BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 51/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 września 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.15.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Przewodnicząca Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                      

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołów z 49-go i 50-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dojrzałość w cenie”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej.                      

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy użytkowania.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez kapitułę konkursu przyznającą Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Wizna w powiecie łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia   w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Zaręby Kościelne w powiecie ostrowskim.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 12. Sprawy różne:

 • wyjaśnienie aktualnej sytuacji drogowej na odcinku przez m. Dobrzyjałowo i na odcinku Krzewo – Nowe Krzewo.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone przejście do kolejnego tematu.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów  z 49-go lub 50-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 49-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

  Z kolei Przewodnicząca Zarządu zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 50-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – WUP rozpisał konkurs w ramach RPOWP na aktywizację osób bezrobotnych. Udział w tym konkursie może odbywać się jedynie                  w partnerstwie z innymi podmiotami, wobec tego nawiązaliśmy współpracę w tym zakresie z zaprzyjaźnionymi urzędami pracy w Kolnie i Zambrowie. W tej chwili opracowujemy wniosek. Liderem w tym projekcie ma być Urząd Pracy w Kolnie, ponieważ teraz my jesteśmy liderem  w innym projekcie.

  Projekt adresowany jest do osób powyżej 30-go roku życia, a realizowane mogą być staże i prace interwencyjne. Opiewa on na 2 mln zł, z czego 1 mln zł ma trafić do naszego Urzędu. Zakładamy wskaźniki efektywności blisko 40 %. Szczegółowo rozpisane kwoty na poszczególne działania zawarte są w materiałach Państwu przekazanych. Reasumując dodam, że każdy beneficjent otrzyma swój indywidualny plan działania.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dojrzałość w cenie” (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/170/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)

   

  Ad.4 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – zawarcie umowy partnerskiej wynika       z faktu, że konieczne jest partnerstwo w ramach RPOWP, który ogłosił konkurs na aktywizację osób bezrobotnych i do którego my przystępujemy. Mówiłem o tym w poprzednim punkcie.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/171/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)

   

  Ad.5 Przewodnicząca Zarządu – zmiana umowy użytkowania wynika z faktu, że zamierzamy przekazać pomieszczenia na potrzeby utworzenia posterunku policji w Piątnicy, co szeroko omawialiśmy na innym posiedzeniu Zarządu. Wójt Gminy Piątnica zadeklarował, że pokryje wszystkie koszty z tym związane, między innymi przebudowania łazienki tak, aby spełniała wymogi dla osób niepełnosprawnych.

   

  Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – Wójt faktycznie potwierdził, że pokryje ww. koszty. Mamy jedne pomieszczenie, które będzie nadawać się na nową łazienkę. Jednak będą to duże koszty, związane także z wyposażeniem łazienki.

   

  Irena Przybylak – w którym miejscu ma być ta łazienka?

   

  Stanisław Studencki – na pierwszym piętrze.

  Chciałbym dodać, że całość prac powinna być wykonana przez jedną firmę budowlaną, aby cała odpowiedzialność za ewentualne usterki spoczywała na jednym podmiocie.

   

  Przewodnicząca Zarządu – czy były już jakieś ustalenia z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji?

   

  Stanisław Studencki – szczegółowe rozmowy na tym etapie toczyły się pomiędzy Wójtem  a przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji. Ja w nich nie uczestniczyłem. Wiem, że mogą być pewne trudności sąsiedzkie, ponieważ obok naszej działki zlokalizowane są szklarnie.

   

  Przewodnicząca Zarządu – to Wójt ma ustalić.

   

  Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – ZPOZ ze względów formalnych musi zrezygnować z części zajmowanych pomieszczeń w budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego – Filii w Piątnicy a następnie te pomieszczenia Powiat będzie mógł przekazać w użyczenie dla Gminy Piątnica, w celu reaktywowania posterunku policji. Z przepisów prawa nie wynika na jaki okres takie użyczenie może być i na jakich warunkach. W przypadku darowizny takie warunki są określone szczegółowo. Na pewno mamy kierować się zasadami gospodarności, jest to ogólny przepis. Celem naszym jest przekazanie samorządowi gminnemu części tej nieruchomości pod potrzeby publiczne, bez naruszenia jakości świadczonych usług przez naszą jednostkę – ZPOZ.

