak Kuczyński – podziękował Dyrektorowi ZDP za dotychczasowe działania a także za organizowanie spotkań z mieszkańcami miejscowości, w których są bardzo poważne problemy       z nawierzchnią dróg.

Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązania problemu związanego z nawierzchnią dróg na odcinku Guty – Kokoszki.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pismem Stowarzyszenia Poszkodowanych przez Grupę Volkswagena (pełna treść ww. pisma stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 19 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz  w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

 

         

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:17
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 15:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 564 razy