BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 września 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 natomiast zakończenie o godzinie 9.35.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Przewodniczący Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski

-.członek zarządu

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu

 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodniczący Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując stwierdziła, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 4. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodniczący Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie partnerskiego przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Śniadowo do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych.

   

  Ad.3. Przewodniczący Zarządu zapoznała zebranych z projektem uchwały.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

   

   

  W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 50-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

 

Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 09:56
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 09:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 472 razy