   

  Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany umowy użytkowania (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/172/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – sprawa użyczenia nieruchomości wynika z podjętej w poprzednim temacie uchwały w sprawie zmiany umowy użytkowania. Dodam, że przekazywane pomieszczenia mają powierzchnię 51,52 m2, a grunty 51 m2.

   

  Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – uzupełnię, że koszt wyremontowania łazienki będzie nieduży w porównaniu z kosztami zainstalowania windy.

   

  Irena Przybylak – w porozumieniu należy zapisać, że jeżeli będzie następował zwrot pomieszczeń przez nas użyczonych to mają one być w standardzie, który był w momencie użyczenia.

   

  Przewodnicząca Zarządu – także odpowiednie zapisy dotyczące wyremontowania łazienki.

   

  Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/173/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu zostały zaproponowane na podstawie Protokołu z posiedzenia Kapituły Konkursu przyznającej te nagrody. Posiedzenie Kapituły odbyło się dnia 13 września 2016 roku, na którym została określona lista kandydatów rekomendowanych do Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu, w następujących kategoriach: Kultura, Sport, Inicjatywa społeczno-gospodarcza. Z kolei Elżbieta Gosk odczytała protokół Kapituły Konkursowej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez kapitułę konkursu przyznającą Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/174/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – Wójt Gminy Wizna zwróci się do nas z wnioskiem o zaliczenie dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Wizna w powiecie łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych. ZDP nie widzi przeciwskazań co do zmiany kategorii. W związku z tym pozytywnie zaopiniowaliśmy ten wniosek.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Wizna w powiecie łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/175/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wniosek w sprawie wydania opinii  o zaliczeniu dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych został także uznany przez nas za uzasadniony i w związku z tym pozytywnie zaopiniowaliśmy ten wniosek. Jest to kwestia formalna.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych na terenie Gminy Czarnia w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/176/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.10 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – kolejny wniosek dotyczy przekwalifikowania z drogi wyższego rzędu na niższej kategorii, czyli pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Zaręby Kościelne w powiecie ostrowskim. Zasadność tego wniosku jest jak najbardziej prawidłowa, ponieważ nastąpi ujednolicenie kategorii w jednym ciągu drogowym. W związku z tym pozytywnie zaopiniowaliśmy ten wniosek. To także jest kwestia formalna.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Zaręby Kościelne w powiecie ostrowskim (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/177/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.11 Przewodnicząca Zarządu – zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży polega na połączeniu dwóch wydziałów – Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych oraz Wydziału Komunikacji. Jak Państwo wiecie często mamy wielu interesantów w Wydziale Komunikacji. Jeżeli jest pełna obsada to nie ma większych problemów, jednak jeżeli jedna lub dwie osoby są nieobecne w pracy powstają duże problemy w obsłudze interesantów. Wobec tego planujemy połączenie tych wydziałów, aby było wsparcie Wydziału Komunikacji. Proponujemy Pani Edycie Zawojskiej pełnienie funkcji naczelnika połączonych wydziałów, natomiast Pani Karolina Przybyłek będzie pełnić funkcję zastępcy Naczelnika. Ponadto proponujemy wyłączenie funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Administratora Bezpieczeństwa Informacji  i Pełnomocnika z poszczególnych wydziałów i podległość tych stanowisk przekazać bezpośrednio pod Starostę. Poza tym w paragraf 7 ust. 1 pkt 10 jest zapis dotyczący utworzenia samodzielnego stanowiska ds. inwestycji.

   

  Irena Przybylak – czy zastępca naczelnika nowego wydziału będzie także obsługiwał interesantów?

   

  Przewodnicząca Zarządu – tak.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/178/2016 z dnia 19 września 2016 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.12 Przewodnicząca Zarządu zapytała czy zebrani chcą zgłosić do porządku obrad jakieś dodatkowe tematy.

   

  Antoni Włodkowski – chciałbym poprosić o wyjaśnienie aktualnej sytuacji drogowej na odcinku przez m. Dobrzyjałowo i na odcinku Krzewo – Nowe Krzewo.

   

  Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – na odcinku przez m. Dobrzyjałowo trwają wykupy a w sprawie odcinka Krzewo – Nowe Krzewo czekamy na odpowiedź pisemną od Wójta Gminy Piątnica.

   

  Antoni Włodkowski – proszę o przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykupów gruntów na następny Zarząd. W tej sprawie już kilkakrotnie interweniowałem. Mieszkańcy tych miejscowości denerwują się tą sytuacją.

   

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 51-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 18 paź 2016 11:12
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2016 11:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 506 razy