BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 48/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 sierpnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.30 natomiast zakończenie o godzinie 11.20 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak

- członek Zarządu

 1. Antoni Włodkowski                                        

- członek Zarządu

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 3. Sprawy różne.

  3.1 Wniosek ZDP dot. remontu metodą potrójnego utrwalenia dróg.: Makowskie, Konopki Chude, Grądy Małe.

  3.2 Wniosek ZDP dot. opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej 1904B Jednaczewo.

  3.3 Wniosek o najem części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

   

  Następnie Przewodniczący Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

  Grażyna Kołodziejska - Zadania własne - dokonuje się przeniesienia kwoty 70.000,00 zł w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. W ramach wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce” rozszerza się zakres zadania i dopisuje w nazwie dodatkowe km: od 2+400 do km 2+817 jako kontynuacja niniejszej inwestycji. Ponadto zwiększa się wartość zadania o kwotę 70.000,00 zł – środki pozostałe w ramach oszczędności na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości: Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B. Ze względu na brak możliwości zwrotu dotacji. Oszczędności pozostały po przetargach.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/161/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 3 Przewodniczący Zarządu zarządziła przejście do punktu kolejnego - sprawy różne.

   

  Ad. 3.1 Przewodniczący Zarządu poprosiła zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Zapoznał zebranych z wnioskiem Burmistrza Jedwabnego. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) Gmina Jedwabne pokrywa koszty materiałów budowlanych do wykonania remontu, ZDP wykonuje remont.

   

  Przewodniczący Zarządu – Drogi gminne zawarte we wniosku odrzucamy, gdyż nie możemy ich remontować. Na remont drogi powiatowej proponuję wyrazić zgodę.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Gminy Jedwabne z wyłączeniem dróg gminnych.

   

  Ad. 3.2 Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem ZDP w Łomży. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) Poprosiła o zabranie głosu p. Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Pismo zawiera wniosek Gminy Łomża o podjęcie decyzji w sprawie inwestycji w Jednaczewie.

   

  Przewodniczący Zarządu – Nie mamy widoków na występowanie o dofinansowanie w najbliższym okresie. Jeżeli zrobimy dokumentację, trzeba wykupić grunty, będzie to niosło ze sobą bardzo duże koszty finansowe.

   

  Janusz Świderski – Podtrzymuję wcześniejsze stanowisko odnośnie tej sprawy, poruszane na wcześniejszych posiedzeniach zarządu. Należy wykonać wykup gruntów co jest bardzo problematyczne. Mieszkańcy nie chcą wyrażać zgody. Należy zmniejszyć zakres robót i przekazać w zarząd drogę na 5 lat. Po zmniejszeniu zakresu robót Panu Wójtowi będzie dużo łatwiej pozyskać mieszkańców aby podpisali oświadczenia i wyrazili zgody. Przekazanie w zarząd drogi dla inwestora – Wójta Gminy Łomża oraz współfinansowanie wykonania dokumentacji.

   

  Antoni Włodkowski – Z czego rezygnacja w zmniejszeniu zakresu robót?

   

  Janusz Świderski – rezygnacja ze ścieżki rowerowej.

   

  Grażyna Kołodziejska – Wydatki majątkowe na rok bieżący wynoszą 4 800 000,00 zł. Inwestycje są w toku. Kolejne zmiany w budżecie przewidujące 2 wnioski z PROW-u powodują, że budżet wydatków majątkowych na następny rok będzie kształtował się w granicach obecnego, ne wprowadzając nowych zadań inwestycyjnych.

   

  Tomasz Chojnowski – Jeżeli Gmina przejmie drogę, wykona dokumentację, nie będzie angażował swoich środków tylko dofinansowanie. Sprawa dotyczy przyszłości.

   

  Janusz Świderski – Sprawędokumentacji trzeba teraz zakończyć. Zakład energetyki chce wykonać modernizację linii energetycznej. Czekają na decyzję zarządu.

   

  Przewodniczący Zarządu – Odpowiedź z propozycją przejęcia drogi przez Gminę Łomża oraz opracowanie dokumentacji.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 3.3 Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem T-Mobile o najem części dachu budynku Starostwa Powiatowego w Łomży. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) Orientacyjny czynsz za postawienie masztów wynosi ok 2.000,00 zł. miesięcznie. Pozostawiamy do analizy.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ponadto, w sprawach różnych nie zgłoszono kolejnych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 48-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                   

    

                                                                                                                 

Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 09:53
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 09:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 404 razy