BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w prasie  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328 od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogród i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 04.08.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1616 razy