BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 46/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lipca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.00 .

 

 

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Irena Przybylak

- członek Zarządu

 1. Antoni Włodkowski                                        

- członek Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. oraz pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego na logo „Powiatu Łomżyńskiego.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. punkty zostały wprowadzone do porządku obrad.

 

Wobec braku dalszych uwag Starosta stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad

 2. Przyjęcie protokołu z 45-go posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży prowadzonej przez Powiat Łomżyński.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w trybie postępowania pozakonkursowego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania czynności                 w zakresie programów regionalnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego n logo „Powiatu Łomżyńskiego.

 11. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu.

 12. Sprawy różne.

  12.1 Rozpatrzenie wniosku PCK o bezpłatne wynajęcie pomieszczenia.

  12.2 Rozpatrzenie wniosku Gminy Łomża dot. drogi 1904B.

  12.3 Rozpatrzenie wniosku Gminy Przytuły dot. drogi 104646B i 105622B.

   

  Następnie Przewodniczący Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

   

  Ad.2 Przewodniczący Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

   

  Ad.3 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Elżbietę Gosk – Głównego Specjalistę w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

   

  Elżbieta Gosk – Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta nauczyciela niezależnie od przysługujących nauczycielowi i jego rodzinie świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego organ prowadzący szkoły może przeznaczyć środki finansowe na pomoc zdrowotną, określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń. Uprawnienia te przysługują nauczycielom po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenia kompensacyjne czyli emeryturę pomostową. Zadania przewidziane dla organu prowadzącego wykonuje Rada Powiatu. Zgodnie z projektem uchwały świadczenia przysługują nauczycielom, którzy pracują w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiary zajęć. W PPP mamy 10-ciu nauczycieli, w sumie jest to 7,5 etatu. Uchwała przewiduje wysokość świadczeń 0,3% wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli. Daje to kwotę roczną 831,00 zł. Pomoc jest przydzielana raz w roku budżetowym w postaci bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. §6 i §7 określa na jakie cele te świadczenia zdrowotne mogą być przyznawane. Świadczenia przyznaje komisja powołana przez Dyrektora w której skład wchodzą Przewodniczący wskazany prze Dyrektora, Nauczyciel wytypowany przez Radę i nauczyciel wytypowany prze Związki zawodowe. Pomoc zatwierdza Dyrektor Szkoły. Uchwała jest zgodna z orzecznictwem.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży prowadzonej przez Powiat Łomżyński.

   

   

  Ad.4 Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały. Przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, związane jest z upływem kadencji dyrektora jednostki. W związku z tym Zarząd Powiatu Łomżyńskiego podjął decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi placówki, w trybie postępowania bezkonkursowego, biorąc pod uwagę poziom wykonywania przez Panią Joannę Dardzińską – Mądry obowiązków służbowych, wyróżniającą ocenę pracy, wysoki poziom przeprowadzonej w 2015 r. ewaluacji zewnętrznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/156/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 5 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Mieczysława Bieńka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

   

  Mieczysław Bieniek – zapoznał zebranych z zestawieniem podziału przyznanych środków z funduszu regionalnego (kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Niezbędne do wykonywania wszelkich działań w sprawie programu jest upoważnienie, którego dotyczy przedmiotowa uchwała.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania czynności w zakresie programów regionalnych. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 6 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały zawiera jedną pozycję która dotyczy środków przyznanych do końca roku 2016 na nieodpłatną pomoc prawną. Kotwa 61.800,00 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/158/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

   

   

