BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 24 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 252/2016, znak ROŚB.6740.1.233.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w systemie głębokiej ściółki o obsadzie do 60 DJP (łączna docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie – 72 DJP) w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 526 położonej w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:30
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1725 razy