BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 60/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00 natomiast zakończenie o godzinie 8.15.

 

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski          

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 59-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016- 2020.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

 7. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 59-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 59-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok dotyczy kwestii porządkujących. Po pierwsze zmiany są         poczynione w wydatkach na odcinku drogi przez m. Jakać oraz na utrzymanie DPS w Łomży  i Tykocinie – zmiana w tym przypadku dotyczy dotacji Wojewody. Ponadto są wykonane przesunięcia wydatków między paragrafami w PUP i PPP.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/211/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok dotyczy przyznania dotacji         w wysokości 25.000,00 zł dla Gminy Przytuły na inwestycję polegającą na przebudowie skrzyżowania drogowego. Także dotyczą zmian wynikających z realizacji projektu „Pendlino (…)”. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla PINB i korekt w pozostałych paragrafach.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

   

  Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016- 2020 odnosi się do dostosowania do wszystkich zmian, które były wprowadzane w trakcie roku. Jest to zmiana porządkująca.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016- 2020.

   

  Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 po pierwsze dotyczą przesunięcia na następny rok wydatków związanych z opracowaniem planu zrównoważonego transportu zbiorowego w powiecie łomżyńskim. Zdanie to nie zostało ukończone, ponieważ gminy naniosły szereg poprawek i stąd też nie możemy dokonać płatności   w tym roku. Druga pozycja dotyczy wydatków na zakup materiałów na remonty dróg wykonywanych przez ZDP. Ponadto ZDP złożył wniosek o przesunięcie wydatków inwestycyjnych na zadanie dotyczące inwestycji na odcinku Leopoldowo – Łuby, co wynika ze zmiany zakresu tego zadania.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

  Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 60-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

                                                                                                     

Data powstania: czwartek, 5 sty 2017 13:55
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2017 13:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 391 razy