  Ad. 7 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Zmiany obejmują: zwiększenie planu dochodów i wydatków w latach 2016 – 2018 z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i majątkowych.Ze względu na zmiany wprowadzone w zakresie wydatków majątkowych w 2016 r. zrezygnowano z zaciągania zobowiązań dłużnych.                                                      Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w 2016 r. spowodowała zmiany w zakresie wysokości przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wydatków na obsługę zadłużenia w kolejnych latach, Deficyt budżetu w kwocie 1.008.859,00 zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych. Wydatki bieżące – projekt „Pendolino do zatrudnienia” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 -2020, łączna wartość projektu 2.527.000,00 – łączne nakłady finansowe 2.400.000,00. Wydatki majątkowe - zakwalifikowane do współfinansowania w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegać będą na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” - Gmina Wizna, na łączną wartość 787.345,53, realizowane w latach 2016-2017; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” – Gmina Śniadowo, na łączną wartość 701.580,91, okres realizacji 2016-2018; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” – Gmina Zbójna, łączna wartość zadania 832.083,60, okres realizacji 2016-2018; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las” – Gmina Zbójna, na łączną wartość 770.636,47 okres realizacji 2016-2017,

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2022.

   

   

  Ad. 8 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym: zwiększenie środków o kwotę 1.440.000,00 zł - otrzymanie dotacji na podstawie decyzji MSWiA podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie środków o kwotę 227.500,00 zł pomoc finansowa z Gminy Śniadowo na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki”, zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł w planie finansowym ZDP w Łomży. Po analizie dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 r. przewiduje się uzyskanie znacznie wyższych dochodów niż zaplanowane. Wydatki bieżące – zadania własne: zwiększenie wydatków o kwotę 1.895.000,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki”, zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku niższymi od zaplanowanych wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Po wykonaniu wydatków za I półrocze 2016 roku oraz w związku z odstąpieniem w 2016 r. od zaciągnięcia kredytu powstały oszczędności z tytułu wydatków na obsługę długu, przeniesienie wydatków w kwocie 27.500,00 zł z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki” realizowanego w ramach podziału środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: przeniesienie wydatków w kwocie 67.896,00 zł; zmniejszenie wydatków o kwotę 275.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, zmniejszenie wydatków w kwocie 385.875,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o łącznej długości 1,36463 km gm. Nowogród”; zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

   

   

  Ad. 9 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – cyklicznie składana jest informacja o realizacji budżetu. Ogółem dochody zostały zrealizowane na poziomie 51,6 % w tym bieżące 51,2 % oraz majątkowe 56%. Wydatki ogółem 39,2% w tym bieżące 45,2% oraz majątkowe 10,8%. Po proponowanych zmianach deficyt planowany jest na poziomie 1.008.000 zł.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/159/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 10 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Edytę Zawojską – Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

   

  Edyta Zawojska – Elementami reprezentującymi Powiat jest herb i flaga, które były wykorzystywane na materiałach promocyjnych. Celem podjęcia uchwały jest ogłoszenie konkursu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako Logo Powiatu Łomżyńskiego do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, będzie stanowić element marki powiatu. Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania. Wymogi zawarte są w Regulaminie konkursu. Informacja zostanie przedstawiona na stornie internetowej, zostanie wysłana również do mediów i gmin Powiatu Łomżyńskiego. Przeniesienie praw autorskich na Starostwo Powiatowe. Planowane rozstrzygnięcie do dnia 30 września 2016 roku.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego n logo „Powiatu Łomżyńskiego. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/160/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 11 Przewodniczący Zarządu złożyła wniosek o organizację nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o organizację nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.

   

  Ad. 12 Przewodniczący Zarządu ogłosiła przejście do spraw różnych.

   

   

  Ad.12.1 Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem PCK o wynajęcie bezpłatne pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Konieczne są koszty ponoszenia opłat. PCK użytkuje bezpłatnie pomieszczenia w piwnicy. Podtrzymujemy dotychczasową decyzję.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek PCK o bezpłatne wynajęcie pomieszczenia.

