BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XVII/16 z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 26 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1110.

 

 

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego i radnego Jacka Nowakowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 4-ch tematów dotyczących wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych. Projekty tych uchwał zostały wcześniej dostarczone wszystkim radnym, natomiast pospiech wynika z faktu, że uchwały te są wymagane do aplikowania o środki zewnętrzne – na wsparcie tych inwestycji drogowych, obejmujących następujące zadania:

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo”    i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych    w zakresie realizacji inwestycji,

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”   i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych   w zakresie realizacji inwestycji,

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przestawionych tematów.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego radni jednogłośnie przyjęli rozszerzenie porządku obrad o powyższe zagadnienia.

 

Z kolei ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku dziennego.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo”  i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych  w zakresie realizacji inwestycji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”  i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych  w zakresie realizacji inwestycji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2016-2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Łomży prowadzonej przez powiat łomżyński.

 10. Zamknięcie obrad.

   

   

  Ad 3 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ¨Budowa lub modernizacja dróg lokalnych¨ w ramach poddziałania ¨Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii¨ w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Potrzebna jest zgoda Rady Powiatu na przystąpienie do realizacji zadań oraz stosowne upoważnienia do podejmowania czynności związanych z realizacją inwestycji. Projekt uchwały dotyczy inwestycji:

  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” – Gmina Zbójna, łączna wartość zadania 832.083,60, okres realizacji 2016-2018, obejmuje: wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, poszerzenia i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las” – Gmina Zbójna, na łączną wartość 770.636,47 okres realizacji 2016-2017, obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze i zjazdach, przepustów, nawierzchni z płyt betonowych, przebudowa przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod droga i zjazdach, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na chodnikach, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania pionowego).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad 4. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska -Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” – Gmina Śniadowo, na łączną wartość 701.580,91, okres realizacji 2016-2018, obejmuje: wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, poszerzenia i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wyniesienie skrzyżowania z kostki betonowej).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad 5. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały dotyczy inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” - Gmina Wizna, na łączną wartość 787.345,53, realizowane w latach 2016-2017, obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod drogą i na poszerzeniach, recykling istniejącej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie urządzeń odwadniających, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poprawę bezpieczeństwa (ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad 7 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym: zwiększenie środków o kwotę 1.440.000,00 zł - otrzymanie dotacji na podstawie decyzji MSWiA podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie środków o kwotę 227.500,00 zł pomoc finansowa z Gminy Śniadowo na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki”, zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł w planie finansowym ZDP w Łomży. Po analizie dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 r. przewiduje się uzyskanie znacznie wyższych dochodów niż zaplanowane. Wydatki bieżące – zadania własne: zwiększenie wydatków o kwotę 1.895.000,00 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki”, zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku niższymi od zaplanowanych wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Po wykonaniu wydatków za I półrocze 2016 roku oraz w związku z odstąpieniem w 2016 r. od zaciągnięcia kredytu powstały oszczędności z tytułu wydatków na obsługę długu, przeniesienie wydatków w kwocie 27.500,00 zł z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B – odc. III Stare Szabły – Jakać Borki” realizowanego w ramach podziału środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: przeniesienie wydatków w kwocie 67.896,00 zł; zmniejszenie wydatków o kwotę 275.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, zmniejszenie wydatków w kwocie 385.875,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo o łącznej długości 1,36463 km gm. Nowogród”; zadanie będzie realizowane w 2017 roku,

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2016-2022 została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 8 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu

   

  Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że proponowane zmiany obejmują: zwiększenie planu dochodów i wydatków w latach 2016 – 2018 z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i majątkowych. Ze względu na zmiany wprowadzone w zakresie wydatków majątkowych w 2016 r. zrezygnowano z zaciągania zobowiązań dłużnych. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w 2016 r. spowodowała zmiany w zakresie wysokości przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wydatków na obsługę zadłużenia w kolejnych latach, Deficyt budżetu w kwocie 1.008.859,00 zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych. Wydatki bieżące – projekt „Pendolino do zatrudnienia” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 -2020, łączna wartość projektu 2.527.000,00 – łączne nakłady finansowe 2.400.000,00. Wydatki majątkowe - zakwalifikowane do współfinansowania w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegać będą na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo” - Gmina Wizna, na łączną wartość 787.345,53, realizowane w latach 2016-2017; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” – Gmina Śniadowo, na łączną wartość 701.580,91, okres realizacji 2016-2018; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” – Gmina Zbójna, łączna wartość zadania 832.083,60, okres realizacji 2016-2018; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las” – Gmina Zbójna, na łączną wartość 770.636,47 okres realizacji 2016-2017,

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. (Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad 9 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p. Elżbietę Gosk – Głównego Specjalistę  w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

   

  Elżbieta Gosk – Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta nauczyciela niezależnie od przysługujących nauczycielowi i jego rodzinie świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego organ prowadzący szkoły może przeznaczyć środki finansowe na pomoc zdrowotną, określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń. Uprawnienia te przysługują nauczycielom po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenia kompensacyjne czyli emeryturę pomostową. Zadania przewidziane dla organu prowadzącego wykonuje Rada Powiatu. Zgodnie z projektem uchwały świadczenia przysługują nauczycielom, którzy pracują w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiary zajęć. W PPP mamy 10-ciu nauczycieli, w sumie jest to 7,5 etatu. Uchwała przewiduje wysokość świadczeń 0,3% wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli. Daje to kwotę roczną 831,00 zł. Pomoc jest przydzielana raz w roku budżetowym w postaci bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. §6 i §7 określa na jakie cele te świadczenia zdrowotne mogą być przyznawane. Świadczenia przyznaje komisja powołana przez Dyrektora w której skład wchodzą Przewodniczący wskazany prze Dyrektora, Nauczyciel wytypowany przez Radę i nauczyciel wytypowany prze Związki zawodowe. Pomoc zatwierdza Dyrektor Szkoły. Uchwała jest zgodna z orzecznictwem.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

   

  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówki oświatowej – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży prowadzonej przez Powiat Łomżyński została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

   

  Z kolei Radny Jan Kuczyński, odbiegając od meritum poinformował, że dotychczas nie otrzymał

  ustosunkowania na piśmie do dwóch spraw, które wcześniej zgłaszał:

 • drogi przez miejscowość Kobylin, mieszkańcy chcą jasnej informacji co z tą drogą.
 • drogi przez miejscowość Choszczewo, która wymaga poprawy, gdzie Gmina Piątnica deklaruje udział finansowy w ewentualnych kosztach przebudowy tego odcinka drogi.

 

Przewodniczący Rady wobec powyższego, poprosił o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – obie przedstawione przez radnego Jana Kuczyńskiego są w trakcie rozpoznania i realizacji, natomiast w związku z tą sytuacją udzielimy pisemnej odpowiedzi   w oparciu o stan bieżący załatwianych spraw: z zakresu drogi przez miejscowość Kobylin oraz drogi przez miejscowość Choszczewo.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz   w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady     XVII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

                       

        

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2016 13:45
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2016 13:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 488 razy