BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 64/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 stycznia 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30 natomiast zakończenie o godzinie 8.55.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 63-go posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 4. Zatwierdzenie projektu porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych.

 7. Sprawy różne.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 63-go posiedzenia Zarządu.

   

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 63-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRiK – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wyjaśniając poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej; promocji i upowszechniania turystyki dokonano wyboru ofert i podmiotów je realizujących w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2017 w kwocie 5.600 zł;

 2. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych w kwocie 5 100 zł;

 3. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Publikacja książki ”Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia Kapelana, wychowawcy, polityka”, w kwocie 3.900 zł;

 4. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania: Złoty wiek – ciekawy i radosny w kwocie 3 600 zł;

 5. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: „Kobiety z Ziemi Łomżyńskiej” w kwocie 2 200 zł;

 6. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania: Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu; Kameralistyki Sacrum et Musica            w kwocie 2 000 zł;

 7. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Wydanie Publikacji na podstawie materiałów pokonferencyjnych ”III Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej” w kwocie 1 600 zł;

  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania – Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania – Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 11.200 zł. Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia”

       w zakresie realizacji zadania: Cykl Biegów – Biegając po Powiecie Łomżyńskim 2016 w kwocie 1.800 zł.

  W zakresie promocji i upowszechniania turystyki: Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (III edycja) w kwocie 4 500 zł oraz Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania: Dzień ziół narwiańskich w kwocie 1 500 zł.

  Reasumując dodała, że ww. wysokości dofinasowania poszczególnych zadań odpowiadają wysokościom kwot zaproponowanym przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu.

   

  Przewodnicząca Zarządu po przeprowadzeniu dyskusji zaproponowała zmianę propozycji Komisji Konkursowej dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w postaci: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania – Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania – Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 12.000 zł. Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla zdrowia” oraz w zakresie realizacji zadania: Cykl Biegów – Biegając po Powiecie Łomżyńskim 2016 w kwocie 1.000 zł.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli powyższą propozycję.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych    i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/226/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.3 Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zatwierdzenie projektu porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży jest realizowane corocznie i wynika z ustawowego obowiązku prowadzenia przez powiat biblioteki publicznej.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zmiany dotyczą planu dochodów bieżących, w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: rozdział 75053 – zmiana klasyfikacji środków na referendum oraz zadania  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: rozdział 75515 + 8,00 zł – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., nr FB-II.3111.13.2017.MS, a także rozdział 85203 + 293.000,00 zł – zwiększenie dotacji na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., nr FB-II.3111.13.2017.MS.

  Ponadto w projekcie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: rozdział 75045 – przeniesienie środków między paragrafami w planie Starostwa Powiatowego w Łomży; rozdział 75515 + 8,00 zł na funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; rozdział 85203 + 293.000,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z przeznaczeniem na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/227/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.5 Dyrektor ZDP w Łomży – Janusz Świderski – Wójt Gminy Przytuły zwrócił się do nas  o wydanie opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych. Po przeanalizowaniu tego wniosku zaopiniowaliśmy go pozytywnie.

   

  Irena Przybylak – czy wiąże się to dla nas z jakąś stratą?

   

  Przewodnicząca Zarządu – nie, taki wymóg ustawowy jest, aby samorządy sąsiadujące opiniowały takie przekwalifikowanie dróg.

   

  Wicestarosta – Lech Szabłowski – także związane jest to z podatkami, jeżeli takie drogi zostaną wliczone do kategorii dróg gminnych, to wówczas rolnicy nie płaca podatku za grunt, który jest pod drogą.

   

  Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych, na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim, do kategorii dróg gminnych publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/228/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

   

  Ad.6W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

   

  Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych   w porządku dziennym, zakończyła 64-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

   

   

   

                                                                                                         

                                                                                                                 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 11:32
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 11:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 399 razy