BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 61/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.25.

 

  W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 60-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu do porozumienia z dnia 25.11.2015 r. w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Jedwabne.

 7. Sprawy różne.

   

  Następnie Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

   

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 60-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 60-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale PRiK – poinformowała, że przed trzema tygodniami była podjęta uchwała dotycząca konkursu, który to już został rozstrzygnięty w sprawie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość (…), po czym przedstawiła przebieg prac konkursowych w tej sprawie. Podsumowując zaznaczyła, że wpłynęły tylko dwie oferty, natomiast komisja konkursowa wskazała na wybór jako partnera Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego.

   

  Antoni Włodkowski – czy te Stowarzyszenie ma już jakieś doświadczenie w takich działaniach?

   

  Renata Wierzba – nie, natomiast tak jak mówiła z cv osób, które w nim uczestniczą wynika, że te osoby mają bardzo duże doświadczenie w takich działaniach.

   

  Antoni Włodkowski – czy ten drugi podmiot ma doświadczenie w tym zakresie?

   

  Renata Wierzba – tak, ale ogólnie wskazała, że dysponuje personelem, jednak nie podała informacji jaka osoba miałaby czym się zajmować.

   

  Tomek Chojnowski – jednak chyba kryterium głównym było doświadczenie.

   

  Renata Wierzba – tak, ale był wskazany dorobek Agencji a nie przygotowanie osób, które tam są zatrudnione.

   

  Tomek Chojnowski – kto widnieje w zatrudnieniu w tej Agencji?

   

  Renata Wierzba – pan Jastrzębski, pan Budrowski i pani Mierzejewska.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałęw sprawie wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/212/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – aneks do porozumienia z dnia 25.11.2015 r. w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród wynika z tego, że nie doszło do wybudowania chodnika ze względu na odnalezieniu pocisku podczas robót, co też zmusiło do zbadania całości przyległego terenu. To uniemożliwiło wykonanie budowy chodnika i aneksem chcemy je wykonać w roku następnym.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałęw sprawie aneksu do porozumienia z dnia 25.11.2015 r. w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/213/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – uchwała dotyczy roku 2017 i dotyczy kontynuacji budowy chodnika. Porozumienie jest już podpisane. Gmina dofinansowuje zakup materiałów, natomiast my mamy wykonać tylko prace, czyli te zadanie jest dla nas szczególnie korzystne i opłacalne. Co prawda kontrola miała pewne wątpliwości co do takich porozumień, ale nie zakwestionowała tego.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałęw sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/214/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – uchwała dotyczy roku 2017. Zobowiązania z roku 2016 zostały wykonane i wszystko mamy rozliczone, natomiast pozostała kwestia roku 2017.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałęw sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

 

Następnie Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 61-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Data powstania: środa, 11 sty 2017 13:40
Data opublikowania: środa, 11 sty 2017 13:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 454 razy