BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 47/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 natomiast zakończenie o godzinie 9.35.

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Przewodniczący Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak      
 2. Antoni Włodkowski          

- członek Zarządu.

- członek Zarządu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 6. Sprawy różne.

  Następnie Przewodniczący Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska – Powiat otrzymał dofinansowanie na w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ¨Budowa lub modernizacja dróg lokalnych¨ w ramach poddziałania ¨Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii¨ w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Potrzebna jest zgoda Rady Powiatu na przystąpienie do realizacji zadań oraz stosowne upoważnienia do podejmowania czynności związanych z realizacją inwestycji. Projekt uchwały dotyczy inwestycji:

  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” – Gmina Zbójna, łączna wartość zadania 832.083,60, okres realizacji 2016-2018, obejmuje: wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, poszerzenia i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

   

   

  Ad.3. Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las” – Gmina Zbójna, na łączną wartość 770.636,47 okres realizacji 2016-2017, obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze i zjazdach, przepustów, nawierzchni z płyt betonowych, przebudowa przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod droga i zjazdach, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na chodnikach, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

   

  Ad.4. Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska - Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” – Gmina Śniadowo, na łączną wartość 701.580,91, okres realizacji 2016-2018, obejmuje: wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, poszerzenia i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wyniesienie skrzyżowania z kostki betonowej).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

   

  Ad.5. Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska - Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” - Gmina Wizna, na łączną wartość 787.345,53, realizowane w latach 2016-2017, obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie urządzeń odwadniających, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 44-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

     

 

 

 

 

Data powstania: środa, 24 sie 2016 11:13
Data opublikowania: środa, 24 sie 2016 11:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 493 razy