BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 45/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 czerwca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wycofanie punktu 6 z porządku obrad tj. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażanie zgody na wysokość składki członkowskiej na 2016 rok z tytułu członkostwa w Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz wprowadzenie do porządku obrad  pkt 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska, oraz pkt. 11 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkt został wycofany oraz 2 punkty zostały wprowadzone do porządku obrad.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 44-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Śniadowo w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii drogi gminnej publicznej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 9. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok.

 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia łomżyńska.

 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

 12. Zapoznanie z porządkiem obrad XVI Sesji Rady Powiatu.

 13. Sprawy różne.

  13.1 Rozpatrzenie wniosku ZDP – Gmina Jedwabne.

  13.2 Wniosek o wykoszenie poboczy droga Piątnica – Drozdowo

  13.3 Podjęcie decyzji odnośnie dalszego działania w/s nieruchomości w miejscowości Gać.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Beatę Sierzputowską - ZDP

   

  Beata Sierzputowska – Wniosek Gminy Śniadowo o zmianę kategorii dróg wewnętrznych do kat. dróg publ. gminnych. Trzy drogi - przedłużenia dróg gminnych, Dwie drogi są drogami wewnętrznymi, przekwalifikować na drogi publiczne.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Śniadowo w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/153/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad.4 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Beatę Sierzputowską - ZDP

   

  Beata Sierzputowska – Uchwała dot. droga w miejscowości Zawady - Szerokość w granicach 7,5m. , dł. 86,4 m.

   

  Starosta – Mieszkańcy tej miejscowości sprzeciwiają się budowie drogi w tym kształcie. Chcieliby żeby zmieścić w aktualnym pasie drogowym nową drogę. Obecnie projekt zakłada budowę drogi bardzo blisko posesji.

   

  Wicestarosta - Gmina chce realizować na zasadzie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w pełnym zakresie z wywłaszczeniami na szerokość 10m. Mieszkańcy chcą zostawić szerokość drogi na obecnym poziome.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „przeciw” i 2-ma wstrzymującymi, odrzucili projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych.

   

  Ad.5 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie podpisania 3 porozumień z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowy Łomżyńskiemu.

   

  Beata Sierzputowska – Dwa porozumienia w ramach bieżącego utrzymania dróg: Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej 1953B w Miastkowie. Dofinansowanie 50% wartości remontu chodnika kwota 15.000,00 zł. oraz powierzchniowego utrwalenia na odcinku drogi 1957B w m. Kuleszka – wykonane w ramach dofinasowania o dł. ok 1 km. Gmina dofinansowuje 35.000,00 zł. Zwiększają nasze bieżące utrzymanie. Środki na materiały. Kolejne porozumienie było zaplanowane w budżecie – na opracowanie dokumentacji droga 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki ok 4 km. Dwa odcinki tej drogi początek i koniec - są już wykonane pozostał środek. Gmina przekazuje swoją część na te zadanie w kwocie 35.000,00 zł. – 50 % wartości zadania.

   

  Antoni Włodkowski – Analizując to procentowo wszędzie wynosi 50 % w innych Gminach.

   

  Lech Szabłowski – Środki na dokumentację na drogę Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki mamy zaplanowane w budżecie.

   

  Beata Sierzputowska - Droga dot. bieżącego utrzymania zakwalifikowaliśmy 500 m. Gmina drugą połowę. Powierzchniowe utrwalenie. 35.000,00 zł – udział Gminy. Całość inwestycji ok 70.000,00. Kwota po przetargach może się zmienić.

   

  Irena Przybylak – Tą inwestycję należy wykonać.

   

  Lech Szabłowski – Trzecie porozumienie dot. chodnika w m. Miastkowo jest w ramach bieżącego utrzymania?

   

  Beata Sierzputowska – Przeznaczone na zakup materiałów. Wykonujemy własnymi siłami.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli załącznik nr 1 ( porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na wykonanie zadań: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki o dł. odc. 2,4 km).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli załącznik nr 2 ( porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na wykonanie zadań: Remont drogi powiatowej nr 1957B na odcinku Rydzewo – Kuleszka o dł. ok. 1000m).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „przeciw”, 2-ma wstrzymującymi oraz głosów „za” nie było, odrzucili załącznik nr 3 ( porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na wykonanie zadań: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1953B w Miastkowie).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumień z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/154/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 6 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały. Poinformowała o konieczności przedstawienia w formie uchwały informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

   

   

  Ad. 7 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały. Zawiera niewielkie zmiany budżetu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

   

  Ad. 8 Starosta zapoznała zebranych z uchwałą. Zawiera zmiany na podstawie przyjętych porozumień z Gminą Miastkowo oraz zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/155/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 9 Starosta zapoznała zebranych ze skonsolidowanym bilansem.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, przyjęli skonsolidowany bilans z wykonania budżetu za 2015 rok. (bilans stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 10 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały. Poinformowała o konieczności wystąpienia z organizacji LOT, wysokie składki i brak jednoznacznych działań skłaniają do podjęcia takiej decyzji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rezygnacji powiatu łomżyńskiego z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia łomżyńska.

   

   

  Ad. 11 Starosta zapoznała zebranych z projektem uchwały. W roku 2015 został utworzony Związek Powiatów Woj. Podlaskiego w celu zrealizowania projektu geodezyjnego mającego na celu szereg prac geodezyjnych – RPO. Jest możliwość skorzystania z dofinansowania. Modernizacja zasobów geodezyjnych. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebny jest wkład na oprac. fiszy projektowej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

   

   

  Ad. 12 Starosta zapoznała zebranych z porządkiem obrad XVI Sesji Rady Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  Ad.13 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Gminy Jedwabne (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), który dotyczy propozycji na wspólne wykonanie remontu metodą potrójnego utrwalenia na dwóch drogach gminnych i jednej powiatowej. Gmina deklaruje zakup materiałów, a po naszej stronie pozostaje wykonanie. My jako powiat nie możemy wykonywać takich „usług” na drogach gminnych. Musimy odmówić.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5-ma głosami przeciw, głosów „za” i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek Gminy Jedwabne.

   

   

  Ad.13.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu. P. Irenę Przybylak.

   

  Irena Przybylak – Proszę o dokończenie wykaszania poboczy oraz o dostosowanie drogi i poboczy.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 13.2 Starosta poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału GN

   

  Stanisław Kozikowski – Nieruchomość w Gaci do tej pory nie została zbyta. Wszelkie nasze działała na chwilę obecną są zatrzymane. Jaka jest propozycja dalszego działania? Na chwilę obecną jest oglądana przez osoby zainteresowane, czekamy na odpowiedź po obejrzeniu nieruchomości.

   

  Starosta – Czekamy na odpowiedź od osób zainteresowanych.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 42-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                  

      

 

Data powstania: piątek, 22 lip 2016 14:38
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2016 14:39
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 471 razy