BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.314.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 28 lipca 2016r. wydał decyzję nr 311/2016, znak ROŚB.6740.1.314.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 770m3 oraz budowę zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 483 i części działek o numerach geodezyjnych 481 i 482 położonych w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 13:31
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1620 razy