BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 49/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 sierpnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.20 .

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak

- członek Zarządu

 1. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponowała wycofanie pkt 10 Przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022, z porządku obrad oraz wprowadzenie do porządku obrad pkt 10 Zapoznanie z porządkiem obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego punkt 10 został wycofany z porządku obrad oraz punkt 10 został wprowadzony do porządku obrad.

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z 46-go, 47-go i 48-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie 5 uchwał w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać i Jakać Dworna, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, z przeznaczeniem na cele związane z remontem i utrzymaniem drogi powiatowej nr 1952B na odcinku Jakać Dworna - Stara Jakać.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę doziemnego kabla światłowodowego na nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. J. Piłsudskiego 11A, oznaczonej jako działka nr 12066/10, której Powiat Łomżyński jest współwłaścicielem.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo – Drozdowo”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku.

 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 1. Zapoznanie z porządkiem obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.
 1. Sprawy różne.

  11.1 Rozpatrzenie wniosku ZDP w Łomży w sprawie likwidacji sprzętu.

   

  Następnie Przewodniczący Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec braku uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

   

  Ad.2 Przewodniczący Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 46-go, 47-go i 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

  W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokoły z 46-go, 47-go i 48-go posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Kozikowskiego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

   

  Stanisław Kozikowski – Z inicjatywy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przewiduje się wykonanie remontu drogi powiatowej 1952B na odcinku Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode. Remont drogi wymaga nabycia gruntów w pasie drogowym. Do podziału jest 5 działek, które pozostają we własności osób fizycznych. Sporządzono operaty szacunkowe na te działki. Po przeprowadzonych rokowaniach z właścicielami gruntów została ustalona kwota 5 zł/m2.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działka nr 118/1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/162/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jakać Dworna, oznaczonej jako działka nr 55/8 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/163/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działka nr125/1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/164/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działka nr 119/1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/165/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Jakać, oznaczonej jako działka nr 139/1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/166/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

   

  Ad. 4 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Kozikowskiego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

   

  Stanisław Kozikowski – Sieć Orange S.A. zwróciła się o wyrażenie zgodny na budowę doziemnego kabla światłowodowego na naszej nieruchomości. (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Wszyscy właściciele w pobliżu wyrazili zgodę.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę doziemnego kabla światłowodowego na nieruchomości położonej w Łomży, przy Al. J. Piłsudskiego 11A, oznaczonej jako działka nr 12066/10, której Powiat Łomżyński jest współwłaścicielem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/167/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 5 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Edwarda Jarotę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

   

  Edward Jarota – zapoznał zebranych z projektem uchwały. Przesunięcie kwoty 20.000,00 zł. z PUP z rehabilitacji zawodowej na rzecz rehabilitacji społecznej – realizowanej przez PCPR.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

  Ad. 6 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – Wniosek na drogę Kalinowo – Drozdowo będzie składany do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 2016 – 2019. Niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943B Kalinowo – Drozdowo”.

   

  Ad. 7 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Proponowane zmiany dotyczą: Zadania własne: środki w wysokości 187.400,00 zł przyznane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 75.041,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zmiany dotyczące wydatków bieżących: Zwiększa się plan wydatków o kwotę 262.441,00 zł,

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/168/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 8 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały dotyczy przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku. Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco: Dochody budżetu Powiatu 15.419.310,69 zł Wydatki budżetu Powiatu 12.362.867,72 zł. Dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 51,64 %, Wydatki ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 39,21 %.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 49/169/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  Ad. 9 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską – Skarbnika Powiatu.

   

  Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały dotyczącym zmian w załączniku dotacyjnym i majątkowym.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

  Ad. 10 Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z porządkiem obrad XVIII Sesji Rady Powiatu

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad. 10 Przewodniczący Zarządu ogłosiła przejście do punktu następnego – sprawy różne.

   

  Ad. 10.1 Przewodniczący Zarządu poprosiła o zabranie głosu Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

   

  Janusz Świderski – zapoznał zebranych z wnioskiem o likwidację sprzętu. (Kopia wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, wyrazili zgodę na likwidację sprzętu.

   

  Ponadto, w sprawach różnych nie zgłoszono kolejnych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 49-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                                                   

      

                                                             

Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 09:54
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 09:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 555 razy