BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 53/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 października 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00 natomiast zakończenie o godzinie 13.25.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta – Wiceprzewodniczący Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 52-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez komisję stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 7. Sprawy różne:

 • informacja nt. budowy gazociągu na odcinku Polska – Litwa, przebiegającego przez teren powiatu łomżyńskiego – gminę Zbójna.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone przejście do kolejnego tematu.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 52-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 52-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – od bieżącego roku nasz powiat realizuje zadania z zakresu zleconych zadań administracji rządowej w postaci organizacji nieodpłatnego punktu pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 16 sierpnia 2015 roku o nieopłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wg ustawowego mnożnika na powiat łomżyński przypadają dwa takie punkty, jeden prowadzony jest przez organizacje pozarządowe, a drugi przez radców lub adwokatów wyznaczonych przez okręgowe izby adwokatów i radców prawnych.

  Niniejsza uchwała dotyczy wprowadzenia nieodpłatnych świadczeń w ramach konkursu przez organizację pozarządową. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie minimum dwuletniego stażu    w prowadzeniu pomocy prawnej i zawarta umowa z radcą lub adwokatem albo inną osobą wskazaną w ustawie. Kwota przeznaczona na te zadanie wynosi na rok ponad 60.000,00 zł – na jeden punkt pomocy prawnej.

   

  Antoni Włodkowski – ile udzielono tych porad w roku bieżącym?

   

  Renata Wierzba – w 2-ch punktach jest to na koniec III kwartału 460 porad.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/181/2016 z dnia 19 października 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – w dniu 5 października br. obradowała Komisja ds. przyznawania stypendiów Starosty Łomżyńskiego, która rozpatrzyła 11 wniosków       i rekomendowała 3 osoby do tych stypendiów. W dziedzinie sportu nominowany jest p. Sebastian Włodkowski. Ponadto rekomendowana jest p. Anna Gawęcka oraz p. Klaudia Zalewska.

  Z kolei Elżbieta Gosk przedstawiła dorobek poszczególnych kandydatów.

   

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez komisję stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2016/2017(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/182/2016 z dnia 19 października 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu –w kwietniu 2016 roku była podjęta uchwała w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego jednak pojawił się w niej błąd pisarski – zamiast paragrafu 27 był wpisany paragraf 37. Zmiany dotyczą jedynie formalnych kwestii.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/183/2016 z dnia 19 października 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu nie powoduje zmian po stronie wydatków i dochodów, są to jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami. Konkretnie dotyczą wniosku PUP w sprawie zwiększenia środków dla firmy sprzątającej – na bieżące utrzymanie budynku, co zostało proporcjonalnie rozbite w związku z porozumieniem dotyczącym współfinansowania PUP przez miasto Łomża. Ponadto na podstawie drugiego wniosku planowane jest zwiększenie środków na zakup posiłków regeneracyjnych dla osób osadzonych i zatrudnionych w ramach robót publicznych. Z kolei kwota 183.000,00 zł dotyczy remontu drogi na odcinku do miejscowości Rutki. Środki te zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok(Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 53/184/2016 z dnia 19 października 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 Wiceprzewodnicząca Zarządu, przechodząc do spraw różnych poinformowała, że ma być budowany gazociąg na odcinku Polska – Litwa, który będzie przebiegał przez teren powiatu łomżyńskiego – gminę Zbójna. W związku z tym inwestor zwrócił się o wydanie decyzji w zakresie lokalizacji inwestycji (odpowiedź wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

   

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 53-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

                                                                                                              

Data powstania: wtorek, 25 paź 2016 14:34
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2016 14:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 490 razy