   

   

  Ad.12.2 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Gmina Łomża złożyła wniosek odnośnie inwestycji na drodze w Jednaczewie. Termin zawarty w umowie upłynął. Dwie możliwości. Pierwsza dot. przejęcia odcinek 1,3 km drogi i przejęcie inwestorskie czyli przejęcie przygotowania inwestycji przez Gminę. Druga możliwość ponowienie porozumienia i wprowadzenie nowego zadania do budżetu. Ja optuję za pierwszą możliwością. Umowa była podpisana z firmą projektową wynikła kolizja – potrzeba dołożenia środków, na co nie wyraziłem zgody. Wójt wyraził zgodę na dołożenie środków w swoim zakresie. Wynikła kolizja z zaprojektowaną modernizacją linii energetycznej. Nowa linia energetyczna jest w poszerzeniu pasa drogowego. Rejon energetyczny wcześniej uzyskał pozwolenie na przebudowę linii. Temat przebudowy drogi pojawił się już po tym fakcie. Projektant przygotowując dokumenty przebudowy drogi natknął się na kolizję pomiędzy projektem nowo przebudowanej linii energetycznej a tym co projektował projektant drogowy. Likwidacja kolizji rodzi skutki finansowe.

   

  Grażyna Kołodziejska – Środki w budżecie były zabezpieczone jako wydatki niewygasające – umowa z ubiegłego roku z terminem realizacji do końca kwietnia. Zadanie nie zostało zrealizowane, środki wróciły na dochody i zostały przeznaczone na inne zadania w ciągu roku. Nie ma środków w budżecie.

   

   

  Lech Szabłowski – Po zleceniu opracowania dokumentacji technicznej w porozumieniu między ZDP a Gminą Łomża, były zapisane kwestie wzajemnych informacji. Rozszerzony został zakres projektu.

   

  Przewodniczący Zarządu – istnieje możliwość zrobienia projektu zamiennego, co wiąże się z kosztami dodatkowymi.

   

  Janusz Świderski – Dyrektor Rejonu Energetycznego wstrzymał wykonanie przebudowy linii czekając na decyzje w tej sprawie. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę przekazanie 1,3 km drogi Gminie, Wójt kontynuuje jako inwestor, powiat w części dofinansuje. Gmina zawiera nową umowę z uwzględnieniem projektu linii energetycznej.

   

  Lech Szabłowski – Projekt nie rozwiązuje sprawy. Jaka byłaby dalsza droga. Jakie źródła finansowania?

   

  Janusz Świderski – Nie daje gwarancji umieszczenia w czasie realizacji inwestycji.

   

  Przewodniczący Zarządu – Projekt zamienny powinien być wykonany. Jeśli nawet nie będzie realizowana inwestycja, dokumentacja będzie wykonana z uwzględnieniem nowo umiejscowionej linii energetycznej. Zarząd potrzebuje stanowiska Rady.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 12.3 Przewodniczący Zarządu poprosiła zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Wójt gm. Przytuły opracowywał dokumentację na drogę gminną ze skrzyżowaniem z droga powiatową. Zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie przebudowy drogi gminnej z droga powiatową. Odniosłem się do sytuacji związanej z odwodnieniem. Spadek drogi gminnej w kierunku drogi powiatowej powodował znaczne skutki związane z zalewaniem skrzyżowania i działek przyległych. Przedstawiłem nasze stanowisko Panu Wójtowi i projektantowi odnośnie potrzeby przebudowy skrzyżowania z uwzględnieniem elementów odwodnienia aby nie było skutków ubocznych dla działek przyległych. Projektant uwzględnił sugestie w powstałym projekcie. Wartość kosztorysowa zadania 100.000,00 zł.

   

  Przewodniczący Zarządu – Brak możliwości finansowania tej inwestycji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4-ma głosami przeciw, głosów „za” i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek Gminy Przytuły.

   

   

  Ponadto, w sprawach różnych nie zgłoszono kolejnych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 46-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

                                                                                                

                                                                                                                 

 

Data powstania: środa, 24 sie 2016 11:11
Data opublikowania: środa, 24 sie 2016 11:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 530